Przejdz do BIP instagram twitter_logo Przejdź do facebook youtube - kanał Urzędu Miejskiego w Sławnie aparat RSS Drukuj Przejdź do lokalizacji Przejdź do Kontakt

Komunikat

komunikat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizacja 27.05.2016 r.

czytaj więcej »
Bądź z nami na bieżąco!

Bądź z nami na bieżąco! www.slawno.pl. https://www.facebook.com/MiastoSlawno, https://twitter.com/MiastoSlawno, https://instagram.com/MiastoSlawno

czytaj więcej »

Archiwum wiadomości

Sesja Rady Miejskiej

24.08.2016

informacjaZawiadamiam, że w dniu 31.08.2016 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej nr 32 Urzędu Miejskiego w Sławnie odbędzie się Sesja Rady Miejskiej o następującej tematyce:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Interpelacje radnych.
 3. Wolna Trybuna.
 4. Informacja Dyrektorów szkół miejskich w Sławnie o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2016/ 2017.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • a/ pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Sławno,
  • b/ utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Sławnie,
  • c/ ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Sławnie,
  • d/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 95 % od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego na wykup w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego Nr 2 stanowiącego własność Gminy Miasto Sławno, usytuowanego przy ulicy Polanowskiej 41 na rzecz najemcy tego lokalu,
  • e/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 97 % od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego na wykup w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego Nr 3 stanowiącego własność Gminy Miasto Sławno, usytuowanego przy ulicy Polanowskiej 3 na rzecz najemcy tego lokalu,
  • f/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 99 % od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego na wykup w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego Nr 4 stanowiącego własność Gminy Miasto Sławno, usytuowanego przy ulicy A. Mickiewicza 1 na rzecz najemcy tego lokalu,
  • g/ zmiany Uchwały Nr XIV/73/2015 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sławieńskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „ Przebudowa ulicy Jagiełły w miejscowości Sławno wraz z budową i przebudową kanalizacji deszczowej oraz przebudową oświetlenia ulicznego”,
  • h/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sławieńskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 3710 Z przez miejscowość Boleszewo”,
  • i/ zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok,
  • j/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sławno na lata 2016 – 2030.
 6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 7. Wnioski i zapytania radnych.

ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY 

Zbieramy krew dla Polski

24.08.2016

honorowe krwiodastwoIX edycja organizowanej przez Grupę Muszkieterów i Polski Czerwony Krzyż kampanii „Zbieramy krew dla Polski” - akcji promującej honorowe krwiodawstwo.

W ramach wspólnych działań Grupy Muszkieterów i PCK, na parkingu pod sklepem  Intermarché przy ulicy  Armii Krajowej 2, dnia 03.09.2016 roku  w godzinach 9-13 odbędzie się pobór krwi , zapraszamy osoby mogące pomóc w tak szczytnym celu.

Do oddawania krwi zapraszamy osoby między 18 a 65 rokiem życia, choć, za zgodą lekarza, Krwiodawcą można być nawet po 65 roku życia. W każdym przypadku trzeba ważyć co najmniej 50 kg.

Potrzebny jest dowód tożsamości i dobre zdrowie.

Patronat Honorowy nad ogólnopolską kampanią objęło Narodowe Centrum Krwi.

IX edycja kampanii „Zbieramy Krew dla Polski” w województwie zachodniopomorskim została objęta Patronatem Honorowym Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego – Pani Anny Mieczkowskiej.

Burmistrz Sławna pan Krzysztof Frankenstein, objął Honorowym patronatem  akcje, która odbędzie się w/w dniu na terenie miasta Sławna, od pana burmistrza osoby biorące udział w konkursie otrzymają drobne upominki. Również podczas akcji odbędzie sie pokaz udzielania pierwszej pomocy, bezpłatny pomiar krwi, konkurs rysunkowy dla dzieci zwiazany tematycznie z honorowym krwiodawstwie i działalnością PCK.

Ponadto osoby, które oddadzą krew wezmą udział w losowaniu apteczek samochodowych .

Dzięki tej akcji krwiodawcy mogą pomóc szpitalom przeprowadzać zabiegi operacyjne, żeby ratować życie ludzkie. Zachęcam mieszkańców Sławna i przyległych miejscowości do naszej akcji i podzielania się bezcennym darem życia, możecie pomóc chorym a niekiedy uratować życie ludzkie.

Zapraszam. Koordynator akcji Teresa Gadalińska

Stypednium szkolne

23.08.2016

informacjaINFORMACJA
dotycząca
STYPENDIUM SZKOLNEGO


Urząd Miejski w Sławnie informuje, zże istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne na podstawie przepisów Rozdziału 8a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz.2156 ze zm.) oraz Uchwały Nr LI/340/2006 r. Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie
uchwalenia Regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Sławna.
Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych (podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych),
 • słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów jyęzyków obcych i kolegiów pracowników slużb społecznych, do czasu ukonczenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne mozże otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie. Miesięczna wysokość dochodu na osoby w rodzinie ucznia (słuchacza) uprawniająca do ubiegania się o
stypendium szkolne nie może przekroczyc 514 zł netto.
Osoby zainteresowane ubieganiem się o wyżej wymienione stypendium szkolne mogą pobierać wnioski od 25 sierpnia 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Sławnie, pokój nr 46 w godzinach pracy Urzędu.
Informacjy moma równiez uzyskac pod nwnerem telefonu 59-810-00-47.
Ostateczny termin składania wniosków o stypendium szkolne upływa z dniem 15 września 2016 roku włącznie.

V Mistrzostwa Miasta Sławno w biegu na 5 km

22.08.2016

V Mistrzostwa Miasta Sławno w biegu na 5 kmREGULAMIN V MISTRZOSTW MIASTA SŁAWNO

W BIEGU NA 5 KM

1. CEL IMPREZY

1. Upowszechnienie biegania - najprostszego sposobu podnoszenia sprawności fizycznej.

2. Promocja zdrowego trybu życia i dbałość o zdrowie.

3. Popularyzacja walorów miasta Sławno.

4. Integracja społeczności lokalnej, samorządu i stowarzyszeń.

2. ORGANIZATORZY

1. MKS Święc Sławno

2. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie, 76-100 Sławno, Plac Sportowy 1,  www.osir@slawno.pl., e-mail: osir@slawno.pl , tel. 603380753

3. Urząd Miejski w Sławnie.

3. TERMIN, MIEJSCE ORAZ TRASA

 1. Zapisy: Stadion miejski, ul. Plac Sportowy.
 2. Dystans: 5.000m.
 3. Trasa biegów: bieżnia żużlowa na stadionie.
 4. Miejsce startu i mety: Stadion miejski, ul. Plac Sportowy
 5. Start od godz. 19.30

4. POMIAR CZASU

 1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu ChampionChip.
 2. Każdy zweryfikowany zawodnik otrzyma zwrotny chip, który winien zostać zamocowany do prawej lub lewej nogi na wysokości górnego otworu sznurowadła buta. Umieszczanie chipów w innych miejscach grozi dyskwalifikacją.
 3. Oficjalnym czasem biegu jest czas brutto.
 4. Organizator określa limit czasu ukończenia biegu na 30 minut.
 5. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie 30 minut (do godz. 20:00) zobowiązani są do zejścia z trasy biegu i zdjęcia numeru startowego.
 6. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu, jak również nie zastosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego.

5. PUNKTY ODŚWIEŻANIA

 1. Organizatorzy nie przewidują punktów odświeżania
 2. Na przygotowanych stołach zawodnicy mogą ustawić swoje odżywki i napoje.

6. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. V Mistrzostwa Miasta Sławno w Biegu na 5km rozegrane zostaną w otwartej formule. Do startu dopuszczeni zostaną zarówno zawodnicy krajowi, jak i zagraniczni.
 2. W biegu mogą uczestniczyć osoby, które w 2016 r. ukończą 16 lat Zawodnicy dokonując rejestracji i biorąc udział w V Mistrzostwa Miasta Sławno w Biegu na 5km przedstawiają zaświadczenie lekarskie lub złożą oświadczenie podpisane własnoręcznie, że startują w biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna Dz. U.  nr 101 poz. 1095 z dn. 12.09.2001). – osobom niepełnoletnim oświadczenia podpisują opiekunowie prawni.
 3. Uczestników V Mistrzostwa Miasta Sławno w Biegu na 5km  obowiązuje ubiór i obuwie sportowe.
 4. Rejestracja uczestnika V Mistrzostwa Miasta Sławno w Biegu na 5km traktowana jest jako przyjęcie warunków niniejszego regulaminu.
 5. Organizator V Mistrzostwa Miasta Sławno w Biegu na 5km nie pobiera żadnych opłat związanych z wpisowym i opłatą startową.
 6. Organizator  zapewnia:
  a) numer startowy + agrafki,
  b) ubezpieczenie uczestników biegu od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  c) puchary dla zwycięzców poszczególnych kategorii,
  d) posiłek po biegu.

7. ZGŁOSZENIE

 1. Biuro zawodów: Stadion miejski przy ul. Plac Sportowy w Sławnie
 2. Zgłoszenia uczestników V Mistrzostwa Miasta Sławno w Biegu na 5km przyjmowane są przy użyciu formularza zgłoszeniowego znajdującego się w biurze zawodów.
 3. Zgłoszenia internetowe przyjmowane będą do godz. 19.15 dnia 24.08.2016r.
 4. Potwierdzenie zgłoszenia oraz odbiór numerów startowych i chipów możliwy będzie w Biurze Zawodów mieszczącym się na Stadionie miejskim przy ul. Plac Sportowy 1 w Sławnie wyłącznie po okazaniu dowodu tożsamości w dniu 24.08.2016 w godz. 18.00-19.15 !
 5. Do uczestnictwa w biegu dopuszczonych będzie 70 zawodników! Decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Podczas weryfikacji zgłoszenia w biurze zawodów wymagany będzie własnoręczny czytelny podpis zawodników wyrażający zgodę na udział w V Mistrzostwa Miasta Sławno w Biegu na 5km na własną odpowiedzialność. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do uczestnictwa           w biegu jest złożenie przez niego pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na uczestnictwo w imprezie sportowej - V Mistrzostwa Miasta Sławno w Biegu na 5km w (na dystansie 5km) i wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji XX Biegu Święców i wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych     i promocyjnych. W przypadku osób niepełnoletnich zgody wyrażają opiekunowie prawni.
 7. Biuro Zawodów czynne będzie:14.07.2015r. w godzinach 18.00-21.00.

8. SZATNIE

Szatnie dla uczestników V Mistrzostwa Miasta Sławno w Biegu na 5km  będą znajdować się                   w wyznaczonych i oznakowanych pomieszczeniach hali sportowej przy ul. Plac Sportowy 1                    w Sławnie, gdzie można również pozostawić rzeczy osobiste w przechowalni.

9. KLASYFIKACJA

 1. Klasyfikacja V Mistrzostw Miasta Sławno w Biegu na 5km  prowadzona będzie w następujących kategoriach:

a) generalna 2000 i starsi: kobiet i mężczyzn,

b) wiekowa  Masters:

- kobiet 1976 i starsze,  

- mężczyzn  1966 i starsi,

c) miasto Sławno,

d) najstarszy mieszkaniec Sławna.

 1. O przynależności do poszczególnych kategorii decyduje rok urodzenia zawodnika.

3.   Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.

10. NAGRODY

 1. Nagród nie dublujemy (kategoria generalna i kategorie wiekowe)
 2. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu oraz osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia nagród.
 3. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w dniu zawodów o godzinie 20.30.
 4. Zwycięzcy w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn (miejsca I-III), otrzymują puchary.  
 5. Zwycięzcy w kategorii wiekowej kobiet i mężczyzn (miejsca I-III) - otrzymują puchary.
 6. Zwycięzcy w kategorii miasto     Sławno - kobiet i mężczyzn (miejsca I-III) - otrzymują nagrody rzeczowe.

9.   Nagrody przyznane zawodnikom (kat. generalna i kat. wiekowe) nie dublują się.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. V Mistrzostwa Miasta Sławno w Biegu na 5km  odbędą się bez względu na pogodę.
 2. Przy opadach deszczu trasa biegu zostanie wytyczona na asfaltowych ścieżkach rowerowych.
 3. Wszyscy uczestnicy V Mistrzostw Miasta Sławno w Biegu na 5km  zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 4. Podczas trwania biegu wszyscy uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, sędziów i osób działających w imieniu organizatora.
 5. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów.
 6. Każdy zawodnik jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 7. Numer startowy zawodnika winien być przypięty na klatce piersiowej pod rygorem dyskwalifikacji.
 8. Zasłanianie numeru startowego grozi dyskwalifikacją.
 9. Nieprzestrzeganie zasad określonych w niniejszym regulaminie może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
 10. Organizator V Mistrzostw Miasta Sławno w Biegu na 5km  uznaje, że zgłaszający zapoznał się                z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 11. Zgłaszający wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji V Mistrzostw Miasta Sławno w Biegu na 5km, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku      w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

12. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów V Mistrzostw Miasta Sławno.

12. DYREKTOR BIEGU.

Dyrektorem biegu jest Wojciech Michalak – MKS Święc Sławno.

Bezpieczne lato – podsumowanie

16.08.2016

bezpieczne lato11 sierpnia br. w Stanicy Harcerskiej „Leśna Polana” w Jarosławcu podsumowano cykl spotkań poświęconych bezpiecznemu spędzaniu wolnego czasu, szczególnie w okresie letnim. Partnerami i inicjatorami realizowanego przez Komendę Hufca ZHP Sławno programu była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sławnie oraz Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie. Akcje edukacyjne pn.: „Bezpieczny pobyt nad Bałtykiem”, „Bezpieczne wakacje” oraz „Bezpieczne lato” zainaugurowano już w maju podczas IX Zlotu Hufca ZHP noszącego nazwę „Na zdrowo”, na którym zuchy i harcerze spotkali się z pracownikami ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia sławieńskiej PSSE – p. Magdaleną Skrzeczkowską i p. Sławomirem Jelonkiem. Kolejnym etapem, oprócz przeprowadzanych tematycznych prelekcji i pokazów, był konkurs plastyczny „Bezpieczny pobyt nad Bałtykiem” – propozycja skierowana do najmłodszych uczestników zgrupowania obozów w Jarosławcu. Wypoczywająca w „Leśnej Polanie” młodzież mogła nie tylko wykazać się zdolnościami plastycznymi, ale przede wszystkim poszerzyć swoją wiedzę z zakresu bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych. Projekt „Bezpieczne wakacje” był cyklem pogadanek i zajęć praktycznych, skierowanym do wychowawców drużyn obozowych i poprowadzonym przez p. Magdalenę Skrzeczkowską. Uczestnicy programu mogli zapoznać się z podstawowymi zasadami opieki nad dziećmi w czasie wypoczynku, profilaktyką zdrowotną oraz sposobami udzielania pierwszej pomocy. Trzecim i ostatnim elementem było spotkanie z p. Mieczysławem Tomaszewskim z koszalińskiego oddziału Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie oraz pracownikiem „Sanepidu” – p. Magdaleną Skrzeczkowską. W czasie „Bezpiecznego lata”, po zajęciach teoretycznych, odbył się kolejny konkurs plastyczny. Udział w nim wzięli przedstawiciele grup obozowych, których zadaniem było przedstawienie w formie plastycznej szeroko rozumianego bezpieczeństwa podczas wakacji. Również i tym razem dla uczestników przygotowano dyplomy oraz nagrody rzeczowe, których fundatorem była Państwowa Inspekcja Pracy. Do zakończenia tegorocznych letnich ferii pozostało już niewiele dni, jednak warto ciągle przypominać o zasadach bezpieczeństwa i o zdrowym rozsądku – rozsądku w każdej sytuacji. Komendanci Hufca ZHP im. WOP oraz Stanicy Harcerskiej „Leśna Polana” pragną serdecznie podziękować przedstawicielom obu instytucji za przygotowanie i przeprowadzenie niezwykle ważnych zajęć, a biorącym w nich udział życzyć, aby zdobyta wiedza nigdy nie musiała być wykorzystana w praktyce. (hm. Jacek Błaszczyk Szef Biura KH ZHP Sławno)

Konkurs na nazwę aplikacji mobilnej

12.08.2016

KonkursNadleśnictwo Trzebielino, jako Partner wiodący projektu stworzenia aplikacji mobilnej, ogłosiło konkurs pn. Nadaj nazwę aplikacji mobilnej.

Konkurs polega na stworzeniu nazwy aplikacji mobilnej łączącej funkcje przewodnika turystycznego i nawigacji dla wszystkich typów szlaków. Krótka charakterystyka aplikacji:

- aplikacja obejmie zasięgiem teren administracyjny:

Nadleśnictwa: Trzebielino, Dretyń, Miastko, Warcino, Osusznica, Sławno, Bytów

Gminy: Trzebielino, Kępice, Sławno, Malechowo, Postomino, Darłowo, Lipnica, Studzienice, Tuchomie, Parchowo, Bytów, Polanów, Czarna Dąbrówka

Miasta: Sławno, Darłowo.

- mapa zasięgu dostępna pod adresem: https://goo.gl/Vy2RtM

- w aplikacji znajdą się wszystkie typy szlaków oraz atrakcje turystyczne

- do każdego ze szlaków znajdujących się w aplikacji przypisane będą miejsca znajdujące się w jego pobliżu. Będzie można także zobaczyć profil wysokościowy szlaku, kolor oznakowania w terenie, a także przejrzeć dane o długości szlaku oraz odległości innych szlaków lub obiektów od aktualnego położenia użytkownika. Aplikacja będzie dawać możliwość nie tylko nawigowania po wybranym szlaku, ale także opcję wskazania dojazdu do wybranego punktu oraz wyszukania ciekawych miejsc w pobliżu.

Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi łącznie spełnić następujące warunki:

a) wypełnić formularz Konkursowy dostępny pod adresem: https://goo.gl/forms/P5rxaSVDZicANX3Y2,

b) zapoznać się z Regulaminem i przed wysłaniem formularza zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie kwadratu (checkbox) przy napisie „Akceptuję Regulamin Konkursu" oraz „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niniejszego Konkursu"; „Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o konkursie drogą elektroniczną".

Szczegóły pod adresem http://www.trzebielino.szczecinek.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/nadaj-nazwe-aplikacji-mobilnej-i-wygraj-tablet#.V62BJhKmvIW

Parafiada 2016

09.08.2016

Parafiada 2016Parafiada 2016 PROGRAM

12.00 - Uroczysta Msza św.

13.00 - Oficjalne otwarcie Parafiady

13.10 - 13.10 - Gry i zabawy ruchowe prowadzone przez kleryków.

13.40 - I Losowanie nagród

13.45 - Licytacja: Tort (W. T. Jakubowscy) Wino (ks. Proboszcz)

13.50 - Występ zespołu WIAS

14.30 - Występ: Daria Korowajczyk

14.50 - II Losowanie nagród

15.00 - "Nasza mowa śpiewna”

Prezes R. Liminowicz z Towarzystwa Miłośników Wilna. Poprowadzi wspólne śpiewanie z gośćmi z Poznania i Wilna .                                                                                       

15.30 - Zapisy do IV Biegu Odpustowego

15.30 - Występ zespołu tańca „Kwieciste gwiazdy” z Ukrainy

16.00 - IV Biegu Odpustowego

16.05 - III Losowanie nagród

16.10 - Występ zespołu tańca „Kwieciste gwiazdy” z Ukrainy

16.40 - Występ zespołu WIAS

17.20 - Występ zespołu Sławnianki

18.00 - Losowanie nagród głównych.

Dodatkowe atrakcje: dobre jadło, pyszne ciasta, dmuchańce oraz atrakcyjne nagrody do wygrania   

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 15 SIERPNIA A.D. 2016

Złote Gody – jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

09.08.2016

1Ponad pół wieku temu przyrzekali sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską.

Przede wszystkim jednak obiecali darzyć się uczuciem, które – co było widać – mimo wielu lat nie wygasło.We wtorek, 09 sierpnia 2016 roku, w Urzędzie Miejskim w Sławnie Państwo Janina i Alfred Marciniakowie obchodzili zaszczytne Złote Gody pożycia małżeńskiego. Dostojni Jubilaci związek małżeński zawarli 30 lipca 1966 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sławnie.

Podczas uroczystego spotkania Jubilaci otrzymali z rąk burmistrza Sławna Krzysztofa Frankensteina list gratulacyjny oraz medale, przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Podczas wręczania dyplomów i kwiatów bliscy jubilatów nie kryli wzruszenia. Następnie zaproszono wszystkich wyróżnionych do wspólnego pamiątkowego zdjęcia.

czytaj więcej »
Trwa przebudowa żłobka

08.08.2016

1Trwają prace w budynku przedszkola nr 4 im. Krasnala Hałabały przy ul. Cieszkowskiego w Sławnie.

Przypomnijmy, że w tym budynku funkcjonować będzie miejski żłobek. Projekt przebudowy pozwoli dostosować obecne pomieszczenia do przepisów i standardów jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek. Powstaną nowe pomieszczenia: kuchnia mleczna, kuchnia główna, sypialnie dla dzieci, łazienka oraz pokój opiekunek dziecięcych. Nowopowstały żłobek przystosowany będzie do przyjęcia 32 dzieci, w systemie ośmiogodzinnym.

W chwili obecnej trwają prace przy tynkowaniu ścian, wymianie stolarki drzwiowej, demontażu i montażu okien i parapetów. Powstała już instalacja wody zimnej i ciepłej, instalacja elektryczna, a przebudowie poddany zostanie jeszcze teren ogródka oraz plac zabaw.

Łączny koszt inwestycji wyniesie 1 199 708,36zł, z czego dofinansowanie projektu wynosi 618.959,00zł. (Rafał Szymczewski)
 

czytaj więcej »
Awans zawodowy nauczycieli

05.08.2016

awans05 sierpnia 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Sławnie odbyło się uroczyste wręczenie aktów awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla Pani Emilii Rakowskiej z Przedszkola nr 3 im. Jasia i Małgosi w Sławnie i Pani Joannie Radziwon z Gimnazjum Miejskiego nr 1 w Sławnie, które  pozytywnie zakończyły postępowanie egzaminacyjne.

Po odebraniu akt mianowania z rąk Krzysztofa Frankensteina - burmistrza miasta, Panie złożyły uroczyste ślubowanie. Awansowanym nauczycielom serdecznie gratulujemy i życzymy satysfakcji i powodzenia w dalszej pracy w zaszczytnym zawodzie nauczyciela.

czytaj więcej »
Sesja Rady Miejskiej

03.08.2016

zawiadomienieZawiadamiam, że w dniu 11.08.2016 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej nr 32 Urzędu Miejskiego w Sławnie odbędzie się Sesja Rady Miejskiej o następującej tematyce:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Interpelacje radnych.
 3. Wolna Trybuna.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie :
  • a/ przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Sławno,
  • b/zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Sławno a Miastem Darłowo w sprawie powierzenia Miastu Sławno realizacji zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie pomocy społecznej, polegającego na kierowaniu mieszkańców Miasta Darłowo do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie,
  • c/ wyznaczenia inkasenta opłaty targowej,
  • d/ przyjęcia zasad używania herbu Miasta Sławno.
 5. Informacja o działalności Komisji Rady Miejskiej w Sławnie za II kw. 2016r.
 6. Informacja o realizacji Uchwał Rady Miejskiej w Sławnie za II kw. 2016r.     
 7. Informacja o pracy Burmistrza Miasta za II kw. 2016 r.
 8. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 9. Wnioski i zapytania radnych.

ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY

Rzeźbiarze promowali Sławno

03.08.2016

1Bogusław Migel i Zenon Stańko promowali Miasto Sławno podczas międzynarodowego pleneru rzeźbiarskiego organizowanego przez partnerskie miasto Cles.

Na zaproszenie burmistrza Cles – Ruggero Mucchi, rzeźbiarze przebywali we Włoszech od 25 do 31 lipca 2016 roku.
W tym czasie wykonali kilkanaście prac – m.in. plenerowe ławki i postacie zwierząt. Ich prace przyciągały zainteresowanie mieszkańców oraz przebywających turystów, którzy licznie gromadzili się podczas pleneru. Stworzone rzeźby mają być ustawione w parku miejskim w centrum Cles.

 

czytaj więcej »
63 dni chwały

02.08.2016

63 dni chwały1 sierpnia 2016 r. - siedemdziesiąta druga rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego - heroicznego zrywu między innymi żołnierzy Armii Krajowej, członków polskich formacji zbrojnych, harcerzy i ludności cywilnej.

O tym niezwykłym i zarazem bardzo istotnym wydarzeniu w tragicznej historii Polski w poniedziałkowe przedpołudnie mieszkańcom Sławna przypomnieli członkowie 5. Środowiskowej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Wilki Morskie”. Wspólnie z komendantem Stanicy Harcerskiej „Leśna Polana” druhem hm. Ryszardem Sobczakiem oraz drużynową Anną Batorską harcerze ze Smardzewa przemaszerowali przez śródmieście miasta. Rozdając okolicznościowe ulotki, zachęcali do zapoznania się z wojenną historią harcerzy – pokolenia polskiej młodzieży, które jak żadne inne nie starło się z tak wielkim złem i okrucieństwem. O 63 dniach chwały nie zapomniano również na Zgrupowaniu Obozów w Jarosławcu. Tu, Godzinę „W” obwieścił dźwięk syreny alarmowej, po czym dzieci i młodzież oraz wypoczywający turyści wzięli udział we wzruszającym świeczkowisku, w czasie którego w jednej z gawęd nawiązano do roty przysięgi składanej przez wstępujących w szeregi Armii Krajowej.

„W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej, przysięgam być wierny Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej. Stać nieugięcie na straży jej honoru, o wyzwolenie z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary mego życia. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Naczelnemu Wodzowi i wyznaczonemu przezeń Dowódcy Armii Krajowej
będę bezwzględnie posłuszny a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało. Tak mi dopomóż Bóg!”. (hm. Jacek Błaszczyk Szef Biura KH ZHP Sławno)

Czesław Mozil w SDK

02.08.2016

1Sławieńska publiczność miała okazję przekonać się, że „Nie jest łatwo być Czesławem”.

Podczas solo actu pełnego prowokacji, dowcipu i odrobiny szaleństwa w Sławieńskim Domu Kultury w poniedziałkowy wieczór, 01 sierpnia wystąpił znany na całym świecie Czesław Mozil. Grał koncerty m.in. w: Liverpoolu, Londynie, Stanach Zjednoczonych, Warszawie i u nas w Sławnie. Muzyk, wokalista, kabareciarz, show-man, aktor to tylko niektóre określenia jakie malują obraz Czesława Mozila i żadne nie jest do końca słuszne i prawdziwe. Artysta na scenie SDK idealnie łączył wszystkie te aspekty sztuki scenicznej w jeden spójny i przede wszystkim spontaniczny występ. Śmiało można stwierdzić, że dwóch takich samych koncertów Czesława Mozila nie uświadczymy, zwłaszcza jeśli pod uwagę weźmiemy niesamowitą energię z jaką artysta budował atmosferę na scenie i co najważniejsze sposób w jaki przekazywał ją publiczności. Salwy śmiechu i burze oklasków towarzyszyły mu już od pierwszych minut, a zgromadzeni na sali widzowie dali się bez żadnych oporów porwać we własny świat Czesława Mozila. Pełna sala głównie młodych ludzi, delikatne oświetlenie i artysta, który nie boi się  i nie ukrywa swojego „Ja” daje połączenie, którego nie można zafałszować, nić wzajemnego zrozumienia, która sprawia, że publiczność świetnie się bawi, a artysta czerpie ogromne pokłady energii- tak było w Sławieńskim Domu Kultury.

czytaj więcej »
Wchodzą w życie nowe przepisy gospodarowania odpadami

01.08.2016

czyste SławnoOd dziś, tj. 01 sierpnia 2016 roku, w życie wchodzą nowe przepisy gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sławno.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podstawowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczy wyłącznie odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny. Natomiast wyższe stawki opłaty stosowane są do odpadów, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

W przypadku osób, które nie segregują odpadów komunalnych stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 5,50 zł miesięcznie od 1 m3 zużytej wody z danej nieruchomości. Stawka ta dotyczy zużytej wody na cele bytowe w gospodarstwie domowym. W tym przypadku właściciele danej nieruchomości nie mają obowiązku składać nowej deklaracji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dotychczasowa opłata, która wynosiła 5,00 zł od 1 m3 zużytej wody automatycznie zastąpiona zostanie nową stawką, tj. 5,50zł miesięcznie od 1 m3 zużytej wody.

W przypadku osób, które segregują odpady komunalne, mają one obowiązek złożyć nową deklarację do Urzędu Miejskiego w Sławnie. Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 5,30 zł miesięcznie od 1 m3 zużytej wody z danej nieruchomości. Stawka ta dotyczy zużytej wody na cele bytowe w gospodarstwie domowym.

W przypadku budynków wielolokalowych takie deklaracje składa spółdzielnia mieszkaniowa lub zarządca danej nieruchomości.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości uiszczane powinny być raz w miesiącu do 15-go dnia każdego miesiąca z góry. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi których wysokość wyliczona została w deklaracji lub wynika z decyzji, uiszcza się bez wezwania na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sławnie nr 65 9317 0002 0000 3183 2000 0010 z dopiskiem „odpady za miesiąc …..”.

Informacje o szczegółowych zasadach i przepisach segregacji odpadami dostępne są pod adresem strony internetowej www.czyste.slawno.pl bądź w wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Sławnie przy ul. Polanowskiej 43 w Sławnie, tel. 59 810 00 13. (Rafał Szymczewski)

Święto Policji

29.07.2016

128 lipca 2016 roku w sławieńskim ratuszu odbyła się uroczystość z okazji Święta Policji.

W tym wydarzeniu udział wzięli zaproszeni goście, m.in. insp. Jan Pytka -  I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, insp. Jacek Gil - Komendant Szkoły Policji w Słupsku, lokalni przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele regionalnych służb mundurowych oraz funkcjonariusze sławieńskiej policji i pracownicy cywilni.

Na początku uroczystości szt. Piotr Trojnar odczytał rozkaz personalny nr 902/ 2016   z dnia 26 czerwca 2016 roku Komendanta Wojewódzkiego Policji, który z dniem 29 czerwca 2016 roku powołał na stanowisko Komendanta Powiatowej Policji w Sławnie kom. Zbigniewa Dankowskiego. Akt mianowania został wręczony w Kołobrzegu przez w-ce Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego. Następnie nowy komendant sławieńskiej jednostki przywitał się ze sztandarem KPP w Sławnie. Również rozkazem personalnym nr 1068/2016 z dnia 11 lipca 2016 roku Komendanta Wojewódzkiego Policji, z dniem 15 lipca 2016 roku obowiązki I Zastępcy Komendanta KPP w Sławnie powierzono podinsp. Adamowi Załuskiemu.

Z okazji Święta Policji decyzją nr 3/K/2016 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lipca 2016 r. w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych Panu Stanisławowi Piejakowi, wieloletniemu pracownikowi KPP w Sławnie nadano brązowy medal „ZA ZASŁUGI DLA POLICJI”. Medal został wręczony podczas Wojewódzkich Obchodów Święta Policji w Gryfinie w dniu 22 lipca 2016r. Komendant główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk Rozkazem Personalnym nr 2993 z dnia 13 lipca 2016 roku mianował Podinspektorem Policji nadkom. Adama Załuskiego. Akt mianowania został wręczony podczas Centralnych Uroczystości Święta Policji w Warszawie w dniu 16 lipca 2016r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  Andrzej Duda Postanowieniem z dnia 12 maja 2016r. mianował na pierwszy stopień oficerski Podkomisarzem Policji st. asp. Daniela Matuszaka. Akt mianowania został wręczony podczas Centralnych Uroczystości Święta Policji w Warszawie w dniu 16 lipca 2016r. Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie rozkazem personalnym nr 865 z dnia 24 czerwca 2016r. mianował na wyższy stopień służbowy:

W korpusie oficerów młodszych Policji:

KOMISARZEM POLICJI podkom. Grzegorza Mikułko dyżurnego Zespołu Dyżurnych WP i RD KPP w Sławnie. Akt mianowania został wręczony podczas Wojewódzkich Obchodów Święta Policji w Gryfinie w dniu 22 lipca 2016r.

W korpusie aspirantów Policji:

ASPIRANTEM SZTABOWYM POLICJI

St.asp. Sebastiana Trawińskiego – zastępcę naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP w Sławnie
St.asp. Bartosza Bednarczyka – dyżurnego Zespołu Dyżurnych Ogniwa Prewencji Komisariatu Policji w Darłowie
St.asp. Roberta Retmańskiego – dyżurnego Zespołu Dyżurnych Ogniwa Prewencji Komisariatu Policji w Darłowie

STARSZYM ASPIRANTEM POLICJI

Asp. Mariusza Madraka dzielnicowego Rewiru Dzielnicowych WP i RD KPP w Sławnie
Asp. Pawła Majbrodę dzielnicowego Rewiru Dzielnicowych WP i RD KPP w Sławnie
Asp. Tomasza Michno specjalistę Zespołu Operacyjno-Rozpoznawczego WP KPP w Sławnie
Asp. Rafała Proboszcza asystenta Zespołu Dochodzeniowo Śledczego WK KPP w Sławnie
Asp. Tomasza Pruszyńskiego kierownika Ogniwa Ruchu Drogowego WP i RD KPP w Sławnie
Asp. Piotra Szafrańskiego asystenta WP i RD KPP w Sławnie

ASPIRANTEM POLICJI mł.asp. Ireneusza Sikorskiego kontrolera Ogniwa Ruchu Drogowego WP i RD KPP w Sławnie

MŁODSZYM ASPIRANTEM POLICJI

Sierż.szt. Karola Dąbrowskiego kierownika Ogniwa Prewencji KP w Darłowie
Sierż.szt. Piotra Sowę technika kryminalnego Zespołu Techniki Kryminalnej Wydziału Kryminalnego KPP w Sławnie
Sierż.szt. Monikę Zielińską detektywa Referatu Kryminalnego KP w Darłowie

SIERŻANTEM SZTABOWYM POLICJI st.sierż. Pawła Kanię detektywa Zespołu Organizacyjno-Rozpoznawczego WK KPP w Sławnie

STASZYM SIERŻANTEM POLICJI

Sierż. Katarzynę Bogacz asystenta Zespołu ds. Wykroczeń WP i RD KPP w Sławnie
Sierż. Wioletę Bujnowską policjanta Zespołu Dochodzeniowo-Śledczego WK KPP w Sławnie
Sierż. Agnieszkę Cukrowską dzielnicową Zespołu Dzielnicowych OP KP w Darłowie
Sierż. Stanisława Leniarta   policjanta Zespołu Patrolowo Interwencyjnego Ogniwa Prewencji  KP w Darłowie
Sierż. Rafała Małeckiego dzielnicowego Zespołu Dzielnicowych WP i RD KPP w Sławnie
Sierż. Grzegorza Olszara referenta Referatu Kryminalnego KP w Darłowie
Sierż. Krzysztofa Rakowskiego referenta Ogniwa Ruchu Drogowego WP i RD KPP w Sławnie
Sierż. Adama Szramkę referenta Referatu Kryminalnego KP w Darłowie
Sierż. Pawła Tomaszewskiego referenta Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego WP i RD KPP w Sławnie

SIERŻANTEM POLICJI

St.post. Ireneusza Czyża referenta Zespołu d/w z Korupcją i Przestępczością  Gospodarcza KPP w Sławnie
St.post. Konrada Grodzkiego referenta Zespołu Dzielnicowych WP i RD KPP  w Sławnie
St.post. Przemysława Łysakowskiego referenta Ogniwa Ruchu Drogowego WP i RD KPP w Sławnie

Na stopień STARSZEGO POSTERUNKOWEGO Policji

Post. Martę Budzyńską policjanta Ogniwa Duchu Drogowego WP i RD KPP w Sławnie
Post. Tomasza Kaszę policjanta Zespołu Patrolowo Interwencyjnego WP i RD KPP w Sławnie
Post. Kacpra Kempę policjanta Ogniwa Ruchu Drogowego WP i RD KPP w Sławnie

Za wieloletnią sumienna pracę i zaangażowanie Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie wyróżnił okolicznościowymi ryngrafami

Panią Annę Komodę
Panią Marie Mojsym
Panią Bogusławę Rzepczyńską

Na zakończenie uroczystości głos zabrali przybyli goście, składając na ręce nowego Komendanta Powiatowej Policji w Sławnie gratulacje z okazji obchodzonego święta, jak również objęcia nowego stanowiska. (Rafał Szymczewski)

czytaj więcej »
Ogłoszenie

28.07.2016

ogłoszenieOGŁOSZENIE

W DNIU 1 SIERPNIA 2016 r. O GODZINIE 17.00 NA TERENIE MIASTA ZOSTANIE PRZEPROWADZONY TRENING URUCHAMIANIA SYREN ALARMOWYCH. CELEM TRENINGU JEST WYRAŻENIE PAMIĘCI I UHONOROWANIE POŚWIĘCENIA I WALKI POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH Z 1944 ROKU.

BURMISTRZ MIASTA SŁAWNO

KRZYSZTOF FRANKENSTEIN

Porucznik "Wichura" z Medalem Pro Patria

28.07.2016

127 lipca b.r. w siedzibie koła miejsko-gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych odbyła się uroczystość wręczenia Medalu Pro Patria porucznik Irenie Nowak ps. "Wichura" - kombatantce Armii Krajowej. Aktu udekorowania dokonał kpt inż. January Wysocki - przewodniczący Powiatowej Rady Kombatantów w Sławnie.

Porucznik Irena Nowak urodziła się w 1928 roku w Skórkowicach. Pod koniec 1943 roku została zaprzysiężona do Armii Krajowej. Przyjęła pseudonim "Wichura". Służyła jako łączniczka w oddziale dowodzonym przez por. Witolda Kucharskiego ps. "Wicher" na terenie ziemi opoczyńskiej. Po zakończeniu działań wojennych zamieszkała w Łodzi, gdzie ukończyła studium nauczycielskie. Wielokrotnie szykanowana i represjonowana przez władze komunistyczne za działalność w AK. Od 1964 roku mieszkanka Sławna. W 2008 roku została awansowana przez ministra obrony narodowej na stopień porucznika. W latach 2009-2016 pełniła funkcję sekretarza w kole miejsko-gminnym Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Slawnie. Odznaczona m.in. Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej oraz Odznaką za Zasługi dla ZKRPiBWP.

Wernisaż w SDK

28.07.2016

1Gdy myślimy o Stanach Zjednoczonych jednymi z głównych skojarzeń jakie przychodzą nam na myśl to hamburgery, Hollywood, baseball czy Statua Wolności.

Stanisław Galik na swoich fotografiach maluje zupełnie inny obraz tego pięknego kraju. Na wystawie „Oto Ameryka”, którą można zobaczyć w Sławieńskim Domu Kultury widnieje świat tak różny od tego wykreowanego przez media. Piękne i dzikie pejzaże, nieskalane ludzką ręką krajobrazy czy też mieszanka kulturowa stanowi niesamowity kontrast do Ameryki „pędzącej”, gdzie żyje się według zasady: czas to pieniądz. Pełne artystycznej pasji fotografie fascynują i wzbudzają zachwyt, a precyzja i staranność wzmagają wrażenie, że oglądane zdjęcia musiały powstać właśnie w czasie ich wykonania, każda ingerencja czy chwila zwłoki sprawiłaby diametralną różnicę. Okazją do konfrontacji swoich emocji i odczuć z zamierzeniem autora był wernisaż, który odbył się 27. lipca 2016 r. w salonie wystawowym Sławieńskiego Domu Kultury. W uroczystości wziął udział Stanisław Galik. Wśród rodziny, przyjaciół i miłośników fotografii czas płynął na długich rozmowach, ciekawych spostrzeżeniach i dyskusjach o życiu w ciągłej podróży przez kontynenty. Ekspozycję tych wspaniałych zdjęć oglądać można do końca sierpnia w godzinach otwarcia Sławieńskiego Domu Kultury (od 02.08.do 16.08. w godz. 15.00- 20.00, od 16.08. do 31.08. w godz. 08.00- 20.00).

czytaj więcej »
Akcja poboru krwi

27.07.2016

informacjaINFORMACJA BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Imienia Jana Pawła II z siedzibą w Słupsku organizuje akcję poboru krwi w Sławnie na placu Ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego, w dniu 25 sierpnia 2016r. w godzinach od 9.00. do 14.00.

 

 • I Krwiodawcą może zostać osoba w wieku 18-65 lat, która w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miała wykonanego tatuażu, przekłucia uszu, ani innych części ciała, nie była leczona krwią i jej składnikami.
 • II Dawcami nie mogą być osoby chore min. na gruźlicę, choroby krwi, choroby serca, choroby nowotworowe oraz osoby, które przebyły wirusowe zapalenie wątroby (żółtaczka), chorzy na AIDS, nosiciele wirusa HIV.    

Każda osoba, która odda krew otrzyma ekwiwalent kaloryczny (8 czekolad i batonik).

Informację opracowano na podstawie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II z siedzibą w Słupsku.

Kalendarz imprez

Kalendarz wydarzeń 2016

czytaj więcej »

Przewijaj sliderZatrzymaj slider

Sport, Kultura, Sztuka - co się wydarzy?

Sport i Kultura

Banner Sławieński Dom Kultury
Banner OSiR Sławno
Banner Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie

Edukacja

Banner Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sławnie
Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie
Banner Przedszkole Jasia i Małgosi w Sławnie
Banner Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 1 w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 3 w Sławnie
Banner Gimnazjum Miejskie nr 1 w Sławnie

Turystyka

Banner Pomorska droga sw Jakuba, Pomeranian Way of St James
Banner Europejski Szklak Gotyku Ceglanego
Banner Darlot

TREŚĆ