Ikonka Bip Ikonka Instagram Ikonka Twitter Ikonka Facebook Ikonka Youtube Ikonka aparatu fotograficznego Ikonka RSS Ikonka drukarki ikonka Mapki Ikonka koperty

Miejskie wakacje

Miejskie wakacje

czytaj więcej »
Utrudnienia w ruchu

Utrudnienia

czytaj więcej »
Kino na leżakach

Kino na leżakach

czytaj więcej »
Strefa Kibica

Strefa Kibica

czytaj więcej »
Ja w internecie

Ja w internecie

czytaj więcej »

 

 

 

Uchwalono budżet miasta na 2019 rok

14.12.201806:45

Rafał

1W dniu 14 grudnia 2018 r. sławieńscy radni uchwalili m.in. projekt budżetu miasta na 2019 rok.

Sesja rozpoczęła się od ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Sławnie. Zgodnie ze Statutem Miasta, Rada jako organ stanowiący i kontrolny działa nie tylko na sesjach, ale także poprzez swoje komisje. Zadaniem komisji jest praca w zakresie spraw, do których została powołana - opiniuje projekty uchwał oraz opiniuje pozostałe sprawy wnoszone przez Przewodniczących Rady. Podstawową formą aktywności komisji są cykliczne posiedzenia, zgodnie z rocznym planem pracy. W kadencji 2018-2023 funkcjonuje pięć komisji stałych, w skład których wchodzą:

Komisja Rewizyjna - Joanna Iwko - Przewodnicząca Komisji, Bojaryn Marcin, Kopczyński Paweł, Stach Ewelina, Stępień Marta, Śledź Włodzimierz.

Komisja Gospodarki i Budżetu - Włodzimierz Śledź - Przewodniczący Komisji, Bukowski Bartosz, Kallaur Bożena, Kopczyński Paweł, Łużyńska Marzena, Margielewski Dominik, Motyl Maciej.

Komisja Socjalna - Paweł Kopczyński - Przewodniczący, Bojaryn Marcin, Bukowski Bartosz, Łużyńska Marzena, Margielewski Dominik, Motyl Maciej, Poprawski Adam, Stach Ewelina, Stark Jarosław, Stępień Karolina, Stępień Marta.

Komisja Spraw Publicznych - Marta Stępień - Przewodnicząca Komisji, Iwko Joanna, Łużyńska Marzena, Margielewski Dominik, Podolski Marcin, Stark Jarosław, Stępień Karolina, Śledź Włodzimierz.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - Adam Poprawski - Przewodniczący Komisji, Bojaryn Marcin, Iwko Joanna, Kallaur Bożena, Motyl Maciej, Podolski Marcin, Stępień Marta.

Po ustaleniu składów osobowych stałych komisji nastąpiła przerwa w obradach. Radni udali się na komisje stałe i obradowali nad projektami uchwał, które znajdowały się w dalszym porządku obrad. Najwazniejszą uchwałą był projekt budżetu miasta na 2019 rok oraz uchwalenie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sławno na lata 2019-2034. Projekt budżetu przedstawił Włodzimierz Śledź -  przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu.

Dochody miasta w 2019 roku kształtować się będą w kwocie 51.786.287,00 zł, zaś wydatki w kwocie 52.886.287,00 zł.  Wydatki na oświatę i wychowanie w projekcie budżetu na przyszły rok stanowią kwotę 16.930.612,21 zł, na pomoc społeczną i rodzinę - 18.143.827,00 zł, na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - 4.118.214,34 zł, na administrację publiczną - 5.102.936,04 zł,  gospodarka odpadami - 1.729.314,34 zł,  kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 1.308.434,00 zł,  kulturę fizyczną i sport – 1.277.580,68 zł. Przyszłoroczny budżet miasta jest budżetem deficytowym. Planowany deficyt wynosi 1.100.000,00 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych oraz zaciągniętym kredytem.

W budżecie miasta na rok 2019 po stronie wydatków zaplanowano między innymi zadania inwestycyjne z zakresu przebudowy dróg lokalnych, zagospodarowania skwerów na terenie miasta, wymiany pokrycia dachu na budynku Żłobka, których realizacja wynika z możliwości budżetu w zakresie ich sfinansowania. Poniższa tabela przedstawia zadania inwestycyjne ujęte w projekcie uchwały budżetowej miasta na rok 2019:

Nazwa zadania

(wartość w zł)

Przebudowa dróg lokalnych w tym: Przebudowa odcinka ulicy Basztowej wraz ze skrzyżowaniem z ulicami: Lipową i Matejki oraz Przebudowa odcinka ulicy Basztowej od ulicy Mickiewicza do ulicy Matejki

1.370.000,00 zł

Przebudowa skwerów na terenie Miasta Sławno wraz z wyznaczeniem miejsc dla małej architektury oraz budowa miejsc odpoczynku i rekreacji dla kajakarzy przy ulicy Gdańskiej

975.195,00 zł

Modernizacja budynku komunalnego ul. Grottgera 16

220.000,00 zł

Projekt rewitalizacji cmentarza

30.000,00 zł

Syrena alarmowa

18.000,00 zł

Zakup monitoringu (kamery)

38.000,00 zł

Zakup urządzenia na plac zabaw Przedszkola Nr 2

17.000,00 zł

Zakup zmywarki do Przedszkola Nr 3

10.000,00 zł

Wymiana pokrycia dachu na budynku Żłobku przy ul.  Cieszkowskiego

40.000,00 zł

Zagospodarowanie terenu przy ulicy Koszalińskiej- budowa fontanny

80.000,00 zł

Zakup lamp solarnych

25.000,12 zł

Wydatki na zakup akcji oraz wniesienia wkładów do spółki handlowej

68.400,00 zł

Wykonanie przyłącza energetycznego dla potrzeb targowiska

24.699,88 zł

Wykonanie badań geotechnicznych gruntów w posadzce korytarza od strony ul. W. Polskiego

16.000,00 zł

Projekt bieżni tartanowe na stadionie miejskim z odwodnieniem

30.000,00 zł

 

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, rezerwa ogólna budżetu nie może być niższa niż 0,1% i wyższa niż 1% wydatków budżetu. W naszym przypadku rezerwa ogólna stanowi kwotę 110.000,00 zł. W projekcie budżetu miasta ujęto także rezerwę celową w wysokości  138.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. W celu  zachowania ciągłości zadań należących do właściwości Gminy i dostosowania się do obowiązujących przepisów prawa proponowany na rok 2019 projekt budżetu  wprowadza oszczędności w zakresie wydatków bieżących i wymagać będzie prowadzenia racjonalnej gospodarki środkami budżetowymi.

W dalszym porzadku obrad radni przyjęli projekty uchwał dot. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Miasta Sławno w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania  nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz przyjęli sprawozdanie Burmistrza Miasta Sławno z jego działalności między sesjami Rady Miejskiej  w Sławnie.

 

2 3
4 5

 

  • JakośćJa w interneciepitaxBanner zastrzeganie dokumentów tożsamości - co zrobić w sytuacji gdy utracimy dokumentyBanner gospodarka odpadami - zasady wywozu odpadów, harmonogramy Banner pogotowie oświetlenia ulic Banner system informacji przestrzennej - emapa
  • Banner mikroporady.plBanner nieruchomosci gminne na sprzedaż Banner zobacz filmy ze sławna
  •  Banner mapa interaktywna - poznaj swoje okolice Banner WKU w Koszalinie Banner Academia Pomeraniensis Banner Komenda Powiatowa Policji w Sławnie

 

Sport i Kultura

Banner Sławieński Dom Kultury
Banner OSiR Sławno
Banner Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie

Edukacja

Banner Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sławnie
Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie
Banner Przedszkole Jasia i Małgosi w Sławnie
Banner Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 1 w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 3 w Sławnie
Banner Gimnazjum Miejskie nr 1 w Sławnie

Turystyka

Banner Pomorska droga sw Jakuba, Pomeranian Way of St James
Banner Europejski Szklak Gotyku Ceglanego
Banner Darlot

Projekt i wykonanie 2014-2015 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Miasto Sławno (C) Copyright 2015

TREŚĆ