Archiwum wiadomości

Spotkanie informacyjne z fundacją GlobalEco

23.08.2019

122 sierpnia 2019 roku o godzinie 19:00w hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sławnie odbyło się spotkanie informacyjne z firmą GlobalECO.

Podczas spotkania zostały zaprezentowane założenia programu oraz informacje techniczne odnośnie urządzeń, instalacji i działań termomodernizacyjnych objętych dofinansowaniem. Prezentację zakończył panel dyskusyjny, podczas którego przedstawiciele fundacji odpowiadali na liczne pytania ze strony mieszkańców.

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

20.08.2019

iZawiadamiam, że 27.08.2019 (wtorek) o godz. 09:00 w sali konferencyjnej (nr  32) Urzędu  Miejskiego  w  Sławnie  odbędzie  się  sesja  Rady  Miejskiej o następującej  tematyce:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Trybuna obywatelska.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmiany budżetu Miasta Sławno na 2019 rok,
 2. zmieniająca Uchwałę nr LI/299/2018 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Sławno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
 3. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 99 % od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego na wykup w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 1 stanowiącego własność Gminy Miasto Sławno, usytuowanego przy ulicy Mielczarskiego 9 na rzecz najemcy tego lokalu,
 4. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 99 % od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego na wykup w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 2 stanowiącego własność Gminy Miasto Sławno, usytuowanego przy ulicy Mielczarskiego 9A na rzecz najemcy tego lokalu,
 5. wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasto Sławno, oznaczonej geodezyjnie numerami działek 898, 909/6 obręb 0003 m. Sławno,
 6. regulaminu korzystania ze skweru z fontanną zlokalizowanego między ulicami Armii Krajowej, Matejki i Kopernika w Sławnie,
 7. zwolnienia w całości z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Sławnie,
 8. założenia Szkoły Podstawowej nr 2 w Sławnie,
 9. zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Sławnie.
 1. Informacja dyrektorów szkół miejskich w Sławnie o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2019/2020.
 2. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.
 3. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Sławnie podjętych w II kwartale 2019r.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Miasta Sławno za II kwartał 2019r.
 5. Wnioski radnych.
 6. Zamknięcie posiedzenia.           

 

ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY

                                                  

                                                                                                                       Przewodnicząca   Rady

                                                                                                                  /  -  /    Marzena Łużyńska

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Zawiadomienie o wspólnej komisji Rady Miejskiej

20.08.2019

1Zawiadamiamy, że 26.08.2019 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali nr 30  Urzędu  Miejskiego w Sławnie odbędzie  się  wspólne  posiedzenie  Komisji:  Socjalnej, Spraw  Publicznych, Gospodarki  i  Budżetu, Rewizyjnej oraz Skarg, Wniosków i Petycji.

 Porządek posiedzenia: 

 1. Sprawy organizacyjne:
 1. otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum,
 2. przyjęcie porządku obrad,
 3. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia – z 26 czerwca 2019r.
 1. Opinia dot. projektów uchwał w sprawie:
 1. zmiany budżetu Miasta Sławno na 2019 rok,
 2. zmieniająca Uchwałę nr LI/299/2018 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Miasto Sławno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
 3. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 99 % od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego na wykup w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 1 stanowiącego własność Gminy Miasto Sławno, usytuowanego przy ulicy Mielczarskiego 9 na rzecz najemcy tego lokalu,
 4. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 99 % od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego na wykup w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 2 stanowiącego własność Gminy Miasto Sławno, usytuowanego przy ulicy Mielczarskiego 9A na rzecz najemcy tego lokalu,
 5. wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasto Sławno, oznaczonej geodezyjnie numerami działek 898, 909/6 obręb 0003
  m. Sławno,
 6. regulaminu korzystania ze skweru z fontanną zlokalizowanego między ulicami Armii Krajowej, Matejki i Kopernika w Sławnie,
 7. zwolnienia w całości z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Sławnie,
 8. założenia Szkoły Podstawowej nr 2 w Sławnie,
 9. zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Sławnie.
 1. Informacja dyrektorów szkół miejskich w Sławnie o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2019/2020.
 2. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie za okres od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.
 3. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Sławnie podjętych w II kwartale 2019r.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Miasta Sławno za II kwartał 2019r.
 5. Wnioski radnych, sprawy bieżące.
 6. Zamknięcie posiedzenia.         

Przewodniczący Komisji:

   Socjalnej – Paweł Kopczyński  

   Spraw Publicznych – Marta Stępień 

   Gospodarki i Budżetu – Bożena Kallaur

   Rewizyjnej – Joanna Iwko

   Skarg, Wniosków i Petycji – Adam Poprawski

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

 

 

Wyraź swoją opinię w ankiecie

19.08.2019

Czy jesteś za tym, aby na ul. Józefa Kraszewskiego, 8-go Marca, Józefa Mireckiego, Ignacego Daszyńskiego, Henryka Dąbrowskiego, Jana Kisielewskiego utworzyć strefę skrzyżowań równorzędnych z ograniczeniem prędkości do 30 km/h?

Wyraź swoją opinię na ten temat. Termin głosowania – do 30 września 2019 roku.

ankieta

Zakończono prace remontowe przy murach zewnętrznych kościoła mariackiego w Sławnie

19.08.2019

1Zakończyły się prace remontowe przy murach zewnętrznych kościoła mariackiego w Sławnie.

Przypomnijmy, że gruntowny remont zabytku możliwy był dzięki dotacji z funduszy Unii Europejskiej oraz wsparciu lokalnych samorządów. Projekt był realizowany w ramach 4 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Naturalne otoczenie człowieka”, działanie 4.1 „Dziedzictwo kulturowe”.  Zanim przystąpiono do remontu murów zewnętrznych, niezbędnym krokiem było opracowanie dokumentacji projektowej i konserwatorskiej, tj. badań geotechnicznych gruntu przy fundamentach, badań stratygraficznych ścian wewnętrznych, ekspertyz technicznych, projektów remontu, kosztorysów. Następnie opracowywano wnioski o dofinansowanie takich prac, jak skuwanie zagrzybionych tynków wewnątrz obiektu i położenia nowych - wapiennych, remontu więźby dachowej prezbiterium, remontu dachu wieży kościoła i ostatnio remontu dachu.

Prace remontowe przy murach zewnętrznych trwały prawie półtora roku i kosztował blisko 3 miliony złotych. z czego 2,5 miliona stanowiło dofinansowanie z UE, 200 tysięcy zł to dotacja od Starostwa Powiatowego w Sławnie, 200 tysięcy zł od Miasta Sławno, a pozostałe środki to wkład własny sławieńskiej parafii. Zaplanowane roboty konserwatorsko-renowacyjne obejmowały oczyszczenie elewacji sławieńskiego zabytku, konserwację ścian i okien oraz wymianę cegieł i fug. Zanim przystąpiono do prac, przeprowadzono wnikliwe badania materiałów ikonograficznych, archiwalnych, historycznych oraz badania konserwatorskie i architektoniczne. W świątyni pojawiły się także witraże zaprojektowane przez Marka Wituszyńskiego z Torunia. Szklenia te zostały wykonane na podstawie badań materiałów archiwalnych, pozyskanych z archiwalnych rysunków i fotografii. Nadzór inwestorski oraz konserwatorski nad inwestycją pełnił Zbigniew Kocur, a głównym wykonawcą robót była firma „Gorek Restauro sp. z o.o.” z Warszawy. Prace prowadzone były pod nadzorem konserwatorskim, a nad stroną architektoniczno-historyczną czuwał zespół pod kierownictwem prof. Jadwigi Łukaszwicz. Konserwatorskiej reanimacji poddane zostało ponad 4 tys. mkw. elewacji.

"Remont kościoła ma ogromne znaczenie nie tylko dla parafii. To przecież największy zabytek Sławna. Dzięki wykonanym pracom zmienił się wygląd nie tylko świątyni, ale całego miasta" - podsumował ks. Leszek Szurek.

czytaj więcej »
Zaproszenie do udziału w projekcie

14.08.2019

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie w partnerstwie z Regionalnym Związkiem Pszczelarzy w Koszalinie oraz Rejonowym Zrzeszeniem w Gryficach zaprasza wszystkich pszczelarzy (zrzeszonych oraz niezrzeszonych w związkach pszczelarskich) z terenu województwa zachodniopomorskiego do udziału w projekcie pn. „Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich na Pomorzu Zachodnim poprzez zakup węzy pszczelej” realizowanego w ramach zadania zleconego i finansowanego ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Termin składania deklaracji udziału w projekcie do 30 sierpnia 2019 r.

Zasady uczestnictwa w projekcie zostały określone w Regulaminie Projektu, znajdującym się na stronie internetowej http://www.pszczoly.szczecin.pl/

1

Nabór wniosków o dofinansowanie demontażu wyrobów zawierających azbest

14.08.2019

1Urząd Miejski w Sławnie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie demontażu wyrobów zawierających azbest oraz ich transport i złożenie na składowisku odpadów niebezpiecznych.

Wnioski będą  przyjmowane do 31 sierpnia 2019 r. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta  pok.36.

Wzór wniosku o dofinansowanie znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sławnie.

 

 

Taneczna współpraca Sławna z Rinteln

13.08.2019

1W dniach 09-12 sierpnia 2019 roku grupy taneczne „Gracja” i "Finezja" ze Sławna odwiedziły niemieckie miasto partnerskie Rinteln.

Na zaproszenie Rintelner CarnevalsVerein zespoły zaprezentowały swój dorobek artystyczny licznej publiczności zgromadzonej podczas corocznego święta miasta - Rintelner Altstadtfest. Celem wyjazdu było równiez zacieśnienie współpracy z niemieckim stowarzyszeniem, które dla młodych sławnian zorganizowało wspólne warsztaty taneczne. W wolnej chwili młodzież zwiedziła miasto oraz korzystała z kąpieli w miejskim basenie. Polscy uczniowie spotkali się również z Thomasem Priemerem - burmistrzem Rinteln, który podkreślał znaczenie wizyty młodych polaków, a na zakończenie Ullrich Seidel - członek Rintelner CarnevalsVerein podziękował polskiej młodzieży za wspaniałe występy oraz podkreślił, że sławieńscy tancerze są wspaniałą wizytówką naszego kraju i miasta.

czytaj więcej »
Kino na leżakach

13.08.2019

1Green Book - to film, który był wyświetlany w niedzielny wieczór w sławieńskim amfiteatrze w ramach projektu "Kino na leżakach". 

Kino na leżakach to projekt realizowany w czasie wakacji w znanych nadmorskich kurortach i miastach Polski Centralnej. Jego ideą jest bezpłatne wyświetlanie filmowych hitów. Bezpłatne pokazy odbywają się w przestrzeni publicznej. Licznie zebrani tego wieczoru widzowie siedzieli nie tylko na leżakach, ale i na własnych krzesełkach, kocach czy ławeczkach. Można było spotkać całe rodziny, grupki przyjaciół, ale i zakochane pary. Widzowie oglądali film mogąc jednocześnie raczyć się przy tym ciepłymi napojami. Oprócz filmu był poczęstunek i pokazy od sponsorów. 

czytaj więcej »
Parafiada

07.08.2019

Jak co roku zapraszamy 15 sierpnia 2019 roku na Parafiadę Mariacką, która odbędzie się na placu Wyszyńskiego w Sławnie.

Oprócz występów artystycznych będzie okazja zjeść pyszne potrawy w stoisku gastronomiczny przygotowanym przez "Rycerzy Kolumba" - męskiej organizacji katolickiej działającej przy miejscowej parafii, a także pyszne ciasta. Wśród uczestników, wspierających parafię zakupem "cegiełki" zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody! Zapraszamy!!!

1

Holi Festival - Święto Kolorów w Sławnie

07.08.2019

1Holi Święto Kolorów w ramach trasy Pokolorujmy Polskę Tour 2019 odwiedzi Sławno! Święto Kolorów odbędzie się w Amfiteatrze w Sławnie już 18 sierpnia 2019 roku. Czas zapisać sobie tę datę w kalendarzu! Zbierz znajomych i weź udział w najbardziej kolorowej imprezie w tym roku! Ten dzień na pewno na długo pozostanie w Waszych głowach!

Wstęp na Holi Święto Kolorów jest bezpłatny! Na imprezie czekać na Was będą:
- Oryginalne kolorowe proszki Holi w 9-ciu kolorach!
- DJ który poprowadzi imprezę tak abyście nie mogli ustać w miejscu!
- Kolorowa wata cukrowa!
- Kolorowe Granity
- Wyrzutnie proszków Holi

Poczuj magię kolorów Holi! Obrzucaj się kolorowymi proszkami holi ze swoimi znajomymi i baw się wspólnie ze znajomymi przy muzyce naszych DJ-ów!

Krótkie Podsumowanie
➡ Data:18 sierpnia 2019
➡ Start: 14:00 Koniec: 20:00
➡ Miejsce: Amfiteatr w Sławnie
➡ Wstęp Bezpłatny

Ze względów bezpieczeństwa na teren imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia własnych proszków.

 

 

czytaj więcej »
Śpiewająca Rodzina Kaczmarków

05.08.2019

„Jesteśmy czteroosobową śpiewającą rodziną. Rodzice są zawodowymi śpiewakami operowymi, Iwona - sopran - liryczny, Piotr - tenor oraz Adam - tenor i Wojciech - baryton.

W swoim niezwykle bogatym repertuarze posiadamy wiele znanych arii i duetów z opery i operetki, piosenki z musicali, a także światowe i polskie standardy muzyki estradowej oraz przeboje muzyki filmowej”- niemożliwym jest opisać Śpiewającą Rodzinę Kaczmarków w jednym zdaniu. Ich bogate życie artystyczne dorównuje tylko bogatemu repertuarowi i liście miejsc, w których już występowali. Tym razem swój program pt. „Najpiękniejsze melodie świata”  zaprezentują w Sławieńskim Domu Kultury. Koncert w wykonaniu rodziny Kaczmarków to połączenie klasycznego warsztatu operowego rodziców z szarmanckim i nieco łobuzerskim stylem synów. Warto zobaczyć i naprawdę warto usłyszeć. Zapraszamy 15 września o godz. 18.00. Bilety w cenie 45 zł już do nabycia w kasie SDK.

UWAGA: ZMIANA TERMINU! Prosimy osoby posiadające bilet na wydarzenie: Najpiękniejsze Melodie Świata na 22 września o zgłoszenie się do kasy Sławieńskiego Domu Kultury w celu zmiany terminu wydarzenia lub zwrotu biletu.

12

Skarby lasu „Drzewian”

05.08.2019

12Nasza drużyna - 12. Leśna Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Drzewianie” właśnie wróciła ze swojego pierwszego letniego obozu – obozu drużyn „Skarby Lasu” w Próchnówku.

Obóz był puszczański, więc mieliśmy bardzo dużo zajęć związanych z lasem. Zaraz po przyjeździe zajęliśmy się pionierką obozową - wykonaliśmy bramę obozową i maszt, przy którym codziennie odbywały się apele, a także pełniliśmy nocną wartę. Zrobiliśmy meble do namiotów, a każdy z nas zrobił i ozdobił własną laskę skautową. Odbyliśmy kilka wędrówek po okolicznych lasach i łąkach, poznając rosnące tam gatunki roślin. Jeden dzień spędziliśmy na kajakach, opływając całe Jezioro Bytyń Wielki. Mieliśmy również zajęcia z instruktorami survivalu, na których uczyliśmy się, jak używać lin i taśm do wchodzenia na drzewa i do pokonywania różnego rodzaju przeszkód terenowych. Ćwiczyliśmy rozpalanie ognisk krzesiwem i uczyliśmy się, jak robić to łukiem ogniowym. Trenowaliśmy również filtrowanie wody, maskowanie w terenie i bezszelestne podchodzenie. Byliśmy organizatorami wspólnej gry samarytańska, a kolejnego dnia uczestniczyliśmy w grze harcerskiej, którą zorganizowały dla nas „Zielone Wilki”. Środę spędziliśmy na zwiedzaniu bunkrów w Wałczu i parku linowego, a wieczorem odbyliśmy chrzest obozowy. Kolejnego dnia zwodowaliśmy naszą tratwę, a później uczestniczyliśmy w festiwalu kolorów i puszczaniu ogromnych mydlanych baniek. W piątek braliśmy udział w turnieju sportowym. Na zakończenie odbył się kominek podsumowujący, w między czasie atrakcji było jeszcze wiele, ale za długo zajęłoby wypisywanie wszystkiego. Poznaliśmy wiele harcerskich piosenek i zwyczajów. To prawdziwa harcerska przygoda, którą przeżywaliśmy codziennie wraz z 6. Drużyną Harcerską „Zielone Wilki" i 65. Drużyną Harcerską „Patronusy" ze Szczecina. Nabraliśmy masę nowego doświadczenia, wiedzy i umiejętności, a także zawarliśmy wspaniałe przyjaźnie. Przywieźliśmy ogromną ilość wspomnień i już nie możemy doczekać się kolejnego obozu i kolejny harcerskich przygód. Za pomoc w zorganizowaniu tego przedsięwzięcia dziękujemy Urzędowi Miasta Sławno, spółce Wodociągi i Kanalizacja w Sławnie oraz Starostwu Powiatowemu w Sławnie.

pwd. Michał Fleran

1944 – Pamiętamy!

05.08.2019

1Siedemdziesiąt pięć lat temu w zniewolonej Warszawie na rozkaz Komendanta Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej ogłoszono Godzinę „W”, dając tym samym sygnał do militarnego wystąpienia przeciwko hitlerowskiemu okupantowi.

Do patriotycznego zrywu i nierównego boju przystąpiło 1 sierpnia kilkanaście tysięcy słabo uzbrojonych żołnierzy i mieszkańców stolicy - w dużej mierze młodych ludzi, również wielu harcerzy. Powstańcze walki trwały 63 dni – sześćdziesiąt trzy dni bezwzględnej walki, podczas której niemal doszczętnie zniszczono miasto i zabito tysiące Polaków. Właśnie o tych dniach chwały, o heroizmie i oddaniu uczestników Powstania Warszawskiego pamięta cała Polska. Z oczywistych powodów, obchody każdej rocznicy daje się najbardziej odczuć w Warszawie, jednak Godzinę „W” wspomina się także w małych miejscowościach, na harcerskich obozach, podczas letnich wędrówek i w miejscach wypoczynku. Przed godziną 17. patrole 12. Leśnej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Drzewianie” ze Sławna oraz 7. Skockiej Drużyny Harcerskiej „Hyce” ze Skoków wspólnie z instruktorami Hufca ZHP Sławno oraz reprezentacją Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Sławnie udali się na cmentarz komunalny, by pod obeliskami poświęconymi harcerzom – obrońcom Grodna w 1939 r. oraz żołnierzom Armii Krajowej pomordowanym w 1945 r. złożyć kwiaty i zapalić biało-czerwone znicze. Następnie, kierując się na plac ks. Wyszyńskiego, rozdawali okolicznościowe ulotki informujące o tej wyjątkowej dacie w polskiej historii. Punktualnie o godz. 17.00 zawyły syreny wozów bojowych Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, a Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Postomina pod batutą hm. Stanisława Poprawskiego odegrała hymn państwowy. W uroczystości poprowadzonej przez hm. Ryszarda Sobczaka - oprócz harcerzy oraz instruktorów z kręgów „Sami Swoi” i „Wiarusy” - wzięli udział także kombatanci, członkowie stowarzyszeń kombatanckich, radni miasta Sławno i mieszkańcy Sławna. 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego uczczono również w stanicy harcerskiej w Jarosławcu, na Zgrupowaniu Obozów Hufca Sławno. Tu także rozpoczęcie Godziny „W” zasygnalizowano dźwiękiem syreny alarmowej, a dzieci i młodzież zaproszono do udziału w apelu, na którym odczytano „Alert pamięci” - rozkaz specjalny Naczelniczki ZHP. Z kolei w Darłowie, w upamiętnieniu bohaterstwa między innymi szaro-szeregowych Druhen i Druhów oraz 80. rocznic powstania Polskiego Państwa Podziemnego i przejścia ZHP do konspiracji, uczestniczyła 13. Darłowska Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Szare Szeregi” im. Rudego, która asystowała podczas miejskich uroczystości oraz jako „Trzynastka i Przyjaciele” - wystąpiła z kameralnym koncertem dedykowanym warszawskim Powstańcom.

hm. Jacek Błaszczyk

"Mój Prąd"

30.07.2019

1Ministerstwo Energii we współpracy Ministerstwem Środowiska przygotowało program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w Polsce „Mój Prąd”. Program został ogłoszony 23 lipca 2019 r. przez Premiera Mateusza Morawieckiego w trakcie wspólnej konferencji z ministrami energii i środowiska – Krzysztofem Tchórzewskim i Henrykiem Kowalczykiem.

czytaj więcej »
OGŁOSZENIE!

29.07.2019

iOGŁOSZENIE

 

W dniu 1 sierpnia 2019 roku, o godzinie  17.00 na terenie miasta zostanie przeprowadzony trening uruchamiania syren alarmowych i ich pracy, zainstalowanych na terenie miasta.

Natomiast w dniu 31 lipca od godz. 9.00 do 15.00 zostaną  przeprowadzone głośne próby syren alarmowych w celu sprawdzenia ich sprawności technicznej.

 

 

                                         BURMISTRZ MIASTA SŁAWNO

                                           KRZYSZTOF FRANKENSTEIN

 

Hakuna Matata- wysoka frekwencja na Królu Lwie w SDK

24.07.2019

1Kto z nas nigdy nie słyszal o Simbie, Mufasie, Timonie czy Pumbie? Z pewnością takich osób nie ma, na pewno nie ma ich w Sławnie.  Film “Król Lew” z 1994 jest do dzisiaj najchętniej oglądanym filmem w historii kina SDK. Przygody małego lwa, który został królem wychowują, wzruszają i bawią dzieci na całym świecie. Po 25 latach bajkowy świat Lwiej Skały po raz kolejny zaprasza wszystkich, by na nowo odkryli w sobie zew dżungli. I warto z tego zaproszenia skorzystać. Nowego “Króla Lwa” w sławieńskim kinie tylko w pierwszy weekend wyświetlania zobaczyło aż 600 osób! “Dziękujemy bardzo za tak ogromne zainteresowanie tym tytułem. Jest to wyjątkowy film o przyjaźni i miłości, z pięknymi utworami muzycznymi w tle. Serdecznie zapraszamy na kolejne seanse, a także do odwiedzenia naszej strony: www.sdk.slawno.pl, gdzie znaleźć można dokładne daty wyświetlania”.- mówi dyrektor Sławieńskiego Domu Kultury Izabella Sozańska_Majchrzak.

"Ta kobieta"

24.07.2019

1

„Ta kobieta”

Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie przystąpiła do projektu pod hasłem „Rozmowy przy wspólnym stole”, którego celem jest rozwijanie umiejętności rozmowy o sprawach ważnych, trudnych, w których istotna jest gotowość słuchania i zrozumienia innych osób.

Pierwsze spotkanie odbyło się 17 lipca 2019 r. w Czytelni MBP w Sławnie. Gościem specjalnym tego wydarzenia była znana pisarka popularnych powieści, zarówno dla młodzieży, jak i dorosłych p. Elżbieta Stępień, autorka m.in. książki „Ta kobieta”. Powieść porusza trudny problem, jakim jest przemoc domowa w postaci fizycznej i psychicznej. Perypetie głównej bohaterki stanowiły punkt wyjścia do dyskusji, jak zachować się w sytuacji, kiedy stajemy się ofiarami przemocy. Jakie konsekwencje ponosi rodzina, kiedy żyjemy w toksycznym związku. Gdzie szukać pomocy, a także jak pomóc osobie, która staje się ofiarą. Poruszono także problem budowania nowego związku, po doświadczeniach przemocowych. Ze względu na złożoność i ciężar problemu uczestnicy rozmowy, początkowo zdystansowani, otwierali się z wolna, a to za sprawą gościa pani Elżbiety Stępień, która swoją osobowością potrafi kruszyć lody i łamać bariery.

W organizacji spotkania Bibliotekę wsparła Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dzięki której odbyło się tak mądre i cenne spotkanie.

czytaj więcej »
Obwieszczenie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej

19.07.2019

ZIRObwieszczenie Komisji Okręgowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej o obsadzeniu mandatów na członków Rady Powiatowej ZIR bez przeprowadzenia głosowania ustalonego na dzień 28 lipca 2019 roku.

czytaj więcej »
I Sławieńska Inwazja Kolorów

10.07.2019

inwazjaZapraszamy na I Sławieńską Inwazję Kolorów

Czas się zbroić, czas szykować,  ponieważ w Sławnie odbędzie się inwazja. Nie będzie syren alarmowych, nie będzie wojska, ani  armat, za to będzie świetna zabawa. W niedzielę, 28 lipca od godz. 15.00 w sławieńskim amfiteatrze wystartuje Inwazja Kolorów, z której zwycięsko wyjdą wszyscy, albo nikt.

         Kolorowe salwy wystrzelą co godzinę. W międzyczasie proponujemy szereg dodatkowych atrakcji m.in. wielobarwne warkoczyki, malowanie twarzy, wata cukrowa, popcorn czy dmuchańce. Wszystko okraszone bojowymi hymnami współczesnych rycerzy, zachęcanych do boju przez herolda/DJ’a. Nie może Was zabraknąć.

czytaj więcej »

Sport i Kultura

Banner Sławieński Dom Kultury
Banner OSiR Sławno
Banner Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie

Edukacja

Banner Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sławnie
Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie
Banner Przedszkole Jasia i Małgosi w Sławnie
Banner Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 1 w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 3 w Sławnie
Banner Gimnazjum Miejskie nr 1 w Sławnie

Turystyka

Banner Pomorska droga sw Jakuba, Pomeranian Way of St James
Banner Europejski Szklak Gotyku Ceglanego
Banner Darlot

Projekt i wykonanie 2014-2015 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Miasto Sławno (C) Copyright 2015

TREŚĆ