Przejdz do BIP instagram twitter_logo Przejdź do facebook youtube - kanał Urzędu Miejskiego w Sławnie aparat RSS Drukuj Przejdź do lokalizacji Przejdź do Kontakt

 •  
 •  
 •  
 •  

26. Finał WOŚP

26. Finał WOŚP

czytaj więcej »
Turniej Superligi Piłki Ręcznej Kobiet

Turniej SuperLigi

czytaj więcej »
Pobierz aplikację mobilną

aplikacja mobilna

 

OD BAŁTYKU PO KASZUBY to baza ponad 100 tras turystycznych znajdujących się na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. Została stworzona dzięki partnerskiemu projektowi Nadleśnictw Trzebielino, Dretyń, Bytów, Sławno, Miastko, Osusznica, Warcino oraz Gmin Czarna Dąbrówka, Darłowo, Lipnica, Malechowo, Parchowo, Polanów, Postomino, Sławno, Studzienice, Trzebielino, Tuchomie, Bytów, Darłowo, Kępice, Sławno i miast Darłowo i Sławno. Aplikacja umożliwia przeglądanie tras turystycznych na jednej mapie, w tym trasy piesze, rowerowe, kajakowe, narciarskie, konne oraz Nordic Walking. Kolor tras w aplikacji odpowiada kolorowi w terenie. Do każdej trasy dołączono ciekawe obiekty, w tym miejsca krajoznawcze, przyrodnicze, gastronomiczne, noclegowe oraz inne atrakcje turystyczne. Dodatkowo aplikacja za pomocą wbudowanej nawigacji poprowadzi nas po trasie lub wskaże dojazd do początku trasy lub poszczególnych obiektów. Nawigacja będzie pilnowała naszego położenia na trasie i poinformuje gdy z niej zboczymy.

czytaj więcej »
Nabór do projektu

Projekt YEI

czytaj więcej »

 

 

 

Archiwum wiadomości

Uchwalono budżet miasta na 2018 rok

15.12.2017

1Na sesji Rady Miasta w dniu 15 grudnia 2017 r., sławieńscy radni uchwalili projekt budżetu miasta na 2018 rok.

Projekt budżetu przedstawiła Pani Bożena Kallaur - przewodnicząca Komisji Gospodarki i Budżetu. Budżet na przyszły rok jest zrównoważony. Dochody kształtować się będą w kwocie 50.148.520,32 zł, zaś wydatki w kwocie 51.548.520,32zł. Wydatki na oświatę i wychowanie w projekcie budżetu na przyszły rok stanowią kwotę 15.453.092,88 zł, na pomoc społeczną - 17.973.554,00 zł zł, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - 3.883.204,40 , administrację publiczną - 4.793.733,72 zł , gospodarka odpadami - 1.731.747,42zł, gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3.838.204,40zł, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 1.912.872,00 zł, kulturę fizyczną – 1.164.561,00 zł.  Planowany deficyt budżetowy wynosi 1.400.000,00zł i zostanie pokryty wolnymi środkami z lat wcześniejszych oraz zaciągniętym kredytem. 

Wstępne wydatki inwestycyjne na 2018 rok kształtują się w następujących kwotach: 

 • Poprawa infrastruktury drogowej Miasta Sławno poprzez przebudowę ul. M. Kopernika wraz ze skrzyżowaniami i częścią ul. Matejki– 1.801.254,46zł
 • Przebudowa dróg lokalnych - 500.000,00zł
 • Przebudowa skwerów na terenie Miasta Sławno z wyznaczeniem miejsc dla małej architektury oraz budowa miejsc odpoczynku i rekreacji dla kajakarzy przy ul. Gdańskiej - 676.195,00zł
 • Budowa wiaty na plażowisku miejskim - 70.000,00zł
 • Modernizacja kina SDK - 220,000,00zł,
 • Wymiana pokrycia dachu nad częścią kinową SDK - 220.000,00zł
 • Dotacja celowa na remont kościoła Mariackiego - 200.000,00zł
 • Zakup sprzętu komputerowego - 81.500,00zł
 • Przebudowa budynków komunalnych na ul. Grottgera - 126.000,00zł

 

czytaj więcej »
Lokalny Program Rewitalizacji dla Sławna

15.12.2017

2Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Sławno jest dokumentem, którego realizacja ma na celu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego wyznaczonego na podstawie analiz obszaru rewitalizacji, poprzez zaplanowaną, kompleksową i skoncentrowaną terytorialnie interwencję. Interwencja, o której mowa, zgodnie z aktualnym pojmowaniem procesu rewitalizacji, koncentruje się przede wszystkim na realizacji działań społecznych, dla których jedynie uzupełnienie stanowią działania infrastrukturalne w myśl zasady, że mieszkańcy stanowią najważniejszą wartość dla Sławna.

Wyznaczony na podstawie przeprowadzonych badań obszar rewitalizacji, swoim zasięgiem obejmuje przede wszystkim centralny fragment miasta oraz rejon ul. Mieszka I i ul. Gdańskiej, a także tereny znajdujące się na wschód od Kanału Młyńskiego. Obszar ten zamieszkuje łącznie 3521 osób, co stanowi 29,01% populacji miasta. Powierzchnia wyznaczonego obszaru wynosi ok. 69,17 ha, tj. 4,37% całej powierzchni miasta. W granicach wyznaczonego obszaru znajdują się następujące ulice: Armii Krajowej (fragment), Basztowa, Cieszkowskiego, M.C. Skłodowskiej, Gdańska (fragment), Grottgera, Jedności Narodowej (fragment), Kąpielowa (fragment), Konopnickiej, Kopernika, Kościuszki Lipowa, Matejki, Mickiewicza, Mielczarskiego, Mieszka I, Mikołaja, Pl. Sportowy, Pl. Kard. Wyszyńskiego, Podgrodzie, Powstańców Warszawskich (fragment) i Rapackiego.

Rewitalizacja jest procesem, który ma przeciwdziałać przede wszystkim negatywnym zjawiskom społecznym, takim jak długotrwałe bezrobocie, marginalizacja społeczna, ubóstwo, niski poziom kapitału społecznego, depopulacja. Mając to na względzie, jak również zidentyfikowane problemy oraz wyniki badań społecznych przeprowadzonych na terenie Sławna- zaplanowano katalog działań, obejmujących m.in. aktywizację społeczno-zawodową, realizację usług skierowanych do osób starszych oraz projekty rozbudzające zainteresowania i kreatywność dzieci i młodzieży. Zaplanowano ponadto kilka projektów infrastrukturalnych, dotyczących m.in. stworzenia miejsc, w których możliwe będzie realizowanie wymienionych działań – w tym celu planuje się w przyszłości m.in. adaptację kilku pomieszczeń w Sławieńskim Domu Kultury oraz pomieszczenia w hali sportowej przy Placu Sportowym. W programie uwzględniono ponadto zgłaszane potrzeby z zakresu dostosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprawy efektywności energetycznej budynków, poprawy stanu technicznego dróg oraz modernizacji, rozwoju infrastruktury rekreacyjnej oraz poprawy poziomu bezpieczeństwa publicznego. W części programowej dokumentu przedstawiono projekty przedsięwzięć rewitalizacyjnych na lata 2018-2023.Całkowita kwota przedsięwzięć zaplanowanych w ramach działań rewitalizacyjnych wynosi prawie 11 mln złotych. Kwota ta obejmuje środki pochodzące z budżetu Miasta Sławno, środki pochodzące z funduszy krajowych i unijnych oraz wkład finansowy podmiotów prywatnych i spółdzielczych. Zdecydowana większość projektów zakłada zaangażowanie mieszkańców oraz wolontariuszy w prace związane z organizacją czasu wolnego dla dzieci i seniorów.

Projekty rewitalizacyjne muszą spełniać określone kryteria żeby ubiegać się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, z puli środków dedykowanej projektom rewitalizacyjnym. Skuteczne przeprowadzenie procesu rewitalizacji zgodnie z zaplanowanymi działaniami spowoduje poprawę jakości życia lokalnej społeczności na terenie miasta Sławno, dając szansę na zatrzymanie młodych mieszkańców oraz ułatwienie życia seniorom i dzieciom z trudnych środowisk.

W ramach prac nad programem rewitalizacji zrealizowano cykl spotkań konsultacyjnych w formie zogniskowanych wywiadów pogłębionych, które moderowane były przez ekspertów z zakresu planowania procesu rewitalizacji. Spotkania dedykowane były pracownikom pomocy społecznej, seniorom oraz aktywistom, organizacjom pozarządowym, przedsiębiorcom i instytucjom kultury. Ich przedmiotem była wspólna identyfikacja problemów na obszarze rewitalizacji i ich przyczyn oraz dyskusja nad możliwymi sposobami przeciwdziałania im.  

Przeprowadzono ponadto spotkanie o charakterze informacyjno-konsultacyjnym, które zorganizowano w przestrzeni publicznej podczas Festynu Charytatywnego „Mundurowi dla Antosia” dnia 23.09.2017 r. W ramach wydarzenia jedno ze stoisk poświęcono wyłącznie rewitalizacji w Sławnie. Cieszyło się ono sporym zainteresowaniem zarówno dorosłych, jak i dzieci, na które oczekiwały balony z helem oraz basen pełen rybek, czekających na wyłowienie przy pomocy magnetycznej wędki. Dla dorosłych były przygotowane ankiety rewitalizacyjne, mapy oraz ulotki informujące o procesie rewitalizacji, które dystrybuowano wśród mieszkańców. Oprócz możliwości bezpośredniego wypełnienia ankiety, istniała również możliwość wypełnienia jej za pomocą formularza elektronicznego. Łącznie w badaniu społecznym wzięło udział ponad 100 mieszkańców Sławna. Na spotkaniach informowano również o możliwości zgłaszania pomysłów na projekty rewitalizacyjne – w tym celu możliwe było wypełnienie udostępnionej karty projektu rewitalizacyjnego. 
 
W efekcie przeprowadzonych przez ekspertów badań zidentyfikowano potencjały obszaru rewitalizacji oraz skalę i charakter potrzeb rewitalizacyjnych. Proces rewitalizacji w Sławnie powinien być ukierunkowany na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych i niepełnosprawnych, zwiększenie kapitału społecznego i ludzkiego dzieci i młodzieży, ograniczanie skali ubóstwa i bezrobocia oraz poprawę atrakcyjności przestrzeni i wzmocnienie jej społecznego wymiaru. Są to podstawowe cele procesu rewitalizacji, których realizacja nastąpi poprzez wdrożenie projektów zaplanowanych w programie rewitalizacji. 
 
14 grudnia 2017 roku przedstawiono słąwieńskim radnym wstępne założenia i projekty zawarte w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Prace nad opracowaniem programu jeszcze trwają. Wstępnie program zostanie uchwalony pod koniec 2017 roku. 

 

 

czytaj więcej »
Edukacja dla wszystkich

12.12.2017

101 grudnia 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Sławnie odbyły się warsztaty pod nazwą „Edukacja dla wszystkich” w ramach międzynarodowej Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć”. Warsztaty były bezpłatne i skierowane do młodzieży 13+.

Spotkanie rozpoczęło się od pytania: Czy warto chodzić do szkoły i czy każdy ma dostęp do szkoły? Następnie dzieci obejrzały prezentację połączoną z dyskusją na temat trudnej sytuacji edukacyjnej dzieci na całym świecie oraz zostały podane przykłady łamania praw dziecka we współczesnym świecie.Poruszane były kwestie łamania praw człowieka, dzieci porównywały prawa dziewczynek/kobiet oraz prawa chłopców/mężczyzn. Dzieci same zauważyły, że dziewczynki są inaczej traktowane niż chłopcy, więcej mają obowiązków i więcej się od nich wymaga – rozpoczęła się dyskusja.

Prowadząca zapoznała uczestników m.in. z sylwetką pakistańskiej nastolatki, laureatką Pokojowej Nagrody Nobla – Malali Yousafzai, która walczy o prawa dziewcząt do edukacji, o prawa kobiet i prawa człowieka. Poruszony był temat dziewcząt i kobiet narażonych na przemoc i dyskryminację, które są  związane z pochodzeniem, wiekiem, niepełnosprawnością, kolorem skóry, tożsamością płciową czy wyznaniem. Pod koniec warsztatów na kartkach wszyscy wspólnie zapisali hasła: godność, sprawiedliwość, równość, wolność, szacunek, solidarność…. Aby przypomnieć wszystkim jakimi wartościami należy kierować się w życiu i według jakich postaw powinien żyć każdy człowiek.

Warsztaty trwały 2 godziny, 19 uczestników wzięło udział w Kampanii 16 Dni, które objęte były Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Sławno Pana Krzysztofa Frankensteina. Warsztaty prowadziła Ewelina Stach – nauczycielka SP1, prezes SWA Krok po kroku (kontakt email: swa.krokpokroku.slawno@wp.pl).

czytaj więcej »
Wyszukiwarka miejsc pochówku na Cmentarzu Komunalnym w Sławnie

11.12.2017

25MPGKiM Sp. z o.o. w Sławnie – administrator Cmentarza Komunalnego w Sławnie zlecił wykonanie prac związanych z inwentaryzacją, analizą i weryfikacją danych zawartych w księgach cmentarnych   Cmentarza Komunalnego w Sławnie.


W związku z przeprowadzonymi pracami, uruchomiony został internetowy link na stronie: www.mpgkim.slawno.pl w menu „cmentarz komunalny”, który pomoże znaleźć grób na miejskim cmentarzu oraz  udostępni mapę cmentarza wraz z wyszukiwarką grobów i fotografiami nagrobków. Możemy więc sprawdzić, czy w przypadku naszych bliskich migracja danych dotyczących pochówków jest prawidłowa, w tym także czy informacja o dokonanych opłatach za miejsce pochówku jest zgodna ze stanem faktycznym. Wyszukiwarka nie zawiera informacji o zarezerwowanych, opłaconych miejscach pod  przyszły grób. Dostęp do wyszukiwarki grobów znajduje się również na stronie http://portal.gison.pl/cmentarz_slawnoslawienski/ . W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub błędów prosimy o kontakt z administracją cmentarza tel. 59 810 71 03,  adres e-meil: cmentarz@slawno.pl.

Zapraszamy mieszkańców Sławna i gości do zapoznania się z zawartością strony oraz skorzystania z interaktywnego planu cmentarza.                                        

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej - podsumowanie jubileuszu i wkopanie kapsuły czasu

08.12.2017

108 grudnia 2017 roku w sławieńskim ratuszu odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Sławnie, podsumowująca obchody 700-lecia Miasta Sławna. Sesja rozpoczęła się Hymnem Polski, a następnie Krzysztof Frankenstein – burmistrz Sławna oraz Edyta Szczygielska – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sławnie wręczyli medale dla osób szczególnie zasłużonych dla miasta.

Na podstawie Zarządzenia Nr 94/2017 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 9 maja 2017 roku oraz Zarządzenia Nr 94b/2017 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 08 grudnia 2017 rok medalem okolicznościowym podczas  piątkowej sesji uhonorowane zostały następujące osoby: Eustachy Bindas, Adam Zimny, Daniela Bieżuńska, Alicja Piotrowska-Malicka, Czesława Smolińska-Żyto, Salomea Daszkiewicz-Walendowska, Maciej Radzik, Jadwiga i Romuald Okoniewscy, Włodzimierz Olszewski, Kazimierz Olejniczak, Tadeusz Broś, Wanda i Tadeusz Jakubowscy,  Iwona Granisz, Zygmunt Kroplewski, Sylwester Kupczyk, Maciej Poprawski, Leszek Kapała, Grażyna Grabowska, Danuta Kudźma, Jan Sroka, Jadwiga Czarnołęska-Gosiewska, Danuta Karwowska, Ryszard Leśniewski, Wojciech Stefanowski, Maria Walkowiak-Felender, Paweł Blum, Anna Cichawa, Albina Dykas, Jadwiga Gaweł, Danuta Sikora, Ryszard Sobczak, Maria Szewczyk, Albina Tokarczyk, Helena i Sławoj Zawadowie, Roman Wieczorek, Roman Jóźwik, Jadwiga i Waldemar Skwierawscy, Ireneusz Siernicki, Genowefa Gulik, Bernarda Bzdzion, Waldemar Bajtek, Andrzej Kubera, Eugenia Gajzler, Andrzej Jakimiak, Władysław Małachowski, Kazimierz Babkiewicz, Iwona i Mirosław Kopowscy, Henryk Lompert, Wanda Wrońska-Szostak, Jerzy Sekuła, Wilhelm Jankowski, Piotr Żylis, Jan Franas, Jan Słabysz, Edward Żarkiewicz, Ryszard Niemczura i Stanisław Kaszubski.

W tym wyjątkowym dniu odznaczone zostały również osoby, które od lat współpracują ze Sławnem. Krzysztof Frankenstein – burmistrz Sławna okolicznościowym ryngrafem uhonorował następujące osoby: Jerzy Pankowski, Jadwiga Milczarek, Grzegorz Tworek, Jacek Błaszczyk, Barbara Wiech, Wojciech Landziński, Sławomir Olszewski, Andrzej Olszewski, Marek Stukan, Rafał Hennig, Agata i Damian Witkowscy, Arkadiusz Jasiński, Tomasz Wyrosławski, Joanna  i Mieszko Marcinkowscy, Urszula Miklasińska, Artur Małachowski, Arkadiusz Wolski, Wojciech Walczak, Anna Cieplik, Bernard Gutowski, Radosław Jakubowski, Jarosław Buczkiewicz, Jurand Piotrowski, Halina Gaffke-Poprawska, Krzysztof Kowalczyk, Elżbieta Kosińska-Róg, Marian Krakowski, Renata Biernacka, Agata Ludwikowska-Kaczan, Stanisław Galik, Andrzej Lauren, Tadeusz Golec, Zygmunt Kołodziej, Maciej Bobek, Marek Stachowicz, Paweł Barański, Jerzy Ziętara, Aneta Mazur-Jelonek, Bożena Mielcarz, Jan Walkowiak, Bożena i Zdzisław Walczakowie, Anna Watrakiewicz, Krystyna Tatarow, Lubomira Wilczewska, Stanisław Kowalski, Grzegorz Majchrzak, Marzena Dresler, Zbigniew Kaczmarek, Janusz Głowacki, Beata i Zbigniew Murawscy, Iwona Wieczorek-Miranowicz, Witold Poprawski, Marek Karpiński, Izabella Sozańska-Majchrzak, Agnieszka i Robert Hryckowian, Ewa Telecka, Ryszard Pietrasz, Mieczysław Siwiec, Roman Granisz, Marek Pieńkos, Krystyna Tęgosik, Jarosław Strześniewski, Aneta Leśniak, Ryszard Jacyno i Mariola Tyszka-Matulka.

Następnie głos zabrał  burmistrz Sławna, który przedstawił prezentację multimedialną podsumowującą Jubileusz 700-lecia Sławna. 

„Na wstępie powiem, że to wielkie wydarzenie, jakim jest jubileusz 700-lecia miasta nie mogłoby się odbyć, gdyby nie zaangażowanie wielu osób, które włączyły się w prace na każdym etapie. Za to pragnę bardzo serdecznie podziękować. Muszę przyznać, że w organizację włączyły się nie tylko miejskie jednostki i instytucje podległe pod ratusz ale również bardzo dużo instytucji niepublicznych i firm. Jestem bardzo za to wdzięczny” powiedział Krzysztof Frankenstein.

Po podsumowaniu obchodów Jubileuszu, nastąpił występ artystyczny - piosenkę o Sławnie wykonali Agnieszka Stach oraz Maksymilian Dresler. Piosenę skomponował i zaaranżował Witold Poprawski, a tekst do piosenki napisała Margareta Sadowska. 

    Po uroczystej Sesji Rady Miejskiej, wszyscy zgromadzeni przeszli przed budynek ratusza, gdzie odbyła się uroczystość wkopania kapsuły czasu. Do kapsuły oprócz listu do przyszłych mieszkańców miasta,  włożono następujące dokumenty: uchwałę Nr XXII/120/2016 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 14 maja 2016 r. w sprawie obchodów jubileuszu 700-lecia nadania praw miejskich Miastu Sławno, uchwałę Nr XXXV/200/2017 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie tablicy upamiętniającej jubileusz 700-lecia nadania praw miejskich Miastu Sławno, uchwałę Nr XXXVI/203/2017 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy 700-lecia rondu na terenie Miasta Sławno,, zarządzenie Nr 334/2016 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 30 grudnia 2016 r.  w sprawie powołania Komitetu Honorowego uroczystych obchodów jubileuszu Miasta Sławno,, zarządzenia Nr 385a/2015 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 2 listopada 2015 r.  i Nr 41/2017 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego uroczystych obchodów 700-lecia nadania praw miejskich Miastu Sławno, listę radnych Rady Miejskiej w Sławnie - kadencja 2014-2018, Statut Miasta Sławno, Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sławnie wraz ze strukturą zatrudnienia, projekt budżetu Miasta Sławno na 2018 rok, listę osób uhonorowanych medalem i ryngrafem 700-lecia Sławna, listę pracowników Urzędu Miejskiego w Sławnie, wykaz jednostek organizacyjnych Miasta Sławno, wykaz przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie Miasta Sławno w 2017 r., wykaz klubów sportowych z terenu Sławna, wykaz stowarzyszeń i fundacji działających w Sławnie, dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego w Sławnie z 2017 r. oraz wykaz najważniejszych inwestycji przeprowadzonych w Mieście Sławno  w latach 2007-2017. Dokumenty  zostały wydrukowane na specjalistycznym papierze przeznaczonym dla archiwów i umieszczone w teczkach bezkwasowych.

Ponadto w kapsule znalazły się następujące przedmioty: flaga z herbem Sławna, flaga i flagietki z logo jubileuszu 700 lecia Sławna,  kubek, filiżanka z talerzykiem, długopisy, butony, znaczek odblaskowy, smycze i inne gadżety, informator o obchodach jubileuszu, torby reklamowe, aktualna mapa Sławna, znaczki pocztowe z kartą pocztową, kopertą ostemplowane okolicznościową pieczątką,  plakaty z wydarzeń z 2017 r., medal i ryngraf 700-lecia Sławna, monety wybijane podczas jubileuszu, publikacje wydane z okazji 700-lecia,  dwa wydania Informatora Urzędu Miejskiego „Ratusz” z 2017 r., alkohol w butelce z wytłoczonymi herbami Sławna i Rinteln z okazji 20-lecia partnerstwa obu miast, nalewkę orzechową sporządzoną osobiście w 2010 r. przez Burmistrza Miasta Krzysztofa Frankensteina oraz pendrive, na którym umieszczono filmy o Sławnie, piosenkę napisaną z okazji 700-lecia Sławna i ok. 2 tysięcy fotografii z obchodów jubileuszu.

„Zastanawiam się jedynie, czy za kilkadziesiąt lub kilkaset lat będzie możliwość ich odczytania? Bo naszą intencją jest, aby Kapsuła Czasu została otwarta najwcześniej za 100 lat, podczas obchodów 800-lecia Sławna czyli w 2117 r.” – powiedział  burmistrz Sławna.

Jeden klucz do Kapsuły Czasu umieszczony został na jej wieku, drugi przechowywany będzie w gablocie znajdującej się w Biurze Rady Miejskiej w Sławnie z adnotacją, gdzie umieszczono Kapsułę Czasu. Będzie on także przekazywany kolejnym Przewodniczącym Rady Miejskiej. (Rafał Szymczewski)

czytaj więcej »
Św. Mikołaj zawitał do Sławna

07.12.2017

11Radosnym nastrojem i uśmiechami na twarzy, 7 grudnia 2017r., na placu kard. S. Wyszyńskiego mieszkańcy Sławna przywitali św. Mikołaja.

Tegoroczna zabawa pod hasłem „ Pomocnicy Św. Mikołaja” zapewniła mikołajkowo - świąteczny klimat i dobrą zabawę. Dla dzieci przygotowano konkursy, zabawy, świąteczne karaoke oraz występy przyozdobione utworami związanymi z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia. Dookoła placu stanęły stragany ze świątecznymi ozdobami, ciepłym posiłkiem  i herbatą. O godzinie 16:00 uroczyście zapalono światełka na miejskiej choince i wspólnie wysłano, wcześniej napisane listy do św. Mikołaja. Kartki do św. Mikołaja zamocowano na balonikach i wypuszczono w niebo.

czytaj więcej »
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

06.12.2017

1Zawiadamiam, że w dniu 15 grudnia  2017 r. o godz. 9:00  w sali nr 32 Urzędu Miejskiego w Sławnie odbędzie się Sesja Rady Miejskiej o następującej tematyce:     

1. Sprawy  regulaminowe.

2. Interpelacje  radnych.

3. Wolna Trybuna.        

4. Podjęcie  uchwał  w  sprawie :

a/ uchwalenia   budżetu  Miasta  Sławno   na  rok  2018,

b/ uchwalenia  zmiany  wieloletniej  prognozy  finansowej   Miasta  Sławno  na  lata  2018  -   2032, 

c/ zmiany  budżetu  Miasta  Sławno  na  2017  rok,

d/ zmiany  wieloletniej  prognozy  finansowej   Miasta  Sławno  na  lata   2017  -  2030,

e/ przyjęcia  „ Lokalnego  Programu   Rewitalizacji  dla Miasta  Sławno ” 

5 .Odpowiedzi  na   interpelacje  radnych.

6. Wnioski   i  zapytania  radnych.  

 

ZAINTERESOWANYCH  ZAPRASZAMY

Przewodnicząca   Rady 

/  -  /    Edyta   Szczygielska 

Ważna informacja

06.12.2017

1UWAGA! Ze względu na warunki atmosferyczne dzisiejszy festyn mikołajkowy został przełożony na dzień 07 grudnia 2017 roku!

Zimowa halowa olimpiada sportowa

05.12.2017

1We wtorek  5 grudnia  2017r.  w hali widowiskowo-sportowej OSiR przy SP Nr 3 odbyła się Zimowa Olimpiada Sportowa przygotowana przez sławieńskie przedszkola, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Szkołę Podstawową Nr 3. Olimpiada odbyła się pod patronatem Burmistrza Miasta Sławno Krzysztofa Frankensteina.         

W  zawodach uczestniczyły przedszkola: Przedszkole Nr 1 im. Kubusia Puchatka, Przedszkole Nr 2 im. Jana Brzechwy, Przedszkole Nr 3 im. Jasia i Małgosi, Przedszkole Nr 4 im. Krasnala Hałabały i Niepubliczne Przedszkole „Radosny Maluch.  Przedszkolaki startowały pod opieką swoich opiekunek, dopingowane przez dyrektorów przedszkoli. Olimpiadę otworzył burmistrz Krzysztof Frankenstein który życzył uczestnikom wiele radości podczas zmagań sportowych w hali. Po rozgrzewce prowadzonej przez pomocników św. Mikołaja reprezentacje przedszkoli startowały w konkurencjach:

- „List do św. Mikołaja” -  sztafeta wahadłowa z przekazywaniem tekturowej pałeczki.

-  Zbieranie kolorowego śniegu – zbieranie piłeczek plastikowych do kosza.

- „Prezenty św. Mikołaja” - wyścigi z przenoszeniem woreczków (prezentów) do kół  ringo (worki Mikołaja).

-  Rzucanie woreczkami do sań św. Mikołaja – rzuty do otwartej skrzyń.

-  Trening „Pomocników św. Mikołaja” - zwinnościowy tor przeszkód.

-  Toczenie kul śnieżnych – toczenie piłki fitness tam i z powrotem (piłki fitness).

Program zawodów przygotowali nauczyciele wychowania fizycznego z SP 3: Dagmara Wojtczak i Paweł Michalik. Zaangażowanie i entuzjazm najmłodszych sportowców może być wzorem dla starszych uczestników zawodów sportowych. Wspaniały doping dla młodych sportowców zapewnili koleżanki i koledzy z przedszkoli. Organizatorzy nie prowadzili punktacji dla przedszkolaków, ważny był udział, a nie zajęte miejsce. Na zakończenie Burmistrz Krzysztof Frankenstein, dyrektor SP Nr 3 Jolanta Tilak z pomocą Mikołaja wręczyli wszystkim przedszkolom pamiątkowe dyplomy i prezenty od św. Mikołaja  ufundowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie.

Organizatorzy: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie, Szkoła Podstawowa Nr 3, Urząd Miejski w Sławnie. 

czytaj więcej »
Nowa wystawa w galerii "W RATUSZU"

05.12.2017

1Do 16 grudnia w ratuszowej galerii można oglądać wystawę „Architektura i pejzaż w grafice Kazimierza Babkiewicza”.

Babkiewicz tworzy swoje linoryty od mniej więcej 2000 roku. Część z tych linorytniczych prac stanowi swojego rodzaju kontynuację jego pejzażowej twórczości, z tym tylko że realizowaną w innej technice plastycznej. Są to bowiem – podobnie jak wykonywane przez niego dotąd obrazy olejne - prace w pełni realistyczne, w których tylko kolor został przetransponowany na czerń i biel. Równolegle z linorytniczymi pejzażami Babkiewicz wykonywał prace niewielkiego formatu o zupełnie innej tematyce. Starał się w nich zawrzeć  jakiś utrzymany w żartobliwym tonie komentarz do różnych zjawisk ze sfery życia społecznego i polityki  – i w tych właśnie pracach pozwalał sobie na odejścia od realizmu, przeważnie w stronę wyobrażeń kojarzących się z surrealizmem. Podobny charakter mają też tworzone przez niego ekslibrisy. To właśnie satyryczne grafiki i ekslibrisy przyniosły mu uznanie i znaczące sukcesy na międzynarodowych konkursach i wystawach. Były też często pokazywane na wystawach w Sławnie. Natomiast  linoryty przedstawiające architekturę albo krajobraz pojawiały się tylko czasami, i to zawsze obok innego rodzaju prac. Na obecnej wystawie można zobaczyć je w pełnym zestawie. Zapraszamy do ich obejrzenia!

czytaj więcej »
Sesja Rady Miejskiej w Sławnie

30.11.2017

Sesja30 listopada 2017 roku w sali konferencyjnej sławieńskiego ratusza odbyła się Sesja Rady Miejskiej w Sławnie, podczas której głosowano nad uchwałami dot. m.in. spraw dofinansowania form doskonalenia  zawodowego nauczycieli  w 2017 roku, zmian w budżecie miasta na 2017 rok oraz dodatkowym punktem wprowadzonym na początku sesji - tj. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Sławno.

       Przed podjęciem uchwał przedstawiono informację o realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2016/2017. W roku szkolnym 2016/2017 Gmina Miasto Sławno była organem prowadzącym dla czterech przedszkoli, dwóch szkół podstawowych i jednego gimnazjum. Do szkół uczęszczało łącznie 1053 uczniów, podzielonych na 49 klas. Do sławieńskich przedszkoli uczęszczało 375 dzieci, podzielonych na 15 grup. Do niepublicznych przedszkoli, tj. Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” i Przedszkola Niepublicznego „Radosny Maluch”  uczęszczało łącznie 150 dzieci.

       W roku szkolnym 2016/2017 w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum były 132 etaty nauczycielskie oraz 68 etatów pracowników administracji i obsługi. W ramach wyodrębnionych środków na doskonalenie zawodowe dofinansowaniem kosztów kształcenia dających dodatkowe kwalifikacje, tj. studiów podyplomowych, studiów magisterskich i kursów kwalifikacyjnych objętych zostało łącznie 20 nauczycieli. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wykorzystane zostały w 73%,  ponieważ nauczyciele korzystali z bezpłatnych form doskonalenia zawodowego (grantów) oraz niektóre formy doskonalenia nie odbyły się z przyczyn niezależnych od nauczycieli. Ponadto w roku szkolnym 2016/2017 nauczyciele korzystali również z innych form doskonalenia zawodowego: seminariów, warsztatów, kursów doskonalących, szkoleń rad pedagogicznych, itp. dobór formy i tematu szkolenia wynikał z potrzeb danej placówki.

       W roku szkolnym 2016/2017 stopień nauczyciela mianowanego uzyskało – 2 nauczycieli, dyplomowanego – 3 nauczycieli. Stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego posiadało 59,14% ogółu zatrudnionych nauczycieli.

W roku szkolnym 2016/2017 przeprowadzono i zakończone zostały następujące remonty obiektów przedszkolnych i szkolnych:

- Szkoła Podstawowa Nr 1: wykonano remont holu na II piętrze, pomalowano pomieszczenia obsługi oraz wykonano konserwację dachu na sali gimnastycznej,

- Szkoła Podstawowa Nr 3 m.in.: wykonano częściowy remont dwóch ścian budynku C,   zamontowano separator tłuszczu, wykonano remonty: podłogi w sali świetlicy szkolnej,   gabinetu pedagoga i psychologa, pokoju nauczycielskiego, pomieszczenia socjalnego, korytarza w budynku B, wykonano montaż instalacji pod Internet i Wi-Fi w związku w wprowadzeniem od nowego roku szkolnego dziennika elektronicznego, wykonano naprawy lamp oświetleniowych w klasach oraz innych drobnych remontów w łazienkach i salach lekcyjnych,

- Gimnazjum Miejskie Nr 1: przeprowadzono remont instalacji elektrycznej,  monitoringu, pomieszczeń socjalnych i sali lekcyjnej w sali gimnastycznej, wykonano przyłącze wraz z  instalacją zewnętrzną wodociągową,

- Przedszkole Nr 1 – przeprowadzono remont pomieszczeń zmywalni i dokonano wymiany instalacji kanalizacyjnej,

- Przedszkole Nr 2 – wykonano malowanie bieżące,

- Przedszkole Nr 3 – wykonane były bieżące naprawy,

- Przedszkole Nr 4 – wykonano podłogi w stołówce grupy II,

              W roku szkolnym 2016/2017 zakupiono także sprzęt i pomoce dydaktyczne dla sławieńskich szkół i przedszkoli. Łączna kwota zakupu sprzętów to prawie 100.000zł  

         Podczas sesji podjęto także uchwałę, która zabezpieczy w budżecie Miasta Sławno na 2018 rok środki finansowe w wysokości 200.000,00 zł tytułem dotacji do wkładu własnego parafii pw. Wniebowzięcia  Najświętszej Maryi Panny w Sławnie, na remont murów zewnętrznych kościoła, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 4.1. Dziedzictwo kulturowe.” Przedłożony projekt uchwały zawierający zmianę § 1  uchwały  Nr XXXIX/219/2017 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia  7 czerwca 2017r.w sprawie zapewnienia środków finansowych na wkład własny parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sławnie w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 4.1. Dziedzictwo kulturowe,  określa, że dotacja do wkładu własnego odnosi się wyłącznie do remontu murów zewnętrznych kościoła, a nie jak wynikało z dotychczasowego uregulowania otoczenia kościoła.

            Punktem dodatkowym podczas czwartkowej sesji Rady Miejskiej w Sławnie było głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Sławno. W dniu 14 listopada br. do Rady Miejskiej w Sławnie wpłynęła skarga Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w przedmiocie niewykonania przez Burmistrza Miasta Uchwały nr VII/40/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie współdziałania i partycypowania w kosztach realizacji zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na okres 2014-2020 pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno-Polanów etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez Miasto Sławno”. Uzasadnienie skargi wskazuje, iż Burmistrz Miasta Sławno nie wykonał obowiązku realizacji powyższej uchwały poprzez odmowę  podpisania umowy dotacyjnej na realizację inwestycji i jednocześnie nie przekazał dofinansowania w kwocie 3.000.000,00zł. Skarżący wniósł o uznanie skargi za zasadną oraz zobowiązanie Burmistrza Miasta Sławno do wykonania przedmiotowej uchwały.

        Skarga była przedmiotem obrad Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2017 roku. Komisja po zapoznaniu się z dokumentami sprawy oraz informacją pracowników merytorycznych i informacją Radcy Prawnego – uznała skargę za bezzasadną w całości. Uzasadnienie uchwały wskazuje, że w oparciu o zgromadzony materiał w sprawie, przedstawione przez Województwo Zachodniopomorskie zarzuty nie znajdują podstaw faktycznych, jak i prawnych, albowiem Burmistrz Miasta Sławno kierował się wolą współdziałania oraz zamiarem dbania o majątek publiczny miasta. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności oraz realizując wnioski radnych Rady Miejskiej w Sławnie, Burmistrz Miasta Sławno wskazywał Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego, że cel przedmiotowej inwestycji winien być powiązany z możliwością ponownego wykorzystania kostki kamiennej i krawężników oraz jednocześnie zwrócił się z prośbą o przekazanie nieużytej w trakcie inwestycji kostki i krawężników na potrzeby tutejszego samorządu. W odpowiedzi uzyskano informację, że istnieje możliwość przekazania miastu materiałów z rozbiórki pozyskanych w trakcie przedmiotowej inwestycji. Na skutek niezrozumiałych działań przedmiotowy materiał budowlany był przekazywany m.in. do innych samorządów, natomiast w żadnej części nie trafił do Miasta Sławna. Prowadzona przez strony korespondencja potwierdza, że Burmistrz Miasta Sławno działając w dobrze pojętym interesie miasta zamierzał doprowadzić do zawarcia umowy, która byłaby korzystna dla obu stron. Samorząd Wojewódzki ograniczył się jedynie do przesłania gotowej umowy, którą należało podpisać, pomimo faktu, iż przedmiotowa umowa winna być zgodnym oświadczeniem woli dwóch stron oraz powinna mieć na uwadze interesy obu stron.

         Powyższe ustalenia Komisji Rewizyjne w przedmiotowej sprawie podzieliła Rada Miejska w Sławnie, która wskazała, że skarga nie zawiera w sobie zarzutów o charakterze merytorycznym. Reasumując Rada Miejska w Sławnie jednogłośnie uznała skargę za bezzasadną i w żadnym punkcie nie zasługuje na uwzględnienie. Efektem powyższego stanowiska Rady Miejskiej w Sławnie było także podjęcie uchwały dot.  uchylenia uchwały nr VII/40/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie współdziałania i partycypowania w kosztach realizacji zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na okres 2014-2020 pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno-Polanów etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez Miasto Sławno”.

czytaj więcej »
Wernisaż polsko-niemieckiej wystawy

30.11.2017

128 listopada 2017 r. w I Liceum Ogólnokształcącym w Sławnie odbył się wernisaż polsko-niemieckiej wystawy "Reformacja w Europie Środkowej i Wschodniej: Pomorze i Wschodnia Brandenburgia".

Pretekstem były obchody 700-lecia miasta Sławno, 500-lecia reformacji oraz 70-lecia I Liceum Ogólnokształcącego w Sławnie. Wystawa ukazuje dzieje reformacji na obszarze Pomorza Zachodniego i Wschodniej Brandenburgii. Prezentowana będzie w sławieńskim liceum do 7 grudnia br. Uczestnicy wernisażu wysłuchali wykładów przygotowanych przez uczniów liceum:  Aleksandrę Franas – Reformacja w Europie oraz Mateusza Jatkowskiego – Idea Marcina Lutra. Uczniowskie prezentacje komentował specjalny gość wernisażu – pastor Wojciech Froehlich z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Słupsku, który dał także krótki wykład na temat reformacji, w którym akcentował to, co łączy kościoły chrześcijańskie. Wernisaż w auli LO uświetnili goście: Jan Krawczuk, wicestarosta sławieński, Janusz Stachowicz, radny Powiatu Sławieńskiego, Karol Kruk, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Promocji Powiatu, Jan Sroka, znany regionalista, autor wielu monografii miast i wsi Powiatu Sławieńskiego, Agnieszka Hryckowian, dyrektor SOSWS w Sławnie, radni miasta Sławno: Bożena Kallaur i Ewa Wojciechowska, Elżbieta Broda, pracownik MBP w Sławnie, GM nr 1 w Sławnie (klasa 2b pod opieką Pani Małgorzaty Sarosiek, klasa 3e pod opieką Pana Stanisława Guzewskiego).
Organizatorzy wystawy: Zespół Szkół w Sławnie im. Jana Henryka Dąbrowskiego, Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej w Poczdamie, Akademia Pomorska w Słupsku, Urząd Miejski w Słupsku

 

czytaj więcej »
Dzień Seniora w Sławnie

30.11.2017

Dzień Seniora30 listopada 2017r. obchodzony był w Sławnie Światowy Dzień Seniora. Organizatorem święta było Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych, wspólnie z Radą Seniorów w Sławnie, Fundacją "Rodzina" oraz Pracownią Pozarządową w Koszalinie. 

Tego dnia w Sławieńskim Domu Kultury odbyło się spotkanie, na które przybyli seniorzy, władze samorządowe i przedstawiciele zaprzyjaźnionych jednostek i organizacji. Spotkanie otworzyła Pani Maria Poprawska z Fundacji Rodzina, która przywitała wszystkich zgromadzonych. Następnie w imieniu Krzysztofa Frankensteina - burmistrza Sławna na ręce Pani Iwony Granisz - Przewodniczącej Rady Seniorów w Sławnie życzenia zdrowia i wielu lat życia złożyła Marta Konfederak - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Edukacji.

Dzień Seniora uświetnił wykład "10 sposobów na długowieczność", który specjalnie dla Seniorów wygłosił dr hab. prof. nadzw. Zbigniew Sobisz z Akademii Pomorskiej w Słupsku. Kolejnym punktem programu był  warsztat "Seniorzy w działaniu - komunikacja i integracja", który poprowadził  Łukasz Cieśliński z Pracownii Pozarządowej w Koszalinie. Warsztat miał na celu przede wszystkim integrację organizacji działających na terenie miasta na rzecz osób starszych - jest to jedno z zadań, które zaplanowali sobie do realizacji członkowie Rady Seniorów w Sławnie. Do udziału w warsztatach zaproszono m. in. przedstawicieli Fundacji "Rodzina",  Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Sławieńskiego, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Ośrodka Wsparcia przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie.

czytaj więcej »
Burmistrz wręczył akt mianowania nauczyciela

29.11.2017

1W dniu 28 listopada 2017r. w sławieńskim ratuszu Krzysztof Frankenstein - Burmistrz Miasta Sławno wręczył akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Wiolecie Markiewicz, nauczycielowi wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Nr 3 im. Jasia i Małgosi w Sławnie.

Warunkiem nadania stopnia nauczyciela mianowanego było spełnianie wymagań kwalifikacyjnych, odbycie stażu i uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego nauczyciela oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Składając gratulacje Burmistrz życzył satysfakcji z osiągnięć w pracy zawodowej, a także wytrwałości w kontynuacji podejmowanych wyzwań oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Śladami Marcina Lutra

29.11.2017

128 listopada uczniowie Gimnazjum Miejskiego NR1 uczestniczyli w wernisażu polsko-  -niemieckiej wystawy: ,,Reformacja w Europie Środkowej i Wschodniej: Pomorze i Wschodnia Brandenburgia” zorganizowanym przez Zespół Szkół w Sławnie im. Jana Henryka Dąbrowskiego.

Na ekspozycji przedstawiono moduły tematyczne poświęcone historii reformacji na Pomorzu i w Marchii Wschodniej. Wystawa, oprócz łatwo przyswajalnych popularnonaukowych tekstów w języku polskim i niemieckim, posiada bogaty materiał zdjęciowy i kartograficzny.

   Gimnazjaliści mogli również wysłuchać dwóch wykładów przygotowanych przez uczniów klas pierwszych liceum - ,,Reformacja w Europie”, ,,Idea Marcina Lutra” oraz uczestniczyć w spotkaniu z pastorem Parafii Ewangelicko – Augsburskiej – Wojciechem Froehlichem, który w ciekawy sposób opowiedział o swoim kościele. (Joanna Kosińska)

XXIX Zjazd Sprawozdawczy

28.11.2017

124 listopada 2017 r. w Domu Harcerza obradował XXIX Zjazd Sprawozdawczy Hufca ZHP Sławno, który miał na celu podsumowanie działalności hufca i jego władz od ostatniego zjazdu zwykłego, czyli od listopada 2015 r.

Obrady rozpoczęła hm. Barbara Sobczak – komendant hufca, która powitała uczestników zbiórki, po czym dokonano wyboru protokolantów, przewodniczącego Zjazdu oraz członków Komisji Uchwał i Wniosków. W roli Pełnomocnika Komendanta Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP wystąpiła hm. Anna Cichawa, która przedstawiła zadania zjazdu i obowiązujące na nim procedury. W części oficjalnej druhna Barbara Sobczak omówiła sprawozdanie z dwuletniej działalności władz statutowych hufca i dokonała oceny realizacji uchwał przyjętych przez XXVIII Zjazd Hufca ZHP Sławno. Ze sprawozdaniem oraz z oceną pracy komendanta i poszczególnych członków komendy wystąpiła także przewodnicząca Komisji Rewizyjnej hm. Halina Stasiak. Następnie głos zabrała hm. Anna Cichawa, która w imieniu Komendanta Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP zapoznała delegatów z informacją dotyczącą realizacji zadań statutowych przez sławieński Hufiec ZHP. Na podstawie przedstawionych opinii i sprawozdań przyjętych przez uczestników Zjazdu Sprawozdawczego, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla komendanta Hufca ZHP Sławno – hm. Barbary Sobczak oraz członków komendy: hm. Jacka Błaszczyka – szefa Biura Hufca ZHP, hm. Anny Cichawy – zastępcy Komendanta Hufca ZHP ds. Programu, hm. Ryszarda Sobczaka – zastępcy Komendanta Hufca ZHP ds. Kształcenia i phm. Barbary Wiech – skarbnika Hufca ZHP. Zjazd swoją aprobatę dla działań komendy wyraził jednogłośnie – wszyscy funkcyjni uzyskali absolutorium. Na zakończenie głos zabrała przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków druhna phm. Anna Wegner, przedstawiając projekty uchwał, które w wyniku głosowania zostały przyjęte i skierowane do realizacji. Jednym z punktów obrad było wręczenie odznaczeń i wyróżnień. Odznaką „Za Zasługi dla Hufca ZHP Sławno” wyróżnieni zostali: pwd. Julia Lisiecka, phm. Zofia Michałowska, phm. Michał Motyl i phm. Joanna Radziwon – w stopniu Złotym, pwd. Małgorzata Banasiak w stopniu Srebrnym oraz druhna Anna Batorska i pwd. Grażyna Jarosz – w stopniu Brązowym. Pamiątkowymi rytografami uhonorowano phm. Anidę Rydlichowską oraz phm. Annę Wegner. Ponadto, wyróżniającym się instruktorom wręczono Listy Gratulacyjne Komendanta Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP i Komendanta Hufca ZHP im. WOP w Sławnie. Obrady XXIX Zjazdu Sprawozdawczego Hufca ZHP Sławno zakończył jego przewodniczący – hm. Ryszard Sobczak, który w imieniu komendy podziękował delegatom za udział w zbiórce oraz za aktywne wspieranie działań hufca.
hm. Jacek Błaszczyk

 

Dzień Seniora w Sławnie

28.11.2017

Dzień SenioraRada Seniorów Miasto Sławno ,Fundacją "Rodzina" oraz Pracownia Pozarządowa serdecznie zaprasza na Dzień Seniora w Sławnie. 


W programie m. in:

godz. 10:00-11:30 - wykład "10 sposobów na długowieczność", który specjalnie dla Seniorów wygłosi dr hab. prof. nadzw. Zbigniew Sobisz (Akademia Pomorska w Słupsku)

od godz: 11:30 - warsztat "Seniorzy w działaniu - komunikacja i integracja", który poprowadzi Łukasz Cieśliński Pracownia Pozarządowa. 

Warsztat ma na celu przede wszystkim integrację organizacji działających na terenie miasta na rzecz osób starszych - jest to jedno z zadań, które zaplanowali sobie do realizacji członkowie Rady Seniorów. Do udziału w warsztatach zaproszono m. in. przedstawicieli Fundacji "Rodzina", Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Sławieńskiego, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Ośrodka Wsparcia przy MOPS. Zapraszamy również pozostałe organizacje, którym bliska jest działalność na rzecz osób starszych.

Fundacja "Rodzina" zadba o poczęstunek w trakcie Dnia Seniora a całe wydarzenie odbędzie się w pięknej scenerii Salonu Wystawowego Sławieński Dom Kultury- SDK. ul. A. Cieszkowskiego 2 76-100 Sławno. 

Pomysł na powołanie w Sławnie Rady Seniorów zrodził się w zeszłym roku podczas realizacji projektu "Dasz radę Seniorze". Dzięki wsparciu i pomocy Pracownia Pozarządowa 30 grudnia 2016 r. Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Rady Seniorów oraz nadania jej statutu. 25 kwietnia 2017 r. Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie powołania Rady Seniorów. Pracownia Pozarządowa wspiera nadal działania Rady Seniorów, z którymi można zapoznać się na stronie Miasto Sławno http://www.slawno.pl/499-RadaSeniorow.htm (zakładka Rada Seniorów)

Zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich

28.11.2017

autonomia fundacjaW 2017 roku w Polsce odbywa się kolejna, 26 już edycja  międzynarodowej Kampanii  "16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć", która została zainicjowana w 1991 roku przez Center for Women's Global Leadership przy Uniwersytecie Rutgers.

Aby symbolicznie podkreślić związek między przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka inicjatorki wybrały na czas kampanii dni pomiędzy Międzynarodowym Dniem Przemocy Wobec Kobiet (25 listopada) a Międzynarodowym Praw Człowieka(10 grudnia). W ciągu tych 16 dni, od 26 lat co roku, setki organizacji i tysiące osób na świecie zwracają uwagę na problemy przemocy wobec kobiet i głośno mówią, że taka przemoc jest pogwałceniem praw człowieka.

Tegoroczny temat przewodni międzynarodowej Kampanii brzmi: "OD POKOJU W DOMU DO POKOJU NA ŚWIECIE: ZADBAJMY O BEZPIECZNĄ EDUKACJĘ DLA WSZYSTKICH!".

Edukacja jest powszechnym dobrem oraz podstawowym prawem człowieka gwarantowanym przez Artykuł 26. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 roku oraz przez wiele międzynarodowych oraz regionalnych traktatów i konwencji. Mimo to, prawo do edukacji podlega politycznym, ekonomicznym i społecznym manipulacjom, sprawiając, że pewne grupy (głównie kobiety, dziewczynki, osoby z niepełnosprawnością, osoby LGBTQI, migrantki i migranci a także ludność rdzenna) są szczególnie narażone na wykluczenie z dostępu do tego podstawowego prawa. Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ w kwestii edukacji prezentują ją jasno; edukacja daje umiejętności i wiedzę umożliwiające znalezienie zatrudnienia i umacniające przedsiębiorczość, a także równość płci, kulturę pokoju i braku przemocy oraz szacunku do różnic kulturowych.

Od 2009 roku w Polsce działania licznych osób i organizacji w ramach Kampanii koordynuje Fundacja Autonomia a koordynatorką w Sławnie została w tym roku Ewelina Stach - prezes Stowarzyszenia Wspierania Aktywności "Krok po kroku". Juz 07 grudnia 2017 roku odbędą się pierwsze bezpłatne warsztaty w Sławnie dla młodzieży 13+. Działamy wspólnie i solidarnie, a naszymi działaniami kieruje idea: SIŁA - ODWAGA - SOLIDARNOŚĆ! Patronat nad wydarzeniem sprawuje Krzysztof Frankenstein - Burmistrz Miasta Sławno

Wkrótce  odbędzie się rekrutacja na bezpłatne warsztaty dla dziewczynek i kobiet WenDo uczące asertywności i pewności siebie. Juz teraz zapraszamy do współpracy wszystkie instytucje i osoby zainteresowane. Zgłoszenia przyjmujemy na adres email: swa.krokpokroku.slawno@wp.pl , ilość miejsc ograniczona.

 

Dzień Pluszowego Misia Przedszkole Nr 3 im. Jasia i Małgosi

27.11.2017

1W dniu 24.11.2017 r. przedszkolaki uczestniczyły w obchodach Światowego Dnia Pluszowego Misia.

Tego dnia każde dziecko przyszło do przedszkola ze swoim małym lub dużym przyjacielem Misiem. Przybyły misie małe, średnie i bardzo duże, białe, brązowe, zielone itd. A każdy był piękny i wyjątkowy. Dla dzieci w tym dniu w przedszkolu przygotowano wiele atrakcji: zabawy ruchowe i plastyczne, konkursy, zgadywanki, śpiewanie piosenek, misiowe tańce oraz bajki, degustacja miodku. Ten dzień w przedszkolu pełen był uśmiechu oraz wspólnej zabawy, jednak najwięcej radości sprawił dzieciom sam fakt zaprezentowania swojego misia kolegom i możliwość zabawy z pluszakiem.

 

czytaj więcej »
Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej

22.11.2017

1Zawiadamiam, że w dniu 30 listopada 2017 r. o godz. 8:30  w sali nr 32 Urzędu Miejskiego w Sławnie odbędzie się Sesja Rady Miejskiej o następującej tematyce:     

1. Sprawy  regulaminowe.

2. Interpelacje  radnych.

3. Wolna Trybuna.

4. Informacja o    realizacji  zadań   oświatowych  gminy   w roku   szkolnym   2016/2017.

5. Podjęcie  uchwał  w  sprawie :

a/ zmieniająca uchwałę nr XXXIII/ 191/2017 Rady Miejskiej w Sławnie  z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia  zawodowego nauczycieli  w 2017 roku,

b/ zmieniająca uchwałę  nr XXXVI/206/2017 z dnia 31 marca 2017r, w sprawie dostosowania  sieci  szkół  podstawowych  i gimnazjum do  nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września  2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019r.,

c/ zmieniająca   Uchwałę  Nr XXXIX/219/2017  Rady Miejskiej w  Sławnie  z dnia 7 czerwca   2017r.,

d/  zmiany  uchwały  Nr XXVI/156/ 2008 Rady Miejskiej w  Sławnie z dnia 30 maja 2008 w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania  nieruchomościami  niezabudowanymi  stanowiącymi własność Gminy  Miejskiej  Sławno,

        e/  zmiany  budżetu  Miasta  Sławno  na   2017  rok,

f/ zmiany  wieloletniej  prognozy  finansowej   Miasta  Sławno  na lata   2017   – 2030.

6 .Odpowiedzi  na  interpelacje radnych.

7. Wnioski  i  zapytania  radnych.

 

ZAINTERESOWANYCH  ZAPRASZAMY

Przewodnicząca   Rady 

/  -  /    Edyta   Szczygielska 

 

Sport i Kultura

Banner Sławieński Dom Kultury
Banner OSiR Sławno
Banner Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie

Edukacja

Banner Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sławnie
Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie
Banner Przedszkole Jasia i Małgosi w Sławnie
Banner Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 1 w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 3 w Sławnie
Banner Gimnazjum Miejskie nr 1 w Sławnie

Turystyka

Banner Pomorska droga sw Jakuba, Pomeranian Way of St James
Banner Europejski Szklak Gotyku Ceglanego
Banner Darlot

Projekt i wykonanie 2014-2015 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Miasto Sławno (C) Copyright 2015

TREŚĆ