Przejdz do BIP instagram twitter_logo Przejdź do facebook youtube - kanał Urzędu Miejskiego w Sławnie aparat RSS Drukuj Przejdź do lokalizacji Przejdź do Kontakt

Komunikat

komunikat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizacja 27.05.2016 r.

czytaj więcej »
Lekkoatletyczna wiosna 2016

Lekkoatletyczna wiosna 2016

czytaj więcej »

Archiwum wiadomości

Głosowanie w programie „Decydujesz, pomagamy” trwa

24.05.2016

tesco

Do 7 czerwca klienci sklepów Tesco będą decydować, jakie inicjatywy prospołeczne powinny otrzymać dofinansowanie w programie „Decydujesz, pomagamy”. W dniu 24 maja 2016 roku swój głos oddał również burmistrz Sławna Krzysztof Frankenstein, który objął swoim Patronatem sławieńską edycję programu. Przypomnijmy, że do finału dostało się aż 420 organizacji. Łącznie Tesco przeznaczy w sumie 800 000 zł na dofinansowanie najlepszych projektów społecznych.

Od 11 maja do 7 czerwca potrwa głosowanie na najlepsze projekty nadesłane do programu „Decydujesz, pomagamy”. Spośród 1075 zgłoszeń z całej Polski Jurorzy wyłonili 420 finalistów, którzy powalczą o 146 grantów. Ponadto Komisja Grantowa przyzna specjalne nagrody jurorskie. W programie biorą udział organizacje pozarządowe, stowarzyszenia bądź indywidualne grupy, które do 10 kwietnia za pomocą internetowego formularza przedstawiły swój pomysł, jak chcą wspierać lokalne społeczności i zmienić najbliższe otoczenie.

Uczestnicy programu z całej Polski powalczą o nagrody o łącznej sumie 800 000 złotych. O tym, kto otrzyma dofinansowanie na zrealizowanie swoich wymarzonych pomysłów, zdecydują mieszkańcy poszczególnych regionów w otwartych głosowaniach w sklepach Tesco. Na potrzeby programu mapa Polski została podzielona na 146 obszarów. W każdym z nich Komisja Grantowa wybrała 2 lub 3 najlepsze pomysły. Teraz mieszkańcy danego regionu wyłonią zwycięzców wśród autorów projektów, które dotyczą edukacji, promocji zdrowego stylu życia, renowacji przestrzeni miejskich, aktywizacji osób starszych i wielu innych. O tym, które z nich zwyciężą i otrzymają granty w wysokości 5000 złotych każdy, zdecydują klienci sklepów Tesco.

Liczy się każdy głos                         

Każdy może wziąć los w swoje ręce i oddać głos na inicjatywę, która jego zdaniem najlepiej wesprze lokalne społeczności. Zasady głosowania są bardzo proste. W każdym sklepie Tesco klienci sieci za każde dokonane zakupy otrzymają specjalny żeton, który będą mogli wrzucić do konkursowej urny z trzema przegrodami.  W ten sposób oddadzą głos na projekt, który ich zdaniem jest najlepszy i to właśnie on powinien otrzymać dofinansowanie na jego realizację. Zwycięży ten pomysł, który otrzyma najwięcej głosów. Już w trakcie głosowania na stronie internetowej programu będzie można obserwować, jak radzą sobie finaliści w poszczególnych regionach. Finałowe wyniki i lista zwycięzców programu zostanie opublikowana 13.06.2016 na stronie: www.tesco.pl/pomagamy.

Do programu „Decydujesz, pomagamy” nadesłano ciekawe i różnorodne projekty, dlatego też wybór finalistów nie był prosty. Uczestnicy nieraz zaskoczyli nas swoimi oryginalnymi pomysłami oraz bardzo dobrą znajomością potrzeb lokalnych społeczności. Bardzo pozytywnym faktem jest to, że ponad 80% wniosków było poprawnie wypełnionych pod względem formalnym. Świadczy to o wysokich kompetencjach i zaangażowaniu organizacji, które zgłosiły akces do udziału w programie. Jesteśmy przekonani, że ich działania będą miały realny wpływ na zmianę najbliższego otoczenia na lepsze – mówi Katarzyna Michalska-Miszczyk, Prezes Zarządu Fundacji Tesco Dzieciom, Partnera Strategicznego programu.

Badania GUS

24.05.2016

badania GUSBadania statystyczne z zakresu rolnictwa 01.06-29.07.2016

W dniach od 1 czerwca do 29 lipca 2016 r. na terenie całej Polski zostaną przeprowadzone badania statystyczne z zakresu rolnictwa:

 • Badanie struktury gospodarstw rolnych (formularz R-SGR).
 • Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (formularz R-ZW-B).
 • Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S).

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badań mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

 • samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach 1-9 czerwca 2016 r., dostępnego na stronie https://rolnictwo.stat.gov.pl,
 • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 10 czerwca-22 lipca 2016 r.
 • rozmowę z ankieterem statystycznym w trakcie wywiadu bezpośredniego w dniach 10 czerwca-29 lipca 2016 r.

Więcej informacji nt. badań ankietowych znajduje się na stronie: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2016/index.htm.

Tożsamość teleankietera można potwierdzić dzwoniąc na numer infolinii: 22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora, czynny w godzinach 8-20). Ankieterzy statystyczni bezpośrednio rozmawiający z respondentami będą okazywać legitymację ze zdjęciem.

 

Ogłoszenie o naborze

24.05.2016

OgłoszenieBurmistrz Miasta Sławno ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gimnazjum Miejskiego Nr 1 im. mjra Henryka Sucharskiego w Sławnie, ul. Plac Sportowy 1

1. Organem prowadzącym Gimnazjum Miejskie Nr 1 im. mjra Henryka Sucharskiego w Sławnie, ul. Plac Sportowy 1 jest Miasto Sławno.

2.  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, § 2 i § 5 oraz w  § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 ze zm.).

3. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły;

2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym, w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ppkt 3;

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań lekarskich do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 z późn. zm.);

10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2013r., poz. 1388 oraz z 2016r. poz. 178);

11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

12) oryginał lub poświadczaną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191 ze zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572 ze zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, telefonem i dopiskiem "Konkurs na stanowisko Dyrektora Gimnazjum Miejskiego Nr 1 im. mjra Henryka Sucharskiego w Sławnie, ul. Plac Sportowy 1, w terminie do dnia 14 czerwca 2016r. do godz. 14:30 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sławnie ul. M.C. Skłodowskiej 9, pokój nr 36 lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Sławnie ul. M.C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno (decyduje data i godzina wpływu do Urzędu).

5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Sławno.

6. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.

Sesja Rady Miejskiej

24.05.2016

informacjaZawiadamiam, że w dniu 31.05.2016 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej nr 32 Urzędu Miejskiego w Sławnie odbędzie się Sesja Rady Miejskiej o  następującej tematyce:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Interpelacje radnych.
 3. Wolna Trybuna.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie :
  • a/ przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015,     
  • b/ zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok.          
  • c/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sławno na lata 2016 – 2030.  
 5. Odpowiedzi na  interpelacje radnych.
 6. Wnioski  i zapytania  radnych. 

ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY

48 Festiwal Orkiestr Dętych za nami

23.05.2016

1Ponad 400 instrumentalistów wzięło udział w  48. Festiwalu Orkiestr Dętych, który odbył się w niedzielę 22. maja.

Potężne brzmienie instrumentów dętych rozległo się najpierw na pl. kard. Wyszyńskiego, gdzie wszyscy orkiestranci wspólnie wykonali utwór „Najtrudniejszy pierwszy krok”, zachęcając tym samym grupy mażoretkowe do pokazów tanecznych w konkurencji „show- parady”.  Następnie w marszu, niemalże żołnierskim orkiestry pod komanderą kapelmistrzów oraz w rytm piosenki „Orkiestry dęte” przeszły na amfiteatr. Tam o godzinie 13.00 rozpoczęła się część estradowa sławieńskiego festiwalu. Podczas tych koncertów instrumentaliści dają prawdziwy popis swoich umiejętności, można było usłyszeć sztandarowe utwory prawie każdego gatunku muzycznego, od muzyki poważnej, poprzez rozrywkową i filmową, a skończywszy na popularnych piosenkach folklorystycznych. Każda z orkiestr z rąk Burmistrza Miasta Sławno Krzysztofa Frankensteina otrzymała pamiątkową statuetkę. Według publiczności najlepszą orkiestrą tej edycji festiwalu okazała się być Orkiestra Dęta z Iwanowic, według Jury najlepszą grupą mażoretkową okazały się być reprezentantki Orkiestry Dętej z Chełmna.  Ale Festiwal Orkiestr Dętych to nie tylko koncerty, Sławieński Dom Kultury przygotował również szereg innych atrakcji dla całej rodziny m.in. dmuchańce dla dzieci, malowanie twarzy, jarmark, podczas którego można było kupić zabawki, rękodzieło, stare monety czy miód z domowej pasieki. Jak zwykle świetnie spisała się sławieńska publiczność, klaszcząc, bawiąc się, śpiewając i tańcząc. Przy tak wspaniałej pogodzie i  gorącej atmosferze  niedzielne popołudnie w sławieńskim amfiteatrze na pewno nie zostało zmarnowane. W tegorocznej edycji Festiwalu Orkiestr Dętych wzięły udział: Orkiestra Dęta im. Ziemi Sławieńskiej, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Postomino, Orkiestra Dęta OSP Iwanowice, Orkiestra Dęta Chełmińskiego Domu Kultury, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Płoty, Orkiestra Dęta Chodzieskiego Domu Kultury, Orkiestra Dęta Towarzystwa Muzycznego im. Mariana Zielińskiego ze Śremu oraz Orkiestra Dęta z Budzynia.

czytaj więcej »
VI Festiwal Nauki

20.05.2016

118 maja 2016r. w Gimnazjum Miejskim nr 1 w Sławnie odbył się VI Festiwal Nauki.

Tego dnia zamiast lekcji w szkole odbywały się: konkursy, pokazy, warsztaty i wykłady. Głównym jego celem było wypromowanie uczniów, którzy realizują swoje pasje, a równocześnie zmotywowanie innych do poszukiwania i rozwijania zainteresowań. Festiwal został zrealizowany z prawdziwym zaangażowaniem, o czym świadczy różnorodność oraz jakość przygotowanych pokazów edukacyjnych. Co można było zobaczyć tego wyjątkowego dnia? Uczniowie nie tylko mogli spróbować  sił w grach i zabawach dziadków i rodziców, ale też uczestniczyć w pokazach ciekawych doświadczeń fizycznych i chemicznych. Sportowcy z naszej szkoły zaprezentowali swoje sukcesy udokumentowane licznymi dyplomami, odznaczeniami, tytułami i medalami. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wystawy plastyczne i fotograficzne. Gimnazjaliści poznali muzyczne talenty swoich kolegów – największą popularnością cieszył się popis gry na perkusji oraz pokaz tańca.  Goszczący w naszej szkole uczniowie szkół podstawowych mogli zobaczyć również prezentacje multimedialne, obserwacje biologiczne, strefę relaksu, zagadnienia z dziedziny chemii, geografii, historii oraz j. polskiego. W tym dniu szkołę odwiedziło wielu gości, m.in. rodzice, emerytowani nauczyciele, Burmistrz Miasta Sławno Krzysztof Frankenstein oraz przedstawiciele prasy lokalnej.                                     

czytaj więcej »
Przedszkolaki w ratuszu

20.05.2016

1W czwartek, 19 maja 2016 roku, Krzysztof Frankenstein – burmistrz Sławna gościł bardzo sympatycznych interesantów.

Sławieński ratusz odwiedziła grupa cztero i pięciolatków ze sławieńskiego Przedszkola nr 4 im. Krasnala Hałabały. Spotkanie rozpoczęło się od powitania grupy przez burmistrza w sali herbowej Urzędu Miejskiego w Sławnie. Następnie dzieci odwiedziły gabinet burmistrza, gdzie zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcia i zapoznały się z historią budynku oraz miasta. Podczas wędrówki przedszkolaki odwiedziły również salę ślubów, gdzie burmistrz Sławna opowiedział o swojej pracy i obowiązkach. Dzieci wraz z opiekunami podziękowały za możliwość spotkania z burmistrzem i zwiedzenia Urzędu, a w zamian za wizytę otrzymały drobny kosz słodkości.  (Rafał Szymczewski)

czytaj więcej »
Wycieczka nagrodą w partnerskim konkursie

19.05.2016

1W ramach współpracy miast partnerskich Ząbkowic Śląskich i Sławna, Gimnazjum Miejskie nr 1 w Sławnie gości w dniach 16.05.-20.05.2016r. delegację z Publicznego Gimnazjum w Ząbkowicach Śląskich. Uczennice - Alicja Ostapiuk, Alicja Fiałkowska oraz Aleksandra Siwek wygrały w swojej szkole konkurs o Sławnie i Ziemi Sławieńskiej i w nagrodę przyjechały ze swoimi nauczycielkami do Sławna.

W dniu 18 maja 2016 roku uczennice wraz z opiekunami spotkali się w sławieńskim ratuszu z burmistrzem Sławna - Krzysztofem Frankensteinem.

Uczennice zapoznały się z sylwetkami laureatów Złotego Gryfa Sławieńskiego, historią sławieńskiego ratusza oraz informacjami o współpracy pomiędzy Ząbkowicami i Sławnem. Następnie uczennice zwiedziły nasze gimnazjum, gdzie gościły na festiwalu nauki, który odbywał się w tym samym czasie. Wkrótce uczniowie ze Sławna pojadą z rewizytą do Ząbkowic, która zaplanowana jest na 30 maja 2016r. (Rafał Szymczewski)

czytaj więcej »
Informacja

18.05.2016

informacjaRegionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Imienia Jana Pawła II z siedzibą w Słupsku organizuje akcję poboru krwi w Sławnie na placu Ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego, w dniach: 19 maja 2016r. w godzinach od 9.00. do 14.00. i 23 czerwca 2016r. w godzinach od. 9.00 do 14.00.

 •  I   Krwiodawcą może zostać osoba w wieku 18-65 lat, która w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miała wykonanego tatuażu, przekłucia uszu, ani innych części ciała, nie była leczona krwią i jej składnikami.
 • II Dawcami nie mogą być osoby chore min. na gruźlicę, choroby krwi, choroby serca, choroby nowotworowe oraz osoby, które przebyły wirusowe zapalenie wątroby (żółtaczka), chorzy na AIDS, nosiciele wirusa HIV.

Każda osoba, która odda krew otrzyma ekwiwalent kaloryczny (8 czekolad i batonik).

Informację opracowano na podstawie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II z siedzibą w Słupsku

Współpraca z miastami partnerskimi

17.05.2016

1Oświata, kultura, sport, pomoc społeczna oraz inwestycje były głównymi tematami podczas odwiedzin delegacji miast partnerskich w Sławnie.

W czwartek, 12 maja 2016 roku, delegacja z Cles, w składzie: Ruggero Mucchi – burmistrz, Massimiliano Fondriest – zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej, Giorgio Debiasi i Ivo Menapace – odpowiedzialni za współpracę ze Sławnem oraz dwoje radnych z Cles, odwiedzili Sławno i spotkali się w sławieńskim ratuszu z Krzysztofem Frankensteinem – burmistrzem Sławna. W spotkaniu uczestniczyli również: Edyta Szczygielska – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sławnie oraz Mieczysław Grabowski – zastępca burmistrza. Po wizycie i zwiedzeniu sławieńskiego ratusza goście z Włoch udali się na halę widowiskowo-sportową przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sławnie, gdzie Krzysztof Kowalczyk – dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji zaprezentował codzienne funkcjonowanie i wykorzystanie obiektu. Następnie goście odwiedzili Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Sławieński Dom Kultury. Na koniec dnia goście zaproszeni zostali do Gimnazjum Miejskiego nr 1 w Sławnie, gdzie zapoznali się z systemem oświaty, a burmistrz Cles miał okazję poprowadzić krótką lekcję geografii dla sławieńskich uczniów. Podczas spotkania padły pierwsze propozycję wymian uczniów obu krajów, lokalnych artystów oraz orkiestr dętych. Ruggero Mucchi - burmistrz Cles, który swoją funkcję pełni od roku, bardzo pozytywnie ocenił sławieńskie jednostki i prowadzone inwestycje, w szczególności ścieżki rowerowe, deklarując jednocześnie chęć szerszej współpracy obu miast. Padły już pierwsze ustalenia przyjazdu włoskiej orkiestry dętej do Sławna, na jubileusz 700-lecia miasta.

W tym roku, w Sławnie gościła również orkiestra dęta z partnerskiego miasta Rinteln, wraz  z grupą karnawałową. Ponad 30 osobowa ekipa uświetniła swoim podwójnym koncertem i występem sobotni III Dzień Święców. W poniedziałek, 16 maja 2016 roku, grupa odwiedziła uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Sławnie i tancerzy z zespołu tanecznego „Gracja” (polscy uczniowie odwiedzili niemieckie miasto partnerskie w styczniu br. podczas święta karnawału w Rinteln). Orkiestra zagrała koncert dla sławieńskich uczniów, a grupa karnawałowa zaprezentowała dynamiczny układ taneczny. Z kolei uczniowie z SP 1 zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i taneczne, angażując wszystkich uczestników spotkania do  wspólnego tańca i śpiewania.

W tym samym czasie Ivonne Leiskau – pracownica i opiekunka w Domu Seniora oraz Karina Olschewski – z-ca kierownika Szkoły dla Niepełnosprawnych w Rinteln spotkały się z Danutą Maderską – Kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie, która przedstawiła system funkcjonowania placówki.  Podczas spotkania Panie wymieniły doświadczenia w pracy w pomocy społecznej oraz pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.  Już w przyszłym roku obie placówki oraz dodatkowo placówka z Kendal (miasto partnerskie Rinteln) będą chciały nawiązać szerszą współpracę między sobą. Rinteln współpracuje ze swoim angielskim miastem partnerskim Kendal na tej płaszczyźnie już od 10 lat, a od przyszłego roku chcieliby rozszerzyć tą współpracę również o sławieńską jednostkę.

Podczas III Dnia Święców rozstrzygnięto również konkurs wiedzy na temat regionu partnerskiego pt. NASZE MAŁE OJCZYZNY – ZIEMIA SŁAWIEŃSKA I ZIEMIA ZĄBKOWICKA”. Na podstawie umowy partnerskiej podpisanej w 2013 roku pomiędzy Gimnazjum Miejskim nr 1 w Sławnie i Publicznym Gimnazjum nr 1 w Ząbkowicach Śląskich realizowany jest, przez obie szkoły, konkurs wiedzy na temat regionu partnerskiego. Nagrodą dla zwycięzców konkursu jest 5-dniowy pobyt  wraz z opiekunami w mieście partnerskim.

W tym roku zwycięzcami w Sławnie zostali:

 1. miejsce -  Mateusz Czerniak z klasy 1b
 2. miejsce -  Kacper Stanik z klasy 3d
 3. miejsce -  Natalia Burda z klasy 2b

Uczniowie Ci  pojadą  do Ząbkowic Śląskich 30 maja 2016r. A już od poniedziałku, tj. 16 maja 2016 roku, Sławno gości uczniów szkolnych -  zwycięzców konkursu w Ząbkowicach Śląskich. Uczennice, które zajęły 1.,2. i 3. miejsce zdobyły główną nagrodę - pięciodniowy wyjazd do Sławna i w dniach 16-20.05.2016 r. zwiedzają nasze miasto i okolice. (Rafał Szymczewski)

czytaj więcej »
III DZIEŃ ŚWIĘCÓW

17.05.2016

1Kilka miesięcy przygotowań - pracowników Urzędu Miejskiego, Ośrodka Sportu i Rekreacji przy wsparciu spółek miejskich MPGKiM, MPEC i WiK oraz Gimnazjum Miejskiego Nr 1 i Sławieńskiego Domu Kultury - wymagało przygotowanie III Dnia Święców. Odbyło się szereg imprez kulturalnych i sportowych pod wspólną nazwą Dzień Święców.

Rano wystartował rajd rowerowy „Śladami Święców”. Ideą tej imprezy jest łączenie aktywności sportowej z historią. Trasa rajdu  wytyczona została mając na uwadze ważne miejsca dla historii regionu  i miasta. Trasa o długości 20 km rajdu i ponad 1100 lat historii. Rajdem na który wybrało się 20 osób kierowało
Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej i Pieszej  „Na Szlaku”. Wspaniała młodzież z Gimnazjum Miejskiego Nr 1 w Sławnie  pod opieką p. Danuty Krążko-Gliszczyńskiej pełniła rolę przewodników, oprowadzając i omawiając każdy ważny obiekt na trasie rajdu. Uczestnicy rajdu otrzymali na starcie kartę na której były przygotowane pytania dotyczące historii poszczególnych miejsc. Start rajdu odbył się o godz. 9.30. Rajd zakończył się na placu ks. kard. Stefana Wyszyńskiego wspólnym posiłkiem i losowaniem nagród wśród wszystkich uczestników.

Kolejnym punktem III Dnia Święców było rozstrzygnięcie konkursów wiedzy o Sławnie i Ząbkowicach Śląskich oraz wystawa fotograficzna pod nazwą „Najpiękniejsze zakątki Sławna i okolic”. Na podstawie umowy partnerskiej podpisanej w 2013 roku pomiędzy Gimnazjum Miejskim nr 1 w Sławnie i Publicznym
Gimnazjum nr 1 w Ząbkowicach Śląskich realizowany jest, przez obie szkoły konkurs wiedzy na temat regionu partnerskiego „NASZE MAŁE OJCZYZNY – ZIEMIA SŁAWIEŃSKA I ZIEMIA ZĄBKOWICKA”. Nagrodą dla zwycięzców konkursu jest 5-dniowy pobyt  wraz z opiekunami w mieście partnerskim. W tym roku zwycięzcami w Sławnie zostali:

 1. miejsce -  Mateusz Czerniak z klasy 1b
 2. miejsce -  Kacper Stanik z klasy 3d
 3. miejsce -  Natalia Burda z klasy 2b

Uczniowie Ci  pojadą  do Ząbkowic Śląskich 30 maja 2016r. W Gimnazjum Miejskim nr 1 cyklicznie odbywa się szkolny konkurs Wiedzy o Sławnie, propagujący wiedzę o historii, losach Sławna, a także czasach współczesnych. W tym roku w konkursie zwyciężyli:

 1. Kamila Podpłońska z klasy 3e
 2. Marcelina Litwin z klasy 3d
 3. Marcelina Święcicka z klasy 2e

Gimnazjum Miejskie nr 1 w Sławnie przygotowało również wystawę 9 edycji Szkolnego Konkursu Fotograficznego pod nazwą „Najpiękniejsze zakątki Sławna i okolic”.  Konkurs  odbył się w kategoriach: Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele.  W tym roku myślą przewodnią było pokazanie takich miejsc w Sławnie i okolicy,
gdzie można aktywnie i zdrowo spędzać czas.

ZWYCIĘZCY W KATEGORII: UCZNIOWIE

Kategoria:uczniowie- UROKLIWE MIEJSCA

 1. Andżelika Ciecieląg - klasa 2e
 2. Emilia Rogowska - klasa 2b
 3. Paula Banasik - klasa 3f

Kategoria : uczniowie - AKTYWNY WYPOCZYNEK

 1. Marcelina Święcicka - klasa 2e
 2. Marta Wota - klasa 2e
 3. Martyna  Skrobek - klasa 2b

Konkursy i wystawę przygotowywano pod kierownictwem nauczycielki GM Nr 1 w Sławnie Alicji Pawełek.

Kolejnym punktem programu był konkurs na strój historyczny. Po raz czwarty Urząd Miejski w Sławnie ogłosił konkurs na strój historyczny, którego celem było uświetnienie obchodów 699. rocznicy nadania praw miejskich oraz rozpowszechnienie i pogłębienie wiadomości o historii i kulturze Pomorza, w szczególności miasta Sławno. A to  wszystko w związku ze zbliżającym się jubileuszem 700-lecia Miasta Sławno, który obchodzony będzie już za rok.

W tym roku do udziału w konkursie zgłosiło się 15 osób:

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 (opiekun – Ewa Byszewska): Zuzanna Mysiorek, Jan Michalak, Zuzanna Jóźwiak, Anna Paczkowska, Daria Szram, Julia Mariak, Nela Mariak,
 • Szkoła Podstawowa Nr 3 (opiekun – Halina Gaffke-Poprawska): Magdalena Wodyk, Amelia Wardak, Nadzieja Marciniak, Hanna Musiał, Filip Grzebień,
 • Akson: Agata Dominiak, Łukasz Byrzykowski,
 • Środowiskowy Dom Samopomocy: Paweł Salwowski.

Uczestnicy konkursu zaprezentowali stroje na scenie, wraz z podkładem muzycznym oraz krótkim opisem charakterystyki. Jury oceniało wierność historyczną, pomysłowość, estetykę wykonania oraz wkład pracy. Wszystkie zaprezentowane stroje charakteryzowała staranność, wysoka jakość wykonania oraz wiernie
odwzorowane. Jury postanowiło przyznać:

 • I miejsce dla Pawła Salwowskiego ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie.
 • II miejsce dla Jana Michalaka ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sławnie.
 • III miejsce dla Neli Mariak ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sławnie.

Wszyscy uczestnicy konkursu oraz opiekunowie otrzymali  nagrody od burmistrza Sławna Krzysztofa Frankensteina. Za udział w konkursie wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy!

Następnie na scenie zaprezentowała się Orkiestra Dęta z partnerskiego miasta Rinteln. Młodzi muzycy z Niemiec oraz Orkiestra Dęta im. Ziemi Sławieńskiej grali również na trasie biegu dodając kolorytu XX Biegowi Święców.

Mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo uczestników III Dnia Święców wymagał szczególnego zabezpieczenia, Na placu kard. S. Wyszyńskiego już o godz. 11.00 stanął namiot z pomocą medyczną, który funkcjonował do godz. 20.00. Biegi dziecięco-młodzieżowe zabezpieczała karetka z pełnym wyposażeniem ratunkowym plus dwóch ratowników stacjonarnych i dwóch ratowników mobilnych.. Na trasie biegu głównego rozlokowano trzy punkty medyczne stałe. Zabezpieczenie medyczne prowadziła firma FALCK. Biegi dziecięco-młodzieżowe zabezpieczali harcerze z Komendy Hufca im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Sławnie i Komenda Powiatowa Policji w Sławnie. Bieg główny  odbywał się przy zabezpieczeniu funkcjonariuszy: Komendy Powiatowej Policji w Sławnie, Ochotniczych Straży Pożarnych z Sławsko, Wrześnica
i Bobrowice i Gwiazdowo, oraz harcerzy z Komendy Hufca im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Sławnie i członków Stowarzyszeniu Turystyki Pieszej i Rowerowej „Na Szlaku”. Podczas gdy na Placu ks. kard. Stefana Wyszyńskiego trwał Jarmark Wielu Kultur na ulicy Wojska Polskiego rozpoczynał się XX Bieg Święców. Pierwsi na starcie stanęli przedszkolacy, którzy rywalizowali na dystansie 100m. Kolejne biegi to dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Każde dziecko na mecie otrzymało napój, batonik, dwudziestu najlepszych pamiątkowe koszulki, pięciu pierwszych nagrody rzeczowe, trzech pierwszych zawodników puchary i pamiątkowe medale. W biegach dziecięco-młodzieżowych uczestniczyło 297 młodych zawodników, którzy wraz z rodzicami tworzyli barwną rzekę na ul. Wojska Polskiego. Funkcję sędziów w czasie biegów dziecięco-młodzieżowych pełnili nauczyciele wychowania fizycznego z GM Nr 1: Agata Łaszkiewicz.

Organizatorzy przygotowali również dla dzieci bardzo atrakcyjny program imprez towarzyszących mających na celu przypomnienie naszego dziedzictwa kulturowego. W Osadzie Średniowiecznej przygotowano zabawy dla dzieci: rzut podkową, burzenie zamku, strzelanie z mini kuszy, trzymanie na czas miecza, błędny rycerz, posiłek dla oblężonego garnizonu, nauka tańców dworskich i plebejskich, rzut oszczepem, szachy Wikinga, pułapki myśliwskie oraz pokazy walk obejmujące: pokaz szyków, opowieści o broni i uzbrojeniu, walki pojedyncze, pokaz walk w szykach. Program Osady Średniowiecznej został opracowany przez Stowarzyszenie Archeologiczne „Przeszłość Dla Przyszłości”  i Bractwo Rycerskie Herbu TUR z Chojnic. Dzieci biorące udział w grach i zabawach średniowiecznych zostały pasowane na rycerzy i otrzymali miecz i tarczę.

Po raz trzeci w 19-letniej historii bieg główny odbywał się po ulicach Sławna.
Start biegu nastąpił przy kościele pw. WNMP w Sławnie. Biegacze mieli do pokonania trzy okrążenia po 3,31km ulicami: Jedności Narodowej (Brama Koszalińska, Poczta), Basztową, Kościelną (kościół pw. Św. Antoniego), o. Bogumiła Talarka, ścieżki rowerowe (Gimnazjum, Liceum, SDK), M.C. Skłodowskiej
(Ratusz), Plac ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Na trasie biegu od początku zaatakował Paweł Olijnyk, który  przewagę utrzymał do mety. Wśród pań, jako pierwsza linię mety przekroczyła Katsiaryna Płashuk. Bieg ukończyło 230 zawodników. Nagrody dla dzieci, młodzieży i dorosłych wręczali przedstawiciele
samorządów  i sponsorów na scenie ustawionej na Placu ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego.

Po emocjach sportowych nastąpił ciąg dalszy atrakcji przygotowanych z okazji Dnia Święców. Najpierw nastąpiło losowanie nagród w loteriach organizowanych przez Fundację „Nie lękajcie się” i Stowarzyszenie „Razem”. Następnie publiczność podziwiała pokaz tańca w wykonaniu Szkoły Tańca Finezja działającej
przy OSiR Sławno kierowanej przez Adriana Zielińskiego, a na zakończenie wystąpił zespół Kurna Chata ze Sławna.

Dzień Święców był imprezą, integrującą mieszkańców naszej Małej Ojczyzny, promującą Ziemię Sławieńską. Szczególne podziękowania należą się młodzieży i nauczycielom z Gimnazjum Miejskiego Nr 1, którzy bardzo aktywnie włączyli się w pomoc przy organizacji Dnia Święców!

W sumie przy organizacji Dnia Święców pracowało prawie 200 osób!:

- Gimnazjum Miejskie Nr 1 - 40 osób, pomoc w organizacji rajdu rowerowego, obsługa i sędziowanie biegów dziecięco-młodzieżowych i biegu głównego,
- OSP - 20 osób, zabezpieczenie trasy biegu głównego,
- Komenda Powiatowa Policji w Sławnie  - 10 osób, zabezpieczenie trasy biegu głównego,
- Komenda Hufca ZHP im. WOP w Sławnie - 40 osób, zabezpieczenie biegów dziecięco-młodzieżowych i trasy biegu głównego,
- FALCK - 10 osób, zabezpieczenie medyczne biegów dziecięco-młodzieżowych oraz biegu głównego,
- Sławieński Dom Kultury – 3 osoby, rozłożenie i złożenie sceny,
- Sławieński Dom Kultury – 1 osoba, rozplanowanie i zaproszenie osób prowadzących stoiska handlowe,
- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 4 osoby, transport urządzeń do obsługi imprezy, sprzątanie terenu imprezy.
- Wodociągi i Kanalizacja – 2 osoby, transport urządzeń do obsługi imprezy,
- Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – 1osoba, transport urządzeń do obsługi imprezy,
- Gimnazjum Miejskie Nr 1 -  2 osoby, wystawa fotograficzna,
- Urząd Miejski, Szkoły Podstawowe Nr 1 i Nr 3, AKSON, ŚDS – 15 osób, konkurs strojów historycznych
- Stowarzyszenie Archeologiczne „Przeszłość dla Przyszłości”- 8 osób, wioska średniowieczna
- Bractwo Rycerskie Herbu TUR z Chojnic – 15 osób, osada rycerska
- Ryszard Pietrasz – zdjęcia
- OSiR - 20 osób, zabezpieczenie techniczne (przygotowanie placu, tras biegów, zabezpieczenie tras biegów dziecięco-młodzieżowych, rozstawienie płotków zabezpieczających itd.), biuro biegów itd.

Organizacja XX Biegu Święców o tak wysokim poziomie z wieloma atrakcjami dla dzieci i mieszkańców Sławna była możliwa dzięki bardzo dużej pomocy darczyńców.

GŁÓWNI SPONSORZY I FUNDATORZY NAGRÓD XX  BIEGU ŚWIĘCÓW:

URZĄD MIEJSKI W SŁAWNIE
LOTTO TOTALIZATOR SPORTOWT Sp. z o.o. ODDZIAŁ W KOSZALINIE
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WYBRZEŻE W SŁAWNIE
SKLEP SPORTOWY PUMA – KRYSTYNA GRABOWSKA
PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO
P.B.S. OLSZEWSKI I SYNOWIE  - WŁODZIMIERZ OLSZEWSKI
SGB BANK SPÓŁDZIELCZY W SŁAWNIE
SKLEP MEBLOWY „PITUS MEBLE” – TOMASZ  PITUS
 
SPONSORZY  XX BIEGU ŚWIĘCÓW
PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE DROBET - TADEUSZ BROŚ
ABWOOD Sp. z o.o.  W SŁAWNIE
PRZEDSIĘBIORSTWO HYDROGEOBUDOWA SP. Z O.O.W SŁAWNIE – TADEUSZ STUKAN
ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM SPRZĘTU KOMUNALNEGO – MAREK KARPIŃSKI
RESTAURACJA MORSKA – ANNA CIEPLIK
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „MAGDA” ZBIGNIEW KACZMAREK
WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. W SŁAWNIE
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W SŁAWNIE SP. Z
O.O. W SŁAWNIE
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W SŁAWNIE SP. Z O.O. W SŁAWNIE
BUTIK ESTILO – SYLWIA RECKA
CAR SERWIS – IRENEUSZ SIERNICKI
POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW „SPOŁEM” SŁAWNO
HURTOWNIA WIELOBRANŻOWA „RYWAL” PAWEŁ ŁOZIŃSKI
AUTO SERWIS – ARTUR MAŁACHOWSKI
ZAKŁAD ELEKTRYCZNY MAREK MISZCZAK
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA DOM WITKOWSCY, AGATA DAMIAN WITKOWSCY
ZAKŁAD STOLARSKI R&R HENNIG – ROMANI I RAFAŁ HENNIG SŁAWNO
PRACOWNIA JĘZYKOWA K2 – BOŻENA ŚPIECHOWICZ SŁAWNO
PRACOWNIA ZŁOTNICZA W SŁAWNIE – MARZENA DRESLER
PIEKARNIA WANDA I TADEUSZ JAKUBOWSCY
MIĘDZYNARODOWE PRZEWOZY DROGOWE „TRANS-KACHEL” JANUSZ KACHEL
KONTRAST ANITA SOKOŁOWSKA-SCHILE
KWIACIARNIA „CORA” – ANDRZEJ SZKLANY
 
PATRONAT HONOROWY:
ANDRZEJ DUDA – PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 
PATRONAT ORGANIZACYJNY:
KRZYSZTOF FRANKENSTEIN – BURMISTRZ MIASTA SŁAWNO
 
ORGANIZATORZY:
URZĄD MIEJSKI W SŁAWNIE,
OŚRÓDEK SPORTU I REKREACJI W SŁAWNIE,
GIMNAZJUM MIEJSKIE NR 1 W SŁAWNIE,
SŁAWIEŃSKI DOM KULTURY.
 
WSPÓŁORGANIZATORZY:
KOMENDA POWIATOWA POLICJI W SŁAWNIE,
STOWARZYSZENIE TURYSTYKI PIESZEJ I ROWEROWEJ „NA SZLAKU”,
URZĄD GMINY SŁAWNO,
OSP SŁAWSKO, BOBROWICE, WRZEŚNICA,
KOMENDA HUFCA ZHP IM. WOP W SŁAWNIE,
MPGKIM SŁAWNO,
WiK SŁAWNO,
MPEC SŁAWNO,
MKS ŚWIĘC SŁAWNO,
SZKOŁA TAŃCA FINEZJA,
STOWARZYSZENIE „PRZYSZŁOŚĆ DLA PRZESZŁOŚCI”
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W SŁAWNIE,
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W SŁAWNIE.
 
OBSŁUGA FOTOGRAFICZNA:
RYSZARD PIETRASZ
 
PATRONAT MEDIALNY:
DZIENNIK BAŁTYCKI, GŁOS KOSZALIŃSKI, OBSERWATOR LOKALNY
 
WYNIKI(pełne wyniki na stronie www.b4sport.pl ): 

Biegi dziecięco-młodzieżowe ukończyło 297 zawodników.
 
100m BIEG PRZEDSZKOLAKÓW - ROCZNIK 2011 I MŁODSI
Dziewczęta – 21 zawodniczek
1. Lena Ludwikowska Sławno
2. Julia Faryno Sławno
3. Barbara Burzyńska Słupsk
4. Weronika Sadkowska Sławno
5. Emila Stark Sławno
 
Chłopcy – 32 zawodników
1. Bartosz Wicens Boleszewo
2. Bartosz Radawiec Sławno
3. Adam Michalak Sławno
4. Damian Olesiak Sławno
5. Filip Mazalon Sławno
 
200m ROCZNIK 2009-2010
Dziewczęta – 24 zawodniczek
1. Lena Gutowska Sławno
2. Nikola Podolska Sławno
3. Martyna Jabłońska Sławno
4. Lena Baran Sławno
5. Lilianna Stępień Sławno
 
Chłopcy - 26 zawodników
1. Piotr Kowalczyk MKS Święc Sławno
2. Marcel Kopera Sławno
3. Bartosz Kasprzyk Sławno
4. Wiktor Matuszewski Sławno
5. Jakub Mikołajczak Sławno
 
200m ROCZNIK 2007-2008
Dziewczęta – 21 zawodniczek
1. Karina Biernat MKS Święc Sławno
2. Oliwia Hermann Sławno
3. Julia Recka Sławno
4. Zofia Kosicka Słupsk
5. Alicja Juszczykowska Sławno
 
Chłopcy - 29 zawodników
1. Karol Leżański Sławno
2. Wojciech Osicki Słupsk
3. Oliwier Rękas MKS Święc Sławno
4. Adrian Miranowicz Sławno
5. Wiktor Stępień MKS Święc Sławno
 
300m ROCZNIK 2005-2006
Dziewczęta – 31 zawodniczek
1. Milena Patejuk MKS Święc Sławno
2. Adrianna Konkol Szczenurze
3. Antonina Burzyńska Słupsk
4. Martyna Ramotowska MKS Święc Sławno
5. Natalia Waleśkiewicz Szczenurze
 
 
Chłopcy - 36 zawodników
1. Jan Gostomczyk MKS Święc Sławno
2. Sebastian Kulczyk MKS Święc Sławno
3. Szymon Biernat MKS Święc Sławno
4. Jakub Wilczewski MKS Święc Sławno
5. Maksymilan Karpiński MKS Święc Sławno
 
300m ROCZNIK 2003-2004
Dziewczęta – 19 zawodniczek
1. Julia Koperska Sławno
2. Amanda Zielonka Pieszcz
3. Kinga Ranachowska Szczenurze
4. Michalina Koperska Sławno
5. Oliwia Strzelecka Niemica
 
Chłopcy - 15 zawodników
1. Marcel Papke Szczenurze
2. Igor Torowicz Sławno
3. Jakub Gutowski Sławno
4. Marcel Lisiecki Sławno
5. Gracjan Sroka MKS Święc Sławno
 
600m ROCZNIK 2001-2002
Dziewczęta – 15 zawodniczek
1. Weronika Zając Szczenurze
2. Anna Kołodziejska MKS Święc Sławno
3. Weronika Placek Sławsko
4. Julia Podpłońska Sławno
5. Weronika Zych MKS Święc Sławno
 
Chłopcy - 13 zawodników
1. Michał Olesiak Szczenurze
2. Dominik Kulczyk Sławno
3. Dominik Urbaniak Wrześnica
4. Eryk Myśliński Sławno
5. Dominik Spurek MKS Święc Sławno
 
1.200m ROCZNIK 1999-2000
Dziewczęta – 9 zawodniczek
1. Karolina Biernat Sławno
2. Aleksandra Wróbel Sławno
3. Klaudia Gunerka Sławno
4. Natalia Jańczak Sławno
5. Anita Osenkowska Sławno
 
Chłopcy - 6 zawodników
1. Kacper Bireta Sławno
2. Kacper Rominkiewicz Sławno
3. Marek Płonka Wrześnica
4. Albert Panek Sławno
5. Kacper Wiktorowicz Sławno

czytaj więcej »
Umowa na remont dachu ratusza podpisana

16.05.2016

podpisanie umowy16 maja 2016 roku, w sławieńskim ratuszu doszło do podpisania umowy na zmianę pokrycia dachowego na budynku sławieńskiego ratusza. W ramach ogłoszonego przetargu nieograniczonego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PPH Arkomet Sp. z o.o. z Mławy, oferując kwotę 924.091,51zł za wykonanie prac.

Umowę parafowali: Krzysztof Frankenstein – burmistrz Sławna oraz Bogusław Kaczan – prezes zarządu Spółki. Pierwsze prace rozpoczą się już na początku czerwca br. Zakres prac obejmować ma rozbiórkę starego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej karpiówki, łacenia połaci dachowej, obróbek blacharskich, tj. pasów podrynnowych, rynien, rur spustowych, obróbek wykuszy z blachy cynkowej, instalacji odgromowej, wykonanie nadbitek dwustronnych krokwi w wyrównania powierzchni dachu pod nowe pokrycie dachowe i ewentualne wzmocnienie krokwi, wykonanie ekranu z wysokoparoprzepuszczalnej membrany dachowej, wykonanie daszków wykuszy, wieżyczek, okapów dachu, wykonanie łacenia połaci dachowej pod nową dachówkę ceramiczną karpiówkę, wykonanie instalacji odgromowej oraz inwentaryzację powykonawczą wykonanych prac. Termin zakończenia prac przewidziano do 31 stycznia 2017 r. ( Rafał Szymczewski)

Zainaugurowano jubileusz miasta

16.05.2016

sesjaW ramach obchodów 699. rocznicy nadania praw miejskich, 14 maja 2016 roku w sławieńskim ratuszu odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta. Wprowadzeniem sesji była prelekcja przygotowana przez radną Marię Poprawską, która nawiązywała do historii i jubileuszu 700-lecia miasta. Następnie miejscy radni podjęli uchwałę inaugurującą jubileusz. Podjęta jednogłośnie uchwała ustala czas trwania obchodów w terminie: 14 maj 2016 – 31 grudzień 2017. Kulminacja wydarzeń zaplanowana jest na miesiąc maj 2017 roku. Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi Miasta Sławno. Patronat Honorowy nad jubileuszem miasta objął już Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda.


W uroczystej sesji udział wzięli m.in. Piotr Zientarski – Senator Rzeczpospolitej Polskiej, Krzysztof Frankenstein – Burmistrz Miasta Sławno, przedstawiciele władz samorządowych z regionu, laureaci Złotego Gryfa Sławieńskiego, komendanci służb mundurowych, dyrektorzy urzędów, prezesi firm i instytucji, mieszkańcy Sławna. W sesji uczestniczyli również przedstawiciele miast partnerskich. Z Ząbkowic Śląskich przybyli do nas: Marcin Orzeszek – Burmistrz Ząbkowic Śląskich, Andrzej Dominik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich, Dorota Sierka – zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich oraz Marek Błażejewski – Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. Z Ribnitz-Damgarten przyjechała do Sławna Marzena Ratajczyk- przedstawiciel niemieckiej firmy BauBeCon. Z partnerskiego miasta Cles gośćmi byli: Ruggero Mucchi – Burmistrz Cles, Massimiliano Fondriest – zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cles, Giorgio Debiasi i Ivo Menapace – odpowiedzialni za współpracę ze Sławnem oraz dwoje radnych z Cles. Z Rinteln gośćmi byli: Karl-Heinz Buchholz – laureat Złotego Gryfa Sławieńskiego i były burmistrz Rinteln, Dietrich Lange – Przewodniczący Stowarzyszenia Miast Partnerskich Sławno-Ritneln-Kendal. Wraz z delegacją z Rinteln do Sławna przybyła również Orkiestra Dęta, która swoje umiejętności zaprezentowała na pl. ks. kard. S. Wyszyńskiego. W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście z Cervenego Kostelca: Ristoslav Petrak – burmistrz, Richard Bergmann – wicestarosta oraz Petr Fiser – sekretarz miasta.

Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej swój jubileusz 70-lecia obchodziła również Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie. Z tej okazji Pani Elżbieta Kosińska-Róg – dyrektor MBP w Sławnie przedstawiła historię sławieńskiej placówki w formie prezentacji multimedialnej. Następnie Krzysztof Frankenstein – burmistrz Sławna oraz zaproszeni goście przekazali prezenty na ręce pani dyrektor. Jednym z prezentów był album ze zdjęciami Jana Pawła II, z dedykacją od Beaty Szydło - premier RP dla sławieńskiej placówki, wręczony przez Roberta Stępnia z Prawa i Sprawiedliwości. Następnie Dariusz Florek – Przewodniczący Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Koszalinie – dyrektor Białogardzkiej Biblioteki Publicznej wręczył odznaczenia dla bibliotekarzy. Dyplomy Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Szczecinie otrzymali: Elżbieta Kosińska – Róg z MBP w Sławnie, Elżbieta Broda z MBP w Sławnie oraz Dariusz Czesnowski z Biblioteki Publicznej w Lejkowie. Z kolei dyplomy Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Koszalinie otrzymali: Beata Byrzykowska-Maziarz, Beata Zajączkowska, Bogumiła Kujawa, Bartosz Róg oraz Małgorzata Zejglic – wszystkie osoby z MBP w Sławnie. Dyplomy Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Koszalinie za długoletnią pracę w bibliotece publicznej otrzymały: Bogumiła Kujawa z MBP w Sławnie oraz Izabela Wachowska z MBP w Darłowie.

Uroczystą sesję zakończyło wystąpienie p. Jolanty Nitkowskiej-Węglarz pt. „Co to znaczy być Pomorzaninem”. Po wystąpieniu wszyscy zgromadzeni przeszli do galerii „W RATUSZU”, gdzie przygotowana była wystawa pt. „Historia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie”. (Rafał Szymczewski)

czytaj więcej »
Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Sławnie

12.05.2016

informacjaW ramach obchodów 699. rocznicy nadania praw miejskich dla Sławna oraz inauguracji jubileuszu 700-lecia miasta, w dniu 14 maja 2016 roku o godz. 10:00 w sławieńskim ratuszu odbędzie się uroczysta sesja Rady Miejskiej o następującej tematyce:

 1. Otwarcie Sesji
 2. Przywitanie gości
 3. Hymn Polski
 4. Prelekcja Marii Poprawskiej dot. historii miasta
 5. Podjęcie uchwały inaugurującej Obchody 700-lecia Miasta
 6. Wystąpienia zaproszonych gości
 7. Prezentacja multimedialna dot. historii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie
 8. Wręczenie dyplomów i wyróżnień
 9. Wystąpienie p. Jolanty Nitkowskiej-Węglarz pt. „Co to znaczy być Pomorzaninem”
 10. Zakończenie Sesji
 11. Otwarcie wystawy Miejskiej Biblioteki Publicznej w galerii „W RATUSZU”
Radni odwiedzili składowisko odpadów

12.05.2016

1W środę, 11 maja 2016 roku,  radni Rady Miejskiej w Sławnie mieli okazje zapoznać się na miejscu z funkcjonowaniem składowiska odpadów komunalnych w Gwiazdowie.

Po terenie składowiska oprowadzał radnych Jacek Ścigała – prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowiej w Sławnie, wspólnie z Krzysztofem Frankensteinem – burmistrzem Sławna oraz Wojciechem Ludwikowskim – prezesem Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Sławnie.

Radni zapoznali się z systemem funkcjonowania składowiska odpadów, sposobem postępowania z odpadami segregowanymi,  systemem drenażowym, placem kompostowym wraz z linią sortowniczą oraz działaniem wielozadaniowej ładowarki do obsługi linii technologicznej. Podczas wizyty radni mogli również zobaczyć na własne oczy efekt prac inwestycyjnych oraz zapoznać się z przyszłościowymi planami dot. rozbudowy składowiska.

 

czytaj więcej »
Cztery razy złoto!

12.05.2016

111.05.2016r. w Postominie na stadionie im. Zbigniewa Galka odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Biegach Rozstawnych.

'W sztafecie 4x100 dziewcząt do rywalizacji przystąpiły cztery zespoły: Gimnazjum Korlino, Gimnazjum Malechowo,  Gimnazjum Postomino i Gimnazjum Miejskie nr 1 Sławno. Sztafeta dziewcząt w składzie: Julia Kostrzewska, Ada Hadryś, Martyna Skrobek i Weronika Zych zajęła I miejsce z czasem 58,23.

Wśród chłopców na starcie biegu 4x100 również stanęły cztery drużyny – Gimnazjum Darłowo, Gimnazjum Malechowo, Gimnazjum Postomino i Gimnazjum Miejskie nr 1 Sławno. Sztafeta chłopców w składzie: Szymon Krzyżaniak, Jakub Wiciński, Oskar Twarowski i Eryk Stempień zdecydowanie zajęła I miejsce z czasem 51,15.

Rywalizacja w sztafecie szwedzkiej dziewcząt rozegrała się wśród reprezentacji szkół – Gimnazjum Malechowo, Gimnazjum Postomino, Gimnazjum Pieszcz i Gimnazjum Miejskie nr 1 Sławno. Naszą szkołę reprezentowały: 100m - Natalia Radziwon, 200m - Oliwia Pasternacka, 300m - Julia Podpłońska, 400m - Karolina Biernat. Sztafeta zajęła I miejsce i uzyskała czas 2.44,35. Wśród chłopców do rywalizacji przystąpiły reprezentacje szkół – Gimnazjum Darłowo, Gimnazjum Malechowo, Gimnazjum Postomino, gimnazjum Pieszcz i Gimnazjum Miejskie nr 1 Sławno. Sztafeta szwedzka w składzie: 100m - Emil Matusiak, 200m - Hubert Płachecki, 300m - Bartłomiej Wyciszkiewicz, 400m - Kacper Bireta uzyskała bardzo dobry czas 2.18,11 i zajęła  I miejsce. Gratulacje!!!

Opiekunami sztafet były p. Justyna Marzec i p. Bożena Paszkiewicz.

czytaj więcej »
Laureaci konkursu plastycznego

11.05.2016

40 lat konkursW ramach przeżywania Jubileuszu parafii pw. WNMP w Sławnie odbył się konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pt. „40 lat parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Sławnie” pod patronatem honorowym: Burmistrza Miasta Sławna dr Krzysztofa Frankensteina, Ks. Proboszcza Parafii Wniebowzięcia NMP w Sławnie dr Leszka Szurka i  Gościa Niedzielnego - tygodnika katolickiego. 6 maja 2016r. w  Sławieńskim Domu Kultury obradowała Komisja, która wyłoniła spośród 256 prac, Laureatów w  trzech kategoriach wiekowych :

w I grupie wiekowej- do lat 9

Miejsce I        Anna Tomaszewska

Szkoła Podstawowa nr 3 w  Sławnie

 

Miejsce II       Ala Filipowska

Szkoła Podstawowa nr 3 w  Sławnie

 

Miejsce III      Nadia Rylman

Szkoła Podstawowa nr 3 w  Sławnie

 

Wyróżnienie   Alicja Byszewska

Szkoła Podstawowa nr 3 w  Sławnie

 

w II grupie wiekowej-powyżej 9 do 14 lat

Miejsce I         Karolina Laskowska

Szkoła Podstawowa nr 3 w  Sławnie

 

  Miejsce II        Nikola Kotarska

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w  Sławnie

 

Miejsce III         Miłosz Materka

Gimnazjum Miejskie nr 1 w Sławnie

 

 

Wyróżnienie      Oliwia Mutka

Szkoła Podstawowa nr 1 w  Sławnie

 

w III grupie wiekowej-powyżej lat 14

 

Miejsce I         Natalia Bartkowiak

Gimnazjum Miejskie nr 1 w Sławnie

 

Miejsce II         Sylwia Karczyńska

Zespół Szkół Agrotechnicznych  w  Sławnie

 

Miejsce III        Tomasz Ignaciuk

Zespół Szkół Agrotechnicznych w  Sławnie

 

Wyróżnienie     Joanna Kmieć

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w  Sławnie

 

 

Prace uczestników konkursu można oglądać w Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Sławnie.

 

                              GRATULUJEMY  ZWYCIĘZCOM !!!

 

Rusza bezpłatny System Powiadamiania SMS dla mieszkańców Sławna

11.05.2016

SMSUrząd Miejski w Sławnie uruchomił bezpłatny System Powiadamiania SMS dla mieszkańców Sławna.

Taki system powstał aby ułatwić komunikację z mieszkańcami. W ramach uruchomionej usługi użytkownik może otrzymywać bezpłatne wiadomości SMS bezpośrednio na swój telefon komórkowy -  z informacjami o planowanych wydarzeniach kulturalnych i sportowych w mieście, komunikatach o utrudnieniach w ruchu, informacje o zbiórkach selektywnych odpadów komunalnych, odbiorze odpadów zielonych czy zbiórkach odpadów wielkogabarytowych bądź planowanych przerwach w dostawie wody. W obecnych czasach SMS to najszybszy i najpewniejszy sposób dotarcia z informacją.

Aby aktywować usługę należy wysłać SMSa o treści ZAPISZ na numer +48 661 003 036 (koszt SMS zgodny z taryfą operatora, w przypadku posiadania pakietu darmowych SMS nie ma żadnych kosztów).  

Aby wypisać się z usługi należy wysłać SMSa o treści WYPISZ na numer +48 661 003 036.

W razie problemów z dodaniem swojego numeru do naszej systemu  zapraszamy bezpośrednio do ratusza bądź o kontakt poprzez e-mail: rafal.szymczewski@slawno.pl bądź tel. 59 810 30 51 wew 80.

Regulamin usługi dostępny jest pod adresem: http://www.slawno.pl/499-SerwisSMS.htm

Utrudnienia w ruchu samochodów

11.05.2016

informacjaOśrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie informuje, że w dniu 14 maja 2016r. (sobota), w godz. 7.00-22.00, odbędzie się III Dzień Święców.

Ulice i parkingi na i przy Placu zostaną zamknięte.

Prosimy o nie parkowanie samochodów już w piątek 13 maja! na parkingach na i przy Placu ks. kard. Stefana Wyszyńskiego.

Nastąpi również wyłączenie ruchu na kilku ulicach:

 • w godz. 7.00-22.00 pl. kard. S.Wyszyńskiego (ulice przy kościele i od strony terenów zielonych),
 • w godz. 13.30-15.30 ul. Wojska Polskiego,
 • w godz. 15.30-17.30 ul. J. Narodowej, od pl. kard. S.Wyszyńskiego do ul. Chełmońskiego
 • w godz. 15.30-17.30 część ul. Chełmońskiego
 • w godz. 15.30-17.30 ul. Kościelna i O. Talarka.

Organizatorzy przepraszają za utrudnienia w ruchu i proszą o wyrozumiałość.

czytaj więcej »
Powstanie Strefa Kibica Euro 2016 w Sławnie

10.05.2016

 strefa W dniu dzisiejszym, tj. 10 maja 2016 roku, w sławieńskim ratuszu doszło do podpisania umowy na współorganizację Strefy Kibica w Sławnie. Umowę parafowali: Krzysztof Frankenstein - burmistrz Sławna, Izabela Sozańska-Majchrzak - dyrektor Sławieńskiego Domu Kultury i Daniel Denisiuk - właściciel firmy iEvent - Polska Grupa Eventowa.

 

Strefa kibica podczas spotkań Reprezentacji Polski funkcjonować będzie w hali widowiskowo-sportowej nr 3 w Sławnie, w terminach: 12 czerwca, 16 czerwca oraz 21 czerwca. W tych dniach również będą transmitowane mecze innych reprezentacji rozgrywających swoje mecze przed i po meczu naszej drużyny narodowej. W przypadku awansu Reprezentacji Polski z fazy grupowej do dalszego etapu Strefa Kibica funkcjonować będzie aż do odpadnięcia Reprezentacji Polski z turnieju.

Natomiast 10 lipca 2016 roku na placu kard. S. Wyszyńskiego w Sławnie zorganizowana zostanie Strefa Kibica finałowego spotkania Mistrzostw, niezależnie od grających w finale drużyn.

Obowiązkiem organizatora Strefy Kibica, tj. firmy iEvent będzie zabezpieczenie Strefy Kibica od strony transmisji meczów, zabezpieczenie medyczne i ochrona imprezy, prowadzenie imprezy, zapewnienie atrakcji dla dzieci, zapewnienie stoisk gastronomicznych oraz współorganizacja konkursów skierowanych do mieszkańców Sławna. Przy współpracy ze Szkołą Tańca Magnetica w Sławnie powstanie również program artystyczny, który uświetni mecze naszej Reprezentacji.

Szczegółowy program związany ze Strefą Kibica zostanie podany na początku czerwca br.

Kalendarz imprez

Kalendarz wydarzeń 2016

czytaj więcej »

Przewijaj sliderZatrzymaj slider

Sport, Kultura, Sztuka - co się wydarzy?

Sport i Kultura

Banner Sławieński Dom Kultury
Banner OSiR Sławno
Banner Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie

Edukacja

Banner Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sławnie
Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie
Banner Przedszkole Jasia i Małgosi w Sławnie
Banner Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 1 w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 3 w Sławnie
Banner Gimnazjum Miejskie nr 1 w Sławnie

Turystyka

Banner Pomorska droga sw Jakuba, Pomeranian Way of St James
Banner Europejski Szklak Gotyku Ceglanego
Banner Darlot

TREŚĆ