Przejdz do BIP instagram twitter_logo Przejdź do facebook youtube - kanał Urzędu Miejskiego w Sławnie aparat RSS Drukuj Przejdź do lokalizacji Przejdź do Kontakt

 •  
 •  
 •  
 •  

Strefa Kibica

Strefa Kibica

czytaj więcej »
Repertuar kina

Kino

czytaj więcej »
Zmiana kont bankowych

Zmiana kont

czytaj więcej »
Ja w internecie

Ja w internecie

czytaj więcej »
Kalendarz wydarzeń

Kalendarz wydarzeń

czytaj więcej »

 

 

 

Archiwum wiadomości

Sesja Rady Miejskiej na żywo

31.12.2018

31 gru1dnia 2018 r. o godz. 09:00 w sali konferencyjnej (nr  32) Urzędu  Miejskiego  w  Sławnie  odbędzie  się sesja  Rady  Miejskiej o następującej  tematyce:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Trybuna obywatelska.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmiany budżetu Miasta Sławno na 2018 rok,
 2. uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sławno na lata  2018-2032,
 3. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Sławno,
 4. przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej na rok 2019 i sposoby jego realizacji,
 5. zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sławnie na rok 2019,
 6. uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy na 2019 rok,
 7. dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku,
 8. wyznaczenia inkasenta opłaty targowej.
 1. Przedłożenie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Sławnie na 2019 rok.
 2. Informacja Burmistrza o jego działalności między sesjami Rady Miejskiej w Sławnie.
 3. Wnioski radnych.
 4. Zamknięcie posiedzenia.                 

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

czytaj więcej »
Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Sławno w 2019 roku

28.12.2018

iNa podstawie art. 11 ust. 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), Uchwały Nr LXI/343/2018 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 31 października 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Sławno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 oraz Zarządzenia Nr 401/2018 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego Burmistrz Miasta Sławno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Sławno w 2019 roku z zakresu:

 1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

 2. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w sferze ochrony zdrowia,

 3. działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa narodowego,

 4. działania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i oświaty,

 5. działania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Celem konkursu jest dokonanie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Miasta Sławno określonych przez Radę Miejską w Sławnie w Uchwale w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Sławno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dany rok kalendarzowy. Zlecanie zadań publicznych o których mowa w ust. 4 może mieć formę wspierania realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację. Do konkursu mogą przystąpić, zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty. W konkursie mogą brać udział podmioty, wymienione w ust. 1, których działalność statutowa jest zgodna z zadaniami publicznymi będącymi przedmiotem konkursu.

Oferty na realizację zadania należy składać do dnia 21 stycznia 2019 roku do godz. 14.30 w następujący sposób:

 1. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sławnie ul. M. Curie-Skłodowskiej 9 (pok.36), od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.30,

 2. za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miejskiego, ul. M.Curie-Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno - o zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Sławnie.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Sławno w 2019 roku

Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Sławno w 2019 roku

Praca punktu ZUS

27.12.2018

infoW związku z dniem wolnym - 1 stycznia 2019r. - Punkt ZUS będzie czynny dnia 2 stycznia 2019 r. (środa) w godz. 7.30-15.00 oraz dnia 3 stycznia 2019r. (czwartek) w godz. 7.30-13.00

 

 

Betlejemskie Światło Pokoju

21.12.2018

1W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.

Sam moment odpalenia Światła jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W 29-letniej historii Betlejemskie Światło Pokoju nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami. Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze z ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze światłem do parafii, szkół, szpitali i urzędów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju. To przesłanie przyświeca również gromadom i drużynom Hufca ZHP im. WOP, które w dniu dzisiejszym rozpoczęły swój marsz z betlejemskim Ogniem.

W Sławnie 12 LWDH "Drzewianie" w dniu 20 grudnia 2018 roku odwiedziła między innymi Burmistrza Miasta Sławno - Krzysztofa Frankensteina.

czytaj więcej »
Przedświąteczne spotkania opłatkowe

21.12.2018

3Czas przedświąteczny obfituje w spotkania wigilijne organizowane przez szkoły, przedszkola, organizacje pozarządowe. Na zaproszenia uczestniczą w nich księża sławieńskich parafii, władze samorządowe i sponsorzy.

Spotkania opłatkowe to także czas składania życzeń świątecznych i noworocznych, wręczania drobnych prezentów i śpiewania kolęd. Wszyscy szczególnie przygotowywali się na to spotkanie. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, jak co roku, przygotowano Wigilię dla osób samotnych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Wychowankowie Przedszkolu nr 3 im. Jana Brzechwy, Niepublicznego Przedszkola Słoneczko oraz Radosny Maluch oraz uczniowie Gimnazjum Miejskiego nr 1 w Sławnie przygotowali spektakl jasełkowy. Świąteczne spotkanie odbyło się także w Stowarzyszeniu "Akson" w Sławnie, Środowiskowym Domu Samopomocy oraz w sławieńskich szkołach i przedszkolach.

W spotkaniach opłatkowych uczestniczył burmistrz miasta Krzysztof Frankenstein, który dzieląc się opłatkiem, życzył nauczycielom, wychowawcom, wolontariuszom, rodzicom i podopiecznym  zdrowych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia oraz wytrwałości w nadchodzącym 2019 roku.

czytaj więcej »
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

21.12.2018

iZawiadamiam, że 31.12.2018 (poniedziałek) o godz. 09:00 w sali konferencyjnej (nr  32) Urzędu  Miejskiego  w  Sławnie  odbędzie  się  sesja  Rady  Miejskiej o następującej  tematyce:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Trybuna obywatelska.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmiany budżetu Miasta Sławno na 2018 rok,
 2. uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sławno na lata  2018-2032,
 3. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Sławno,
 4. przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej na rok 2019 i sposoby jego realizacji,
 5. zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sławnie na rok 2019,
 6. uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy na 2019 rok,
 7. dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku,
 8. wyznaczenia inkasenta opłaty targowej.
 1. Przedłożenie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Sławnie na 2019 rok.
 2. Informacja Burmistrza o jego działalności między sesjami Rady Miejskiej w Sławnie.
 3. Wnioski radnych.
 4. Zamknięcie posiedzenia.                    

ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY

                           

                        

                                                                                                                       Przewodnicząca   Rady

                                                                                                                  /  -  /    Marzena Łużyńska

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Informacja

19.12.2018

iBurmistrz Miasta Sławno ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie

LINK DO KONKURSU

Jasełka w Gimnazjum

19.12.2018

1Wieloletnią i ważną tradycję w Gimnazjum Miejskim Nr 1 stanowią jasełka.W tym roku zostały wystawione 17 grudnia, wprowadzając jednocześnie atmosferę i nastrój Świąt Bożego Narodzenia do naszej szkoły.

Gimnazjaliści jak zwykle przygotowali oryginalny występ. Odtworzyli wydarzenia z Betlejem, które doskonale przekazują prawdy płynące z Biblii. Całości towarzyszyły kolędy w wykonaniu uczniów. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście : Burmistrz Miasta Sławno p. Krzysztof Frankenstein, przewodnicząca  Rady Rodziców  p. Izabela Sozańska- Majchrzak oraz dyrekcja, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi. Program został przygotowany pod kierunkiem Aldony Zawarskiej-Anikiej. Występujących nagrodzono słodkim upominkiem. Na zakończenie p. Burmistrz i pan dyrektor Henryk Kudźma  złożyli wszystkim świąteczne życzenia, aby nadchodzące Święta były dla każdego czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień, a nadchodzący Nowy Rok niech przyniesie nam miłość, pomyślność i spełnienie marzeń, szczególnie tych głęboko ukrytych… Wesołych Świąt!

 

czytaj więcej »
Sukces koszykarzy z Gimnazjum Miejskiego

18.12.2018

110.12.2018 r. odbył się Powiatowy Turniej Piłki Koszykowej w Żukowie. Drużyna z  Gimnazjum Miejskiego nr 1 w Sławnie uplasowała się na pierwszym miejscu.

Teraz uczniowie będą przygotowywać się do turnieju regionu, który odbędzie się w marcu.  Skład reprezentacji szkoł10.12.2018 odbył się powiatowy turniej piłki koszykowej w Żukowie. Drużyna z gimnazjum miejskiego uplasowała się na pierwszym miejscu. Teraz uczniowie będą przygotowywać się do turnieju regionu, który odbędzie się w marcu.  Skład reprezentacji szkoly: Bartosz Ruciński, Konrad Idzik, Jakub Bolesta, Gracjan Leśniewski, Michał Iwaniec, Mateusz Winiarski, Jacek Grzebielichowski, Mateusz Lisiecki, Wojtek Stanik, Seweryn Rabenda. Opiekun: Adrian Zieliński.y: Bartosz Ruciński, Konrad Idzik, Jakub Bolesta, Gracjan Leśniewski, Michał Iwaniec, Mateusz Winiarski, Jacek Grzebielichowski, Mateusz Lisiecki, Wojtek Stanik, Seweryn Rabenda. Opiekun: Adrian Zieliński Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Szlachetna paczka w SP3

18.12.2018

1Po raz kolejny nasza szkoła wzięła udział w akcji "Szlachetna paczka". Opiekun Klubu Wolontariatu p. Magdalena Motas-Falkowska przedstawiła na apelu potrzeby rodziny z Koszalina, którą objęliśmy naszą pomocą.

Podczas prezentacji multimedialnej przygotowanej przez Samorząd Uczniowski uczniowie  obejrzeli  zdjęcia z naszych szkolnych działań  z ubiegłych lat, dzięki czemu dowiedzieli się, jak pracują wolontariusze. Zawsze chętnych do udziału w organizowaniu pomocy potrzebującym było wielu.I tym razem również się udało !!! Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do tej akcji.

czytaj więcej »
Światło, które łączy

18.12.2018

1Liturgia Kościoła, nasza wiara i kalendarz pozwalają nam wciąż każdego roku przeżywać Święta Bożego Narodzenia i cieszyć się tajemnicą Objawienia się światu Jezusa Chrystusa. Nieodzownym elementem Świąt Bożego Narodzenia jest Wigilia z dzieleniem się opłatkiem i pustym miejscem przy stole, kolędy i pastorałki, szopka i kolorowe choinki. Zanim zabłyśnie pierwsza gwiazdka na niebie w wigilijny wieczór, zanim zaczniemy w kolędach opowiadać tajemnicę Cichej Nocy, chcemy zadbać o dobre przygotowanie się do przeżywania Pasterki i rodzinnych spotkań. Kiedy nasze myśli wybiegają ku Świętom, nie chcemy myśleć tylko o zakupach, sprzątaniu i prezentach pod choinkę, ale przede wszystkim o dobrym przygotowaniu duchowym. Pomocą jest Adwent, który jest czasem zrobienia miejsca dla Boga w naszym życiu. W adwentowe czuwanie od 28 lat wpisuje się akcja Betlejemskiego Światło Pokoju, zapoczątkowana w Austrii w 1986 roku, a od 1991 roku realizowana w polskiej rzeczywistości przez harcerzy ZHP. Początkiem sztafety – przekazywania z rąk do rąk Światła jest Betlejem. W Grocie Narodzenia Pańskiego płonie wieczny ogień. To właśnie od niego, co roku odpala się lampion, którego płomień niesiony przez skautów przez kraje i kontynenty obiega świat. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety, przyjmując Betlejemskie Światło Pokoju od skautów słowackich. Naszą harcerską misją, która łączy nas wszystkich jest zaniesienie tego Światła do władz państwowych i samorządowych, do urzędów i instytucji państwowych, do szkół i kościołów, szpitali i domów pomocy społecznej, do ludzi samotnych, odrzuconych i kochanych wciąż za mało. Chcemy, by trafiło na wszystkie polskie stoły i zapłonęło na wieczerzy wigilijnej zapalone na świecy Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Dzieląc się płomieniem zapalonej świecy z innymi, niczego nie tracimy. „Podzielone” światło jest w stanie rozproszyć ciemności i wypełnić całe pomieszczenie nowym blaskiem bijącym już nie tylko od jednej, ale od wielu świec łącząc wszystkich ludzi bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie. Dla nas harcerzy fundamentalną umiejętnością życia jest zdolność mierzenia swojego czasu służbą. Patrząc w tym wymiarze na przeszłość, Betlejemskie Światło Pokoju, przypomina nam dzisiaj wielkie wydarzenia jako znaki, które nas łączą. W sposób szczególny przywołujemy tu wielkie rocznice: 100 – lecie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 100 – lecie Związku Harcerstwa Polskiego odczytując rolę harcerek i harcerzy w kształtowaniu wolności i niepodległości. Betlejemskie Światło Pokoju zwraca naszą uwagę, że łączy nas służba rozumiana jako wychodzenie, poszukiwanie i towarzyszenie innym. By nasze ręce czynić gotowymi do działania, a serce zdolnym do przebaczenia i miłości. Pragniemy odkrywać, że będąc harcerzami, jesteśmy jednocześnie dziećmi, wnukami, kolegami i przyjaciółmi, sąsiadami i rodakami, i każdy człowiek, mimo różnic, posiada taką samą godność i wartość, wszak jest dla nas bliźnim. Dawanie siebie drugiemu sprawia, że nic tak naprawdę nie tracimy, ale stajemy się coraz bogatsi i coraz bardziej rozumiemy siebie. Jesteśmy bowiem powołani do służby i realizujemy się w bezinteresownym darze z samego siebie. Dokonuje się to w zupełnie zwyczajnych i prostych sytuacjach życiowych, kiedy potrafimy podzielić się z innymi swoim czasem i chlebem, życzliwością i zainteresowaniem, miłosierdziem i przebaczeniem. Właśnie takie postawy świadczą o tym, że nasza służba nie jest tylko czymś zewnętrznym; nie jest teorią, ale rzeczywistym działaniem, które owocuje głęboką przemianą nas samych i naszej rzeczywistości, w której realizujemy naszą służbę.

Sztafeta Betlejemskiego Światła Pokoju w powiecie Sławno rozpocznie swoją wędrówkę 20 grudnia – otrzymamy je z rąk harcerzy Hufca ZHP Ziemi Słupskiej im. Obrońców Wybrzeża, by tego samego dnia przekazać do komend poszczególnych związków drużyn Hufca ZHP im. WOP: w Postominie (Szkoła Podstawowa im. ppor. Emilii Gierczak – godz. 10.00), Sławnie (Dom Harcerza – godz. 11.00), Malechowie (Urząd Gminy – godz. 12.00) i w Darłowie (Kościół Mariacki) – godz. 17.00. 22 grudnia mieszkańcy Sławna ogień z Betlejem będą mogli odebrać podczas mszy odprawianych o godz. 18.00 w kościołach pw. WNMP i pw. św. Antoniego.

hm. Jacek Błaszczyk

Milena Patejuk wyróżniona

17.12.2018

117 grudnia 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Sławnie Krzysztof Frankenstein – burmistrz Sławna wraz z Krzysztofem Kowalczykiem - dyrektorem OSiRu oraz radnymi: Dominikiem Margielewskim i Pawłem Kopczyńskim gościli Milenę Patejuk - młodą mieszkankę Sławna, która w 2018 roku zajęła I miejsce i ustanowiła rekord Polski w skoku wzwyż dziewcząt rocznika 2006.

Milena Patejuk to młoda mieszkanka Sławna ucząca się w Szkole Podstawowej nr 2 w Słupsku i trenująca w słupskiej Akademii Młodego Lekkoatlety. Pierwsze kroki w lekkoatletyce stawiała w MKS Święc Sławno. 14 czerwca 2018 roku Milena zajęła I miejsce i ustanowiła rekord Polski w skoku wzwyż dziewcząt rocznika 2006 podczas XXIV Finału Ogólnopolskich Czwartków Lekkoatletycznych. 21 czerwca 2018 roku zajęła I miejsce w skoku wzwyż podczas XIII Międzynarodowego Pucharu Dzieci w Lekkoatletyce w Łowiczu. W statystykach PZLA w kategorii U-14 wciąż zajmuje pierwsze miejsce w Polsce z wynikiem 158cm,  z przewagą ponad 5cm nad drugą zawodniczką. Celem i marzeniem młodej zawodniczki jest udział w igrzyskach olimpijskich.

Za dotychczasowe sukcesy sportowe oraz promocję miasta Krzysztof Frankenstein przekazał Milenie okolicznościowy grawerton oraz upominki, życząc jednocześnie dalszych sukcesów sportowych, wytrwałości, zapału i dużo zdrowia.

Uchwalono budżet miasta na 2019 rok

14.12.2018

1W dniu 14 grudnia 2018 r. sławieńscy radni uchwalili m.in. projekt budżetu miasta na 2019 rok.

Sesja rozpoczęła się od ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Sławnie. Zgodnie ze Statutem Miasta, Rada jako organ stanowiący i kontrolny działa nie tylko na sesjach, ale także poprzez swoje komisje. Zadaniem komisji jest praca w zakresie spraw, do których została powołana - opiniuje projekty uchwał oraz opiniuje pozostałe sprawy wnoszone przez Przewodniczących Rady. Podstawową formą aktywności komisji są cykliczne posiedzenia, zgodnie z rocznym planem pracy. W kadencji 2018-2023 funkcjonuje pięć komisji stałych, w skład których wchodzą:

Komisja Rewizyjna - Joanna Iwko - Przewodnicząca Komisji, Bojaryn Marcin, Kopczyński Paweł, Stach Ewelina, Stępień Marta, Śledź Włodzimierz.

Komisja Gospodarki i Budżetu - Włodzimierz Śledź - Przewodniczący Komisji, Bukowski Bartosz, Kallaur Bożena, Kopczyński Paweł, Łużyńska Marzena, Margielewski Dominik, Motyl Maciej.

Komisja Socjalna - Paweł Kopczyński - Przewodniczący, Bojaryn Marcin, Bukowski Bartosz, Łużyńska Marzena, Margielewski Dominik, Motyl Maciej, Poprawski Adam, Stach Ewelina, Stark Jarosław, Stępień Karolina, Stępień Marta.

Komisja Spraw Publicznych - Marta Stępień - Przewodnicząca Komisji, Iwko Joanna, Łużyńska Marzena, Margielewski Dominik, Podolski Marcin, Stark Jarosław, Stępień Karolina, Śledź Włodzimierz.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - Adam Poprawski - Przewodniczący Komisji, Bojaryn Marcin, Iwko Joanna, Kallaur Bożena, Motyl Maciej, Podolski Marcin, Stępień Marta.

Po ustaleniu składów osobowych stałych komisji nastąpiła przerwa w obradach. Radni udali się na komisje stałe i obradowali nad projektami uchwał, które znajdowały się w dalszym porządku obrad. Najwazniejszą uchwałą był projekt budżetu miasta na 2019 rok oraz uchwalenie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sławno na lata 2019-2034. Projekt budżetu przedstawił Włodzimierz Śledź -  przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu.

Dochody miasta w 2019 roku kształtować się będą w kwocie 51.786.287,00 zł, zaś wydatki w kwocie 52.886.287,00 zł.  Wydatki na oświatę i wychowanie w projekcie budżetu na przyszły rok stanowią kwotę 16.930.612,21 zł, na pomoc społeczną i rodzinę - 18.143.827,00 zł, na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - 4.118.214,34 zł, na administrację publiczną - 5.102.936,04 zł,  gospodarka odpadami - 1.729.314,34 zł,  kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 1.308.434,00 zł,  kulturę fizyczną i sport – 1.277.580,68 zł. Przyszłoroczny budżet miasta jest budżetem deficytowym. Planowany deficyt wynosi 1.100.000,00 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych oraz zaciągniętym kredytem.

W budżecie miasta na rok 2019 po stronie wydatków zaplanowano między innymi zadania inwestycyjne z zakresu przebudowy dróg lokalnych, zagospodarowania skwerów na terenie miasta, wymiany pokrycia dachu na budynku Żłobka, których realizacja wynika z możliwości budżetu w zakresie ich sfinansowania. Poniższa tabela przedstawia zadania inwestycyjne ujęte w projekcie uchwały budżetowej miasta na rok 2019:

Nazwa zadania

(wartość w zł)

Przebudowa dróg lokalnych w tym: Przebudowa odcinka ulicy Basztowej wraz ze skrzyżowaniem z ulicami: Lipową i Matejki oraz Przebudowa odcinka ulicy Basztowej od ulicy Mickiewicza do ulicy Matejki

1.370.000,00 zł

Przebudowa skwerów na terenie Miasta Sławno wraz z wyznaczeniem miejsc dla małej architektury oraz budowa miejsc odpoczynku i rekreacji dla kajakarzy przy ulicy Gdańskiej

975.195,00 zł

Modernizacja budynku komunalnego ul. Grottgera 16

220.000,00 zł

Projekt rewitalizacji cmentarza

30.000,00 zł

Syrena alarmowa

18.000,00 zł

Zakup monitoringu (kamery)

38.000,00 zł

Zakup urządzenia na plac zabaw Przedszkola Nr 2

17.000,00 zł

Zakup zmywarki do Przedszkola Nr 3

10.000,00 zł

Wymiana pokrycia dachu na budynku Żłobku przy ul.  Cieszkowskiego

40.000,00 zł

Zagospodarowanie terenu przy ulicy Koszalińskiej- budowa fontanny

80.000,00 zł

Zakup lamp solarnych

25.000,12 zł

Wydatki na zakup akcji oraz wniesienia wkładów do spółki handlowej

68.400,00 zł

Wykonanie przyłącza energetycznego dla potrzeb targowiska

24.699,88 zł

Wykonanie badań geotechnicznych gruntów w posadzce korytarza od strony ul. W. Polskiego

16.000,00 zł

Projekt bieżni tartanowe na stadionie miejskim z odwodnieniem

30.000,00 zł

 

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, rezerwa ogólna budżetu nie może być niższa niż 0,1% i wyższa niż 1% wydatków budżetu. W naszym przypadku rezerwa ogólna stanowi kwotę 110.000,00 zł. W projekcie budżetu miasta ujęto także rezerwę celową w wysokości  138.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. W celu  zachowania ciągłości zadań należących do właściwości Gminy i dostosowania się do obowiązujących przepisów prawa proponowany na rok 2019 projekt budżetu  wprowadza oszczędności w zakresie wydatków bieżących i wymagać będzie prowadzenia racjonalnej gospodarki środkami budżetowymi.

W dalszym porzadku obrad radni przyjęli projekty uchwał dot. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Miasta Sławno w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania  nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz przyjęli sprawozdanie Burmistrza Miasta Sławno z jego działalności między sesjami Rady Miejskiej  w Sławnie.

czytaj więcej »
Podsumowanie Festiwalu Biegowego Powiatu Sławieńskiego

12.12.2018

1Informujemy, że podsumowanie Festiwalu Biegowego Powiatu Sławieńskiego odbędzie się 12 stycznia 2019 r. na stadionie lekkoatletycznym w Postominie wraz z odbywającym się corocznie biegiem „Policz się z Cukrzycą" w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Starostwo Powiatowe w Sławnie oraz Centrum Kultury i Sportu w Postominie przygotowało dla wszystkich uczestników biegu „podsumowującego" unikatowe medale i koszulki. Biegacze, którzy spełnili kryteria Festiwalu (min. 5 z 6 biegów) otrzymają pamiątkowe statuetki z miejscem na medale poszczególnych biegów. Opłata startowa to min. 20zł „wrzucone" do puszki WOŚP. Limit uczestników to 60 osób (w tym około 40 zawodników nagradzanych w GP).  Po biegu w sali wielofunkcyjnej przy Centrum Kultury i Sportu w Postominie odbędzie się uroczysta Gala Podsumowująca Festiwal Biegowy Powiatu Sławieńskiego. Serdecznie zapraszamy!!!

Wkrótce opublikujemy pełną listę zawodników sklasyfikowanych w Biegowym Festiwalu Powiatu Sławieńskiego.

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

11.12.2018

iZawiadamiam, że 14.12.2018 (piątek) o godz. 15:00 w sali konferencyjnej (nr  32) Urzędu  Miejskiego  w  Sławnie  odbędzie  się nadzwyczajna sesja  Rady  Miejskiej o następującej  tematyce:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Trybuna obywatelska.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Sławnie.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z jego działalności między sesjami Rady Miejskiej w Sławnie.
 5. Wnioski radnych.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY

                           

                        

                                                                                                                       Przewodnicząca   Rady

                                                                                                                  /  -  /    Marzena Łużyńska

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Zostań rodziną zastępczą

11.12.2018

1W imieniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie zapraszamy do oglądania i udostępniania videoklipu promującego rodzicielstwo zastępcze na terenie powiatu sławieńskiego.

Videoklip powstał w ramach projektu "Bądźmy Razem VII" dofinansowanego ze środków Fundacji Ernst&Young. Zapraszamy do oglądania i udostępniania videoklipu promującego rodzicielstwo zastępcze. Zostań rodziną zastępczą!

czytaj więcej »
Oficjalne otwarcie przebudowanej ul. Kopernika

10.12.2018

5Przebudowa ulicy M. Kopernika  wraz ze skrzyżowaniami i częścią ul. Matejki w Sławnie dobiegła końca. W dniu 10 grudnia 2018 roku oficjalnego otwarcia drogi dokonali: Marek Subocz - Wicewojewoda Zachodniopomorski, Krzysztof Frankenstein - Burmistrz Miasta Sławno oraz Marzena Łużyńska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sławnie.

Uroczystość otworzył burmistrz Sławna, który podziękował Wojewodzie za uzyskane wsparcie finansowe. Przypomnijmy, że pod koniec 2017 roku Wojewoda Zachodniopomorski ogłosił listę rankingową wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Na dziewiątym miejscu znalazł się wniosek złożony przez Miasto Sławno pn. Poprawa infrastruktury drogowej Miasta Sławno poprzez przebudowę ulicy Mikołaja Kopernika wraz ze skrzyżowaniami i częścią ulicy Jana Matejki, uzyskując dofinansowanie w kwocie 900.627,00 zł.

Na początku 2018 roku ogłoszono przetarg na realizację inwestycji oraz wyłoniono wykonawcę - firmę Hydrogeobudowa Sp. z o.o. ze Sławna.  Zakres prac obejmował m.in. wymianę nawierzchni jezdni ulic, przebudowę chodników, przebudowę kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i wpustami deszczowymi oraz wykonanie nowego oświetlenia drogowego. Długość remontowanego odcinka to 471m. Zrealizowana inwestycja jest bardzo ważna dla mieszkańców Sławna - od kilku lat ulica Kopernika borykała się z problemem kanalizacji deszczowej, a skutkiem tego były podtopienia i zalania okolicznych budynków.

 

 

czytaj więcej »
Powstanie nowa siedziba Komendy Powiatowej Policji w Sławnie

10.12.2018

2W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie została podpisana umowa dotycząca budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sławnie przy ul. Polanowskiej.

Budowa jest realizowana w ramach ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”. Umowa zawarta została przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie  mgr Marka Jasztala  z przedstawicielami firmy ATP Budownictwo z siedzibą w Słupsku mgr inż. Tomaszem Pastwa i mgr inż. Mateuszem Pagel. Nowa siedziba Komendy będzie znajdować się przy ul. Polanowskiej w Sławnie. Powierzchnia działki pod planowaną budowę wynosi 11.904 m2 , natomiast powierzchnia użytkowa będzie wynosić  1.080,76 m2. Oprócz tego do użytku zostanie oddany: budynek garażowy6, kojce dla psów i miejsca parkingowe.

Budynek główny będzie dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem, dostępny także dla osób niepełnosprawnych. Bryła budynku zostanie ukształtowana na wzór litery U. W strefie ogólnodostępnej znajdzie się patio z zielenią, ławkami i oświetleniem dostępne ze strefy wejściowej. W piwnicy przewidziano pomieszczenia magazynowe, szatnie wraz z zapleczem sanitarnym, pomieszczenia techniczne, salę ćwiczeń. Na parterze będą się znajdować pomieszczenia dla osób zatrzymanych, dyżurnego, Wydziału Prewencji. Ruchu Drogowego oraz Sztabu kryzysowego. Znajdzie tam się również przyjazny pokój przesłuchań dla dzieci oraz pomieszczenia socjalne i sanitarne. Na I piętrze przewidziano pokoje Komendantów, sale odpraw pokoje Wydziału Kryminalnego i pracowników administracyjnych oraz Izbę Tradycji- Pamięci, Obiekt wyposażony zostanie w instalację solarną oraz panele fotowoltaiczne.

Działkę pod budowę nowej Komendy oraz środki na przygotowanie projektu inwestycji zabezpieczyły jednostki samorządu powiatu sławieńskiego. Maksymalny czas realizacji budowy trwać będzie do 2020 roku. Pierwsze prace budowlane rozpoczną się już w grudniu  a całkowity koszt prac budowlach to ok 25 mln złotych łącznie z wyposażeniem.

czytaj więcej »
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sławno

07.12.2018

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Sławno

zaprasza do składania ofert na świadczenie usług motywacyjnych,  edukacyjnych, wspierających oraz konsultacyjnych w Punkcie  Informacyjno – Konsultacyjnym do spraw Uzależnień i Przemocy

 

 1. Zaproszenie dotyczy składania ofert w zakresie:
 1. Prowadzenia zajęć indywidualnych:
 • motywacyjno – wspierających dla osób uzależnionych oraz ofiar i sprawców przemocy - w wymiarze 3 godzin tygodniowo,
 • edukacyjno – motywacyjno - wspierających dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych - w wymiarze 2 godzin co tydzień.
 1. Prowadzenia zajęć grupowych edukacyjno – motywacyjno – wspierających jako:
 • grupa wsparcia dla osób uzależnionych – w wymiarze 1,5 godziny tygodniowo,
 • grupa wsparcia dla osób współuzależnionych (po utworzeniu grupy) – w wymiarze 1,5 godziny tygodniowo.
 1. Doradztwa w pojawiających się problemach dla osób uzależnionych oraz ofiar i sprawców przemocy w ramach konsultacji specjalistów:
 • psychologa - w wymiarze 3 godzin tygodniowo,
 • radcy prawnego - w wymiarze 3 godzin tygodniowo.
 1. Badania i opiniowania w przedmiocie uzależnienia skierowanych osób przez:
 • psychologa/terapeutę,
 • lekarza psychiatrę

II.  Oferta powinna zawierać – wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) własnoręcznie podpisany,
 2. określenie wysokości stawki godzinowej brutto, z zaznaczeniem czy jest do negocjacji,
 3. kopie dokumentów potwierdzających  uprawnienia do świadczenia ww usług (świadectwa, dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia itp.),
 4. kopia dowodu osobistego,
 5. program (harmonogram) cyklu zajęć realizowanych w ciągu roku – dotyczy prowadzenia zajęć grupowych określonych w punkcie I 1.,
 6. oświadczenie zawierające klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie   dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000)” 

III.  Składanie ofert:

Oferty wraz z  kompletem dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem :

„Oferta na świadczenie usług w PIK” należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sławnie (pok.36) lub drogą pocztową na adres:

Urząd Miejski w Sławnie

ul. M. Curie Skłodowskiej 9

76 – 100 Sławno

w terminie do dnia 21 grudnia 2018 r. do godz. 14:00 (liczy się data wpływu do Urzędu)

 

                                                                            Burmistrz Miasta Sławno

                                                                            Krzysztof Frankenstein

Pomocnicy św. Mikołaja

07.12.2018

1Radosnym nastrojem i uśmiechami na twarzy, 6 grudnia 2018r., na placu kard. S. Wyszyńskiego mieszkańcy Sławna przywitali św. Mikołaja.

Tegoroczna zabawa pod hasłem „ Pomocnicy Św. Mikołaja” zapewniła mikołajkowo - świąteczny klimat i dobrą zabawę. Dla dzieci przygotowano konkursy, zabawy, świąteczne karaoke oraz występy przyozdobione utworami związanymi z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia. Dookoła placu stanęły stragany ze świątecznymi ozdobami. O godzinie 17:00 uroczyście zapalono światełka na miejskiej choince i wspólnie wysłano, wcześniej napisane listy do św. Mikołaja. Kartki do św. Mikołaja zamocowano na balonikach i wypuszczono w niebo.

czytaj więcej »

Sport i Kultura

Banner Sławieński Dom Kultury
Banner OSiR Sławno
Banner Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie

Edukacja

Banner Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sławnie
Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie
Banner Przedszkole Jasia i Małgosi w Sławnie
Banner Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 1 w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 3 w Sławnie
Banner Gimnazjum Miejskie nr 1 w Sławnie

Turystyka

Banner Pomorska droga sw Jakuba, Pomeranian Way of St James
Banner Europejski Szklak Gotyku Ceglanego
Banner Darlot

Projekt i wykonanie 2014-2015 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Miasto Sławno (C) Copyright 2015

TREŚĆ