Ikonka Bip Ikonka Instagram Ikonka Twitter Ikonka Facebook Ikonka Youtube Ikonka aparatu fotograficznego Ikonka RSS Ikonka drukarki ikonka Mapki Ikonka koperty

XI Festiwal Marka Grechuty

Xi

czytaj więcej »
Andrzejki w MBP

Andrzejki

czytaj więcej »
Repertuar kina

Kino

czytaj więcej »
Kalendarz imprez 2018

Kalendarz

czytaj więcej »
Harmonogram

harmonogram

czytaj więcej »

 

 

 

Sesja Rady Miejskiej w Sławnie

30.11.201711:19

Rafał

Sesja30 listopada 2017 roku w sali konferencyjnej sławieńskiego ratusza odbyła się Sesja Rady Miejskiej w Sławnie, podczas której głosowano nad uchwałami dot. m.in. spraw dofinansowania form doskonalenia  zawodowego nauczycieli  w 2017 roku, zmian w budżecie miasta na 2017 rok oraz dodatkowym punktem wprowadzonym na początku sesji - tj. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Sławno.

       Przed podjęciem uchwał przedstawiono informację o realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2016/2017. W roku szkolnym 2016/2017 Gmina Miasto Sławno była organem prowadzącym dla czterech przedszkoli, dwóch szkół podstawowych i jednego gimnazjum. Do szkół uczęszczało łącznie 1053 uczniów, podzielonych na 49 klas. Do sławieńskich przedszkoli uczęszczało 375 dzieci, podzielonych na 15 grup. Do niepublicznych przedszkoli, tj. Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” i Przedszkola Niepublicznego „Radosny Maluch”  uczęszczało łącznie 150 dzieci.

       W roku szkolnym 2016/2017 w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum były 132 etaty nauczycielskie oraz 68 etatów pracowników administracji i obsługi. W ramach wyodrębnionych środków na doskonalenie zawodowe dofinansowaniem kosztów kształcenia dających dodatkowe kwalifikacje, tj. studiów podyplomowych, studiów magisterskich i kursów kwalifikacyjnych objętych zostało łącznie 20 nauczycieli. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wykorzystane zostały w 73%,  ponieważ nauczyciele korzystali z bezpłatnych form doskonalenia zawodowego (grantów) oraz niektóre formy doskonalenia nie odbyły się z przyczyn niezależnych od nauczycieli. Ponadto w roku szkolnym 2016/2017 nauczyciele korzystali również z innych form doskonalenia zawodowego: seminariów, warsztatów, kursów doskonalących, szkoleń rad pedagogicznych, itp. dobór formy i tematu szkolenia wynikał z potrzeb danej placówki.

       W roku szkolnym 2016/2017 stopień nauczyciela mianowanego uzyskało – 2 nauczycieli, dyplomowanego – 3 nauczycieli. Stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego posiadało 59,14% ogółu zatrudnionych nauczycieli.

W roku szkolnym 2016/2017 przeprowadzono i zakończone zostały następujące remonty obiektów przedszkolnych i szkolnych:

- Szkoła Podstawowa Nr 1: wykonano remont holu na II piętrze, pomalowano pomieszczenia obsługi oraz wykonano konserwację dachu na sali gimnastycznej,

- Szkoła Podstawowa Nr 3 m.in.: wykonano częściowy remont dwóch ścian budynku C,   zamontowano separator tłuszczu, wykonano remonty: podłogi w sali świetlicy szkolnej,   gabinetu pedagoga i psychologa, pokoju nauczycielskiego, pomieszczenia socjalnego, korytarza w budynku B, wykonano montaż instalacji pod Internet i Wi-Fi w związku w wprowadzeniem od nowego roku szkolnego dziennika elektronicznego, wykonano naprawy lamp oświetleniowych w klasach oraz innych drobnych remontów w łazienkach i salach lekcyjnych,

- Gimnazjum Miejskie Nr 1: przeprowadzono remont instalacji elektrycznej,  monitoringu, pomieszczeń socjalnych i sali lekcyjnej w sali gimnastycznej, wykonano przyłącze wraz z  instalacją zewnętrzną wodociągową,

- Przedszkole Nr 1 – przeprowadzono remont pomieszczeń zmywalni i dokonano wymiany instalacji kanalizacyjnej,

- Przedszkole Nr 2 – wykonano malowanie bieżące,

- Przedszkole Nr 3 – wykonane były bieżące naprawy,

- Przedszkole Nr 4 – wykonano podłogi w stołówce grupy II,

              W roku szkolnym 2016/2017 zakupiono także sprzęt i pomoce dydaktyczne dla sławieńskich szkół i przedszkoli. Łączna kwota zakupu sprzętów to prawie 100.000zł  

         Podczas sesji podjęto także uchwałę, która zabezpieczy w budżecie Miasta Sławno na 2018 rok środki finansowe w wysokości 200.000,00 zł tytułem dotacji do wkładu własnego parafii pw. Wniebowzięcia  Najświętszej Maryi Panny w Sławnie, na remont murów zewnętrznych kościoła, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 4.1. Dziedzictwo kulturowe.” Przedłożony projekt uchwały zawierający zmianę § 1  uchwały  Nr XXXIX/219/2017 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia  7 czerwca 2017r.w sprawie zapewnienia środków finansowych na wkład własny parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sławnie w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 4.1. Dziedzictwo kulturowe,  określa, że dotacja do wkładu własnego odnosi się wyłącznie do remontu murów zewnętrznych kościoła, a nie jak wynikało z dotychczasowego uregulowania otoczenia kościoła.

            Punktem dodatkowym podczas czwartkowej sesji Rady Miejskiej w Sławnie było głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Sławno. W dniu 14 listopada br. do Rady Miejskiej w Sławnie wpłynęła skarga Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w przedmiocie niewykonania przez Burmistrza Miasta Uchwały nr VII/40/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie współdziałania i partycypowania w kosztach realizacji zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na okres 2014-2020 pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno-Polanów etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez Miasto Sławno”. Uzasadnienie skargi wskazuje, iż Burmistrz Miasta Sławno nie wykonał obowiązku realizacji powyższej uchwały poprzez odmowę  podpisania umowy dotacyjnej na realizację inwestycji i jednocześnie nie przekazał dofinansowania w kwocie 3.000.000,00zł. Skarżący wniósł o uznanie skargi za zasadną oraz zobowiązanie Burmistrza Miasta Sławno do wykonania przedmiotowej uchwały.

        Skarga była przedmiotem obrad Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2017 roku. Komisja po zapoznaniu się z dokumentami sprawy oraz informacją pracowników merytorycznych i informacją Radcy Prawnego – uznała skargę za bezzasadną w całości. Uzasadnienie uchwały wskazuje, że w oparciu o zgromadzony materiał w sprawie, przedstawione przez Województwo Zachodniopomorskie zarzuty nie znajdują podstaw faktycznych, jak i prawnych, albowiem Burmistrz Miasta Sławno kierował się wolą współdziałania oraz zamiarem dbania o majątek publiczny miasta. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności oraz realizując wnioski radnych Rady Miejskiej w Sławnie, Burmistrz Miasta Sławno wskazywał Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego, że cel przedmiotowej inwestycji winien być powiązany z możliwością ponownego wykorzystania kostki kamiennej i krawężników oraz jednocześnie zwrócił się z prośbą o przekazanie nieużytej w trakcie inwestycji kostki i krawężników na potrzeby tutejszego samorządu. W odpowiedzi uzyskano informację, że istnieje możliwość przekazania miastu materiałów z rozbiórki pozyskanych w trakcie przedmiotowej inwestycji. Na skutek niezrozumiałych działań przedmiotowy materiał budowlany był przekazywany m.in. do innych samorządów, natomiast w żadnej części nie trafił do Miasta Sławna. Prowadzona przez strony korespondencja potwierdza, że Burmistrz Miasta Sławno działając w dobrze pojętym interesie miasta zamierzał doprowadzić do zawarcia umowy, która byłaby korzystna dla obu stron. Samorząd Wojewódzki ograniczył się jedynie do przesłania gotowej umowy, którą należało podpisać, pomimo faktu, iż przedmiotowa umowa winna być zgodnym oświadczeniem woli dwóch stron oraz powinna mieć na uwadze interesy obu stron.

         Powyższe ustalenia Komisji Rewizyjne w przedmiotowej sprawie podzieliła Rada Miejska w Sławnie, która wskazała, że skarga nie zawiera w sobie zarzutów o charakterze merytorycznym. Reasumując Rada Miejska w Sławnie jednogłośnie uznała skargę za bezzasadną i w żadnym punkcie nie zasługuje na uwzględnienie. Efektem powyższego stanowiska Rady Miejskiej w Sławnie było także podjęcie uchwały dot.  uchylenia uchwały nr VII/40/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie współdziałania i partycypowania w kosztach realizacji zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na okres 2014-2020 pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno-Polanów etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez Miasto Sławno”.

2 3

  • 700Banner zastrzeganie dokumentów tożsamości - co zrobić w sytuacji gdy utracimy dokumentyBanner gospodarka odpadami - zasady wywozu odpadów, harmonogramy Banner pogotowie oświetlenia ulic Banner galeria - wydarzenia w objektywieBanner system informacji przestrzennej - emapa
  • Banner mikroporady.plBanner nieruchomosci gminne na sprzedaż Banner zobacz filmy ze sławna
  •  Banner mapa interaktywna - poznaj swoje okolice Banner WKU w Koszalinie Banner Academia Pomeraniensis Banner Komenda Powiatowa Policji w Sławnie

 

Sport i Kultura

Banner Sławieński Dom Kultury
Banner OSiR Sławno
Banner Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie

Edukacja

Banner Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sławnie
Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie
Banner Przedszkole Jasia i Małgosi w Sławnie
Banner Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 1 w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 3 w Sławnie
Banner Gimnazjum Miejskie nr 1 w Sławnie

Turystyka

Banner Pomorska droga sw Jakuba, Pomeranian Way of St James
Banner Europejski Szklak Gotyku Ceglanego
Banner Darlot

Projekt i wykonanie 2014-2015 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Miasto Sławno (C) Copyright 2015

TREŚĆ