Ikonka Bip Ikonka Instagram Ikonka Twitter Ikonka Facebook Ikonka Youtube Ikonka aparatu fotograficznego Ikonka RSS Ikonka drukarki ikonka Mapki Ikonka koperty

Repertuar kina

Kino

czytaj więcej »
Kalendarz imprez 2018

Kalendarz

czytaj więcej »
Harmonogram

harmonogram

czytaj więcej »
Pobierz aplikację mobilną

aplikacja mobilna

 

OD BAŁTYKU PO KASZUBY to baza ponad 100 tras turystycznych znajdujących się na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. Została stworzona dzięki partnerskiemu projektowi Nadleśnictw Trzebielino, Dretyń, Bytów, Sławno, Miastko, Osusznica, Warcino oraz Gmin Czarna Dąbrówka, Darłowo, Lipnica, Malechowo, Parchowo, Polanów, Postomino, Sławno, Studzienice, Trzebielino, Tuchomie, Bytów, Darłowo, Kępice, Sławno i miast Darłowo i Sławno. Aplikacja umożliwia przeglądanie tras turystycznych na jednej mapie, w tym trasy piesze, rowerowe, kajakowe, narciarskie, konne oraz Nordic Walking. Kolor tras w aplikacji odpowiada kolorowi w terenie. Do każdej trasy dołączono ciekawe obiekty, w tym miejsca krajoznawcze, przyrodnicze, gastronomiczne, noclegowe oraz inne atrakcje turystyczne. Dodatkowo aplikacja za pomocą wbudowanej nawigacji poprowadzi nas po trasie lub wskaże dojazd do początku trasy lub poszczególnych obiektów. Nawigacja będzie pilnowała naszego położenia na trasie i poinformuje gdy z niej zboczymy.

czytaj więcej »

 

 

 

Radni udzielili absolutorium

08.06.201809:27

Rafał

108 czerwca 2018 roku w sali konferencyjnej sławieńskiego ratusza odbyła się Sesja Rady Miejskiej w Sławnie, podczas której najważniejszym punktem było głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sławno za 2017 rok oraz udzielenia z tego tytułu absolutorium Burmistrzowi Miasta Sławno.

    Komisja Rewizyjna oceniając całokształt spraw związanych z wykonaniem budżetu, stwierdziła:

•    planowane dochody budżetowe w kwocie 49.779.944,14 zł wykonano w kwocie 48.197.501,50zł, co stanowi  96,8% planu.

•    planowane wydatki budżetowe w kwocie 50.929.944,14zł, zrealizowano w kwocie 49.113.717,01zł, co stanowi  96,4% planu.

     Wykonanie dochodów za rok 2017 w stosunku do planu wynosi 96,8%, natomiast wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w 96,4%. Wykonanie dochodów i wykonanie wydatków bieżących oraz niższe wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu spowodowało, że wynik budżetu za rok 2017 stanowi deficyt w kwocie 916.215,51 zł.

Wykonanie dochodów ogółem stanowiło 96,8 % kwot planowanych. W ogólnej kwocie dochodów (48.197.501,50 zł) udział dochodów własnych stanowił 49,7 % (23.950.857,63 zł), dotacji 32,3 % ( 15.551.583,87 zł), subwencji ogólnej 18,0 %  ( 8.695.060,00 zł  ). Wyższe wykonanie dochodów ponad plan osiągnięto w podatku od spadków  i darowizn, podatku rolnym, leśnym, od środków transportowych, udziału w podatku od osób fizycznych, odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, we wpływach   z usług i różnych dochodów. Niższe od planu wykonanie dochodów wystąpiło z tytułu czynszów za lokale komunalne, podatku od nieruchomości, udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), wpływów z opłaty skarbowej, targowej, trwałego zarządu  i z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

Realizacja wydatków ogółem wyniosła 96,4 % w stosunku do kwot planowanych. W 2017 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, realizowano wydatki z dotacji budżetu państwa, w tym na zadania własne ( zadania z zakresu pomocy społecznej – Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wypłata zasiłków okresowych i stałych, działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna”, dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego), zadania zlecone (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, prowadzenie spraw administracji rządowej, aktualizacja stałego rejestru wyborców,  zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy, wypłata zasiłków stałych,  świadczenie usług opiekuńczych, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaliczki alimentacyjnej oraz świadczenia wychowawcze i koszty obsługi) oraz zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej - bieżące utrzymanie cmentarza wojskowego.

W 2017 roku, w związku z rozstrzygnięciem konkursów  na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, nauki, edukacji i oświaty,  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa narodowego,  a także wspierania i  upowszechniania kultury fizycznej i  sportu, rozdysponowano środki w kwocie  154.920,80 zł.

W ub. roku realizowano także zadania inwestycyjne na łączną kwotę 3.198.174,35zł: budowa ciągu pieszo-jezdnego Alei. Zachodniej, modernizacja sali kinowej Sławieńskiego Domu Kultury, modernizacja Kościoła NMP w Sławnie, modernizacja miejskiego amfiteatru, budowa plaży miejskiej, modernizacja lokali komunalnych, dokumentacja projektowa przebudowy dróg ul. Kopernika, Matejki, Basztowej, Racibora i Traugutta, postawienie dwóch wiat przystankowych na ul A. Krajowej i ul. Dworcowej, zakup sprzętu komputerowego czy zakup sprzętu medycznego dla sławieńskiego szpitala.

Na koniec 2017 roku wysokość zaciągniętego długu publicznego z tytułu rat kredytów stanowiła ogółem 16.900.000,00 zł. 

Na podstawie przeprowadzonych czynności sprawdzających Komisja Rewizyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok 2017, sprawozdania z wykonanego budżetu za 2017 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz informacji o stanie mienia Miasta Sławno, postanowiła pozytywnie zaopiniować wykonanie budżetu Miasta Sławno za rok 2017 i zwróciła się z wnioskiem do Rady Miejskiej w Sławnie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Sławno z tytułu wykonania budżetu Miasta Sławno za 2017 rok. Następnie Edyta Szczygielska – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sławnie poinformowała, że z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie wpłynęła uchwała pozytywnie opiniująca sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu miasta Sławno za 2017 rok.

W wyniku głosowania radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sławno za 2017 rok oraz udzielili z tego tytułu absolutorium Burmistrzowi Miasta Sławno.

2 3

  • 700Banner zastrzeganie dokumentów tożsamości - co zrobić w sytuacji gdy utracimy dokumentyBanner gospodarka odpadami - zasady wywozu odpadów, harmonogramy Banner pogotowie oświetlenia ulic Banner galeria - wydarzenia w objektywieBanner system informacji przestrzennej - emapa
  • Banner mikroporady.plBanner nieruchomosci gminne na sprzedaż Banner zobacz filmy ze sławna
  •  Banner mapa interaktywna - poznaj swoje okolice Banner WKU w Koszalinie Banner Academia Pomeraniensis Banner Komenda Powiatowa Policji w Sławnie

 

Sport i Kultura

Banner Sławieński Dom Kultury
Banner OSiR Sławno
Banner Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie

Edukacja

Banner Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sławnie
Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie
Banner Przedszkole Jasia i Małgosi w Sławnie
Banner Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 1 w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 3 w Sławnie
Banner Gimnazjum Miejskie nr 1 w Sławnie

Turystyka

Banner Pomorska droga sw Jakuba, Pomeranian Way of St James
Banner Europejski Szklak Gotyku Ceglanego
Banner Darlot

Projekt i wykonanie 2014-2015 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Miasto Sławno (C) Copyright 2015

TREŚĆ