Ikonka Bip Ikonka Instagram Ikonka Twitter Ikonka Facebook Ikonka Youtube Ikonka aparatu fotograficznego Ikonka RSS Ikonka drukarki ikonka Mapki Ikonka koperty

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

PE

czytaj więcej »
Strefa Kibica

Strefa Kibica

czytaj więcej »
Repertuar kina

Kino

czytaj więcej »
Zmiana kont bankowych

Zmiana kont

czytaj więcej »
Ja w internecie

Ja w internecie

czytaj więcej »

 

 

 

Radni udzielili absolutorium

08.06.201809:27

Rafał

108 czerwca 2018 roku w sali konferencyjnej sławieńskiego ratusza odbyła się Sesja Rady Miejskiej w Sławnie, podczas której najważniejszym punktem było głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sławno za 2017 rok oraz udzielenia z tego tytułu absolutorium Burmistrzowi Miasta Sławno.

    Komisja Rewizyjna oceniając całokształt spraw związanych z wykonaniem budżetu, stwierdziła:

•    planowane dochody budżetowe w kwocie 49.779.944,14 zł wykonano w kwocie 48.197.501,50zł, co stanowi  96,8% planu.

•    planowane wydatki budżetowe w kwocie 50.929.944,14zł, zrealizowano w kwocie 49.113.717,01zł, co stanowi  96,4% planu.

     Wykonanie dochodów za rok 2017 w stosunku do planu wynosi 96,8%, natomiast wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w 96,4%. Wykonanie dochodów i wykonanie wydatków bieżących oraz niższe wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu spowodowało, że wynik budżetu za rok 2017 stanowi deficyt w kwocie 916.215,51 zł.

Wykonanie dochodów ogółem stanowiło 96,8 % kwot planowanych. W ogólnej kwocie dochodów (48.197.501,50 zł) udział dochodów własnych stanowił 49,7 % (23.950.857,63 zł), dotacji 32,3 % ( 15.551.583,87 zł), subwencji ogólnej 18,0 %  ( 8.695.060,00 zł  ). Wyższe wykonanie dochodów ponad plan osiągnięto w podatku od spadków  i darowizn, podatku rolnym, leśnym, od środków transportowych, udziału w podatku od osób fizycznych, odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, we wpływach   z usług i różnych dochodów. Niższe od planu wykonanie dochodów wystąpiło z tytułu czynszów za lokale komunalne, podatku od nieruchomości, udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), wpływów z opłaty skarbowej, targowej, trwałego zarządu  i z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

Realizacja wydatków ogółem wyniosła 96,4 % w stosunku do kwot planowanych. W 2017 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, realizowano wydatki z dotacji budżetu państwa, w tym na zadania własne ( zadania z zakresu pomocy społecznej – Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wypłata zasiłków okresowych i stałych, działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna”, dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego), zadania zlecone (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, prowadzenie spraw administracji rządowej, aktualizacja stałego rejestru wyborców,  zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy, wypłata zasiłków stałych,  świadczenie usług opiekuńczych, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaliczki alimentacyjnej oraz świadczenia wychowawcze i koszty obsługi) oraz zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej - bieżące utrzymanie cmentarza wojskowego.

W 2017 roku, w związku z rozstrzygnięciem konkursów  na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, nauki, edukacji i oświaty,  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa narodowego,  a także wspierania i  upowszechniania kultury fizycznej i  sportu, rozdysponowano środki w kwocie  154.920,80 zł.

W ub. roku realizowano także zadania inwestycyjne na łączną kwotę 3.198.174,35zł: budowa ciągu pieszo-jezdnego Alei. Zachodniej, modernizacja sali kinowej Sławieńskiego Domu Kultury, modernizacja Kościoła NMP w Sławnie, modernizacja miejskiego amfiteatru, budowa plaży miejskiej, modernizacja lokali komunalnych, dokumentacja projektowa przebudowy dróg ul. Kopernika, Matejki, Basztowej, Racibora i Traugutta, postawienie dwóch wiat przystankowych na ul A. Krajowej i ul. Dworcowej, zakup sprzętu komputerowego czy zakup sprzętu medycznego dla sławieńskiego szpitala.

Na koniec 2017 roku wysokość zaciągniętego długu publicznego z tytułu rat kredytów stanowiła ogółem 16.900.000,00 zł. 

Na podstawie przeprowadzonych czynności sprawdzających Komisja Rewizyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok 2017, sprawozdania z wykonanego budżetu za 2017 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz informacji o stanie mienia Miasta Sławno, postanowiła pozytywnie zaopiniować wykonanie budżetu Miasta Sławno za rok 2017 i zwróciła się z wnioskiem do Rady Miejskiej w Sławnie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Sławno z tytułu wykonania budżetu Miasta Sławno za 2017 rok. Następnie Edyta Szczygielska – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sławnie poinformowała, że z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie wpłynęła uchwała pozytywnie opiniująca sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu miasta Sławno za 2017 rok.

W wyniku głosowania radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sławno za 2017 rok oraz udzielili z tego tytułu absolutorium Burmistrzowi Miasta Sławno.

2 3

  • JakośćJa w interneciepitaxBanner zastrzeganie dokumentów tożsamości - co zrobić w sytuacji gdy utracimy dokumentyBanner gospodarka odpadami - zasady wywozu odpadów, harmonogramy Banner pogotowie oświetlenia ulic Banner system informacji przestrzennej - emapa
  • Banner mikroporady.plBanner nieruchomosci gminne na sprzedaż Banner zobacz filmy ze sławna
  •  Banner mapa interaktywna - poznaj swoje okolice Banner WKU w Koszalinie Banner Academia Pomeraniensis Banner Komenda Powiatowa Policji w Sławnie

 

Sport i Kultura

Banner Sławieński Dom Kultury
Banner OSiR Sławno
Banner Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie

Edukacja

Banner Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sławnie
Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie
Banner Przedszkole Jasia i Małgosi w Sławnie
Banner Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 1 w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 3 w Sławnie
Banner Gimnazjum Miejskie nr 1 w Sławnie

Turystyka

Banner Pomorska droga sw Jakuba, Pomeranian Way of St James
Banner Europejski Szklak Gotyku Ceglanego
Banner Darlot

Projekt i wykonanie 2014-2015 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Miasto Sławno (C) Copyright 2015

TREŚĆ