Ikonka Bip Ikonka Instagram Ikonka Twitter Ikonka Facebook Ikonka Youtube Ikonka aparatu fotograficznego Ikonka RSS Ikonka drukarki ikonka Mapki Ikonka koperty

 

Komunikat

komunikat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizacja 27.05.2016 r.

czytaj więcej »
Bądź z nami na bieżąco!

Bądź z nami na bieżąco! www.slawno.pl. https://www.facebook.com/MiastoSlawno, https://twitter.com/MiastoSlawno, https://instagram.com/MiastoSlawno

czytaj więcej »

Ikonka kalendarzykaKalendarz wydarzeń

Przewiń listę kalendarza do tyłuPrzewiń listę kalendarza do przodu

Prolog XIX Zlotu historycznych pojazdów wojskowych zawitał do Sławna

30.06.2016

1W czwartek, 30 czerwca 2016 roku, Sławno gościło uczestników XIX Zlotu Historycznych Pojazdów Wojskowych, którzy brali udział w prologu po miejscowościach powiatu sławieńskiego.

Mieszkańcy i miłośnicy militarii mieli okazję obejrzeć kolekcję zabytkowych pojazdów, karabinów maszynowych, dawnych mundurów wojskowych, robiąc sobie przy okazji pamiątkowe zdjęcia.

Nowe przepisy gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sławno

30.06.2016

1Od 01 sierpnia 2016 roku wejdą w życie nowe przepisy gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sławno.

Zgodnie z  ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „podstawowa” stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczyć ma wyłącznie odpadów zbieranych i odbieranych  w sposób selektywny. Natomiast wyższe stawki opłaty należy stosować do odpadów, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Nowe stawki

W przypadku osób, które nie segregują odpadów komunalnych  stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 5,50 zł miesięcznie od 1 m3 zużytej wody z danej nieruchomości. Stawka ta dotyczy zużytej wody na cele bytowe w gospodarstwie domowym. W tym przypadku właściciele danej nieruchomości nie mają obowiązku składać  nowej deklaracji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dotychczasowa opłata, która wynosiła 5,00 zł od 1 m3  zużytej wody automatycznie zastąpiona zostanie nową stawką, tj. 5,50zł miesięcznie od 1 m3 zużytej wody

W przypadku osób, które będą  segregować odpady komunalne, będą miały one obowiązek złożyć nową deklarację do Urzędu Miejskiego w Sławnie. Jeżeli odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 5,30 zł miesięcznie od 1 m3 zużytej wody z danej nieruchomości. Stawka ta dotyczy zużytej wody na cele bytowe w gospodarstwie domowym.

W przypadku budynków wielolokalowych takie deklaracje składa spółdzielnia mieszkaniowa lub zarządca danej nieruchomości.

Przypomnijmy, że opłatę za  gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawka opłaty. W przypadku braku podłączenia do sieci wodociągowej lub braku opomiarowania, ilość zużytej wody określona zostanie na podstawie przepisów wykonawczych o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości uiszczane powinny być raz w miesiącu do 15-go dnia każdego miesiąca z góry. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi których wysokość wyliczona została w deklaracji lub wynika z decyzji, uiszcza się bez wezwania na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sławnie nr 65 9317 0002 0000 3183 2000 0010 z dopiskiem „odpady za miesiąc …..”.

 

 

Jak segregować?

Każdy właściciel nieruchomości, który zobowiąże się do segregowania odpadów, otrzyma worki z folii LDPE o pojemności od 100 do 120 l oznaczone odpowiednimi kolorami i opisane w stosunku do każdego rodzaju odpadu zebranego selektywnie z przeznaczeniem na:

 1. papier i makulaturę ( kolor niebieski),
 2. tworzywa sztuczne, metale i odpady wielomateriałowe ( kolor żółty),
 3. szkło( kolor biały),
 4. odpady zielone ulegające biodegradacji ( kolor zielony),

Odbieranie odpadów komunalnych, posegregowanych w specjalistycznych workach z folii lub pojemnikach, będzie następowało z posesji. Istnieje również możliwość przekazania  do  ogólnie dostępnych dla wszystkich mieszkańców punktów selektywnego zbierania odpadów (dzwony, kosze) zlokalizowanych na terenie miasta.

Pojemniki lub worki należy umieszczać na terenie nieruchomości z której zbierane są odpady, w miejscu wyodrębnionym, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma należy wystawić je w dniu odbioru na wjeździe na nieruchomość lub chodnik przed wejściem na nieruchomość. Pojemniki lub worki należy ustawić tak, aby nie powodować uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości i osób trzecich.

Worki dostępne są w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, przy ul. Polanowskiej 43 w Sławnie bądź u pracowników odbierających odpady komunalne.

Częstotliwość odbioru odpadów

 

Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych odbywa się następująco:

 • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne :
 1. w zabudowie jednorodzinnej – co najmniej raz na dwa tygodnie,
 2. w zabudowie wielorodzinnej – co najmniej raz w tygodniu.
 • odbieranie odpadów segregowanych z nieruchomości zebranych w workach  – co najmniej raz na dwa tygodnie
 • odbieranie odpadów zielonych prowadzone będzie w okresie od 01 kwietnia do 30 listopada z częstotliwością 1 raz w tygodniu, dodatkowo dla naturalnych choinek wyznacza się 2 terminy odbioru w m-cu  styczniu i lutym.
 • odbieranie odpadów segregowanych w specjalistycznych pojemnikach (gniazdach) w ogólnie dostępnych dla wszystkich mieszkańców punktach selektywnego zbierania odpadów zlokalizowanych na terenie miasta będzie następowało z częstotliwością niedopuszczającą do przepełnienia pojemników, jednak nie rzadziej niż: 

      - pojemniki na „szkło” – 1 raz na cztery tygodnie,

- pojemniki na „papier” – 1 raz na cztery tygodnie,

- pojemniki na „plastik” – 1 raz na tydzień w okresie od 01 maja do 30 września, w pozostałych miesiącach 1 raz na dwa tygodnie.

 • odbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie prowadzone z częstotliwością dwa razy w roku metodą tzw. wystawek.
 • odbiór odpadów wielkogabarytowych i mebli będzie prowadzony z częstotliwością do czterech razy w roku metodą tzw. wystawek.
 • przeterminowane leki należy przekazywać do punktów zbiórki zlokalizowanych na terenie aptek wskazanych przez Gminę Miejską Sławno oraz do  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
 • zużyte baterie należy przekazywać do punktów zbiórki zlokalizowanych na terenie placówek użyteczności publicznej wskazanych przez Gminę Miejską Sławno, oraz do  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, przy ul. Polanowskiej 43 w Sławnie. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest:

- od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-17:00,

- w soboty od 8:00-14:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Od właścicieli/mieszkańców nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Sławno do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nieodpłatnie przyjmowane są posegregowane odpady komunalne, Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie są przyjmowane zmieszane odpady komunalne oraz odpady zawierające azbest. Odpady przyjmowane są przez pracownika Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Należy dodać, że obowiązuje limit na odpady remontowo budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości nie większej niż 2 m3/gospodarstwo domowe/rok. (Rafał Szymczewski)

Stanisław Kisiel uhonorowany "Medalem Obrońcy Ojczyzny 1939-1945"

29.06.2016

kombatantW siedzibie Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Sławnie odbyła się niecodzienna uroczystość podczas której ppor. Stanisław Kisiel - żołnierz Armii Krajowej został odznaczony "Medalem Obrońcy Ojczyzny 1939-1945". Wyróżnienie to nadawane jest przez szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka. Warto podkreślić, że S. Kisiel jest pierwszym kombatantem w powiecie sławieńskim, który otrzymał te prestiżowe wyróżnienie.

Stanisław Kisiel przyszedł na świat 18 marca 1926 roku w Albertynie (woj. nowogródzkie). Przed wojną uczęszczał do katolickiej Szkoły Powszechnej w Nowogródku. Do Armii Krajowej wstąpił na początku 1944 roku. Przyjął pseudonim konspiracyjny "Mars". Walczył na terenie ziemi nowogródzkiej i wileńskiej przeciw oddziałom niemieckim jak i sowieckim w batalionie "Bohdanka" (77 pułk piechoty AK). Brał udział na przełomie czerwca i lipca 1944 roku w obronie Dokudowa na Wileńszczyźnie. Za odwagę wykazaną podczas walki awansowany został do stopnia starszego szeregowego. W lipcu 1944 roku wziął udział w operacji "Ostra Brama", po której batalion został rozwiązany, a żołnierzy odesłano do domów. W 1946 roku przyjechał do Sławna, gdzie zdał maturę. W 1949 roku po ukończeniu podoficerskiej szkoły rezerwy otrzymał stopień kaprala. Całe życie zawodowe przepracował jako handlowiec. W latach 1957-1970 roku pełnił funkcję wiceprezesa PSS ds. handlu w Sławnie, następnie do emerytury pracował w GS "Samopomoc Chłopska". Od 1964 roku należy do organizacji kombatanckich. Za swoją działalność kombatancką i zawodową otrzymał liczne odznaczenia m.in. Krzyż Partyzancki oraz Brązowy Krzyż Zasługi. W 2001 roku został awansowany do stopnia podporucznika w stanie spoczynku przez Prezydenta RP. Obecnie jest członkiem Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz uczestniczy w wielu uroczystościach patriotycznych na terenie Sławna. (łs)

Podsumowanie akcji Mundurowi dla Fabianka

29.06.2016

mundurowi

Celem tegorocznej akcji Mundurowi dla… , organizowanej w Sławnie, była zbiórka środków finansowych dla Fabianka , który choruje od urodzenia. Zdiagnozowano u niego Zespół Lowe'a, który wiąże sie z problemami nerkowymi. Fabianek nadal nie chodzi, stwierdzono u niego cholestazę. Ma opóźniony rozwój psychoruchowy i bardzo dużą wadę wzroku. Obecnie jest po pięciu operacjach oczu.  Fabian jest pod stałą opieką: nefrologiczną, hepatologiczną, okulistyczną,  rehabilitacyjną, neurologiczną,  psychologiczną, logopedyczną i  poradni genetycznej.

Organizując festyn rekreacyjny pt. „Mundurowi dla…” oraz angażując się w wiele akcji na rzecz Fabiana, zebrano łącznie ponad 10 000 zł. Czek na tę kwotę przekazał mamie Fabianka burmistrz Sławna Krzysztof Frankenstein oraz proboszcz parafii pw. WNMP w Sławnie ks. Leszek Szurek. Jednocześnie oboje podziękowali wszystkim osobom, dzięki którym możliwa była pomoc dla chorego dziecka. W spotkaniu, które odbyło się w sali konferencyjnej sławieńskiego ratusza, udział wzięli  również przedstawiciele organizatorów i sponsorów akcji.
Mama Fabiana po otrzymaniu symbolicznego bonu z całego serca podziękowała wszystkim zaangażowanym w przygotowanie festynu.  Podkreślić trzeba, że wspaniałą pracę wykonała sławieńska młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży na czele z Adamem Ławerem, Szkolnych Kół Caritasu z: Gimnazjum Miejskiego Nr 1, Zespołu Szkół Agrotechnicznych. Młodzież pozyskała fanty, nagrody do kuli szczęścia, napoje i wykonała piękną pracę w dniu festynu. Patronem młodzieży z ramienia Caritasu był ksiądz Ernest Kutwin oraz panie katechetki: Aldona Zawarska-Anikiej, Anna Borowiec, Izabella Witkowska i Małgorzata Błaszkiewicz.

Msza prymicyjna biskupa ze Sławna

27.06.2016

1W ub. niedzielę w kościele p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Sławnie odbyła się msza prymicyjna odprawiona przez nowego biskupa pomocniczego diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Krzysztofa Włodarczyka.

07 maja 2016 roku papież Franciszek mianował księdza Krzysztofa Włodarczyka biskupem pomocniczym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Surista, obecnie na terenie Algierii. W sobotę 11 czerwca 2016 roku, w konkatedrze kołobrzeskiej przyjął święcenia biskupie.

Bp Krzysztof Włodarczyk urodził się 25 lutego 1961 roku w Sławnie. Po zdaniu egzaminu dojrzałości w liceum ogólnokształcącym w Sławnie, w roku 1981 rozpoczął formację do kapłaństwa w Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie-Paradyżu, a następnie kontynuował ją w Koszalinie. 22 czerwca 1986 roku w kołobrzeskiej konkatedrze przyjął święcenia diakonatu z rąk biskupa Tadeusza Werno, a 21 czerwca 1987 roku w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinku święcenia prezbiteratu z rąk biskupa Ignacego Jeża. W roku 1989 na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu obronił pracę magisterską z prawa kanonicznego na temat obrony dzieci nienarodzonych w Kodeksie Jana Pawła II. Na tej samej uczelni w latach 1993-1996 odbył studia podyplomowe z teologii. W roku 2005 otrzymał stopień doktora nauk teologicznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.   

Bp Krzysztof Włodarczyk był wikariuszem w parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lipiu. W latach 1989-1998 pełnił funkcję dyrektora Diecezjalna Domu Rekolekcyjnego w Koszalinie-Wilkowie. Jednocześnie był diecezjalnym duszpasterzem rodzin (1990-2005). W 1998 r. został mianowany diecezjalnym moderatorem Domowego Kościoła i diecezjalnym duszpasterzem trzeźwości. W 2000 r. rozpoczął budowę Centrum Edukacyjno-Formacyjnego w Koszalinie i przez rok był jego dyrektorem. Od 1993 r. pracuje jako sędzia w Sądzie Biskupim w Koszalinie. Przez rok pełnił funkcję wicerektora w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie (2006-2007). Od 2007 r. jest dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Biskupiej. Angażuje się w pomoc młodzieży z ubogich rodzin będąc od 2008 r. diecezjalnym koordynatorem Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Jest związany z Ruchem Światło-Życie i w swojej duchowości czerpie z tego charyzmatu. Należy do Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie i do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Angażuje się w apostolstwo trzeźwości, za co w roku 2015 otrzymał Statuetkę św. Jana Chrzciciela  najwyższe odznaczenie trzeźwościowe w Polsce. Prowadził wiele parafialnych i zamkniętych rekolekcji, zwłaszcza dla rodzin i osób uzależnionych. Jest spowiednikiem sióstr zakonnych. Jest kanonikiem Kapituły Kolegiackiej Pilskiej, kapelanem Jego Świątobliwości, członkiem Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej i Rady Kapłańskiej oraz Rady Konsultorów.

Podczas mszy św. odprawionej w sławieńskiej świątyni ksiądz biskup wspominał swoje początki oraz dziękował za obecność i prosił o wsparcie modlitewne.

„Bardzo ważny w moim życiu był ten etap, etap sławieński. Tutaj się urodziłem, tutaj ukończyłem szkołę. Tutaj w tym miejscu kształtowało się moje spojrzenie na świat, nastąpiło ukierunkowanie mojej drogi życiowej. Tu jest ta istota rzeczy, tu była ta inspiracja.” - powiedział biskup.

„Dziękuje całej społeczności parafialnej za życzenia oraz za modlitwę. Aby być dobrym biskupem trzeba mieć wsparcie modlitewne. Potrzebna jest tarcza obronna tworzona przez modlitwę” - dodał.


Głos zabrali również przedstawiciele władz miejskich – Krzysztof Frankenstein – burmistrz Sławna oraz Edyta Szczygielska – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sławnie.

„W imieniu społeczności lokalnej cieszymy się, że Jego Ekscelencja rozpoczyna posługę biskupią jako człowiek ze Sławna. Tutaj urodzony i tutaj wykształcony. Pamiętaj drogi Księże Biskupie, że na nasze wsparcie, naszą modlitwę możesz zawsze liczyć- powiedział burmistrz Sławna.

Następnie życzenia składali przedstawiciele grup parafialnych działających przy kościele pw. WNMP w Sławnie, m.in.  Rada Parafialna, Akcja Katolicka czy Straż Honorowa Najświętszego Pana Serca Pana Jezusa oraz osoby zaprzyjaźnione z biskupem. Na zakończenie uroczystości Biskup serdecznie podziękował wszystkim tym, których napotkał na drodze swego życia, w szczególności ks. prałatowi Marianowi Dziemiance, od którego otrzymał nieocenione wsparcie. (Rafał Szymczewski)

Ostatni dzwonek w Gimnazjum Miejskim nr 1 w Sławnie

27.06.2016

1Punktualnie o godz. 9.00 rozpoczęło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 dla uczniów Gimnazjum Miejskiego nr 1.

Dla każdego ucznia to chwila niezwykle radosna, niosąca za sobą trud dziesięciu miesięcy nauki, jednocześnie jednak rozpoczynająca okres dwumiesięcznej zabawy, rozrywki i beztroski. Po wprowadzeniu sztandarów odśpiewano hymn państwowy. Absolwenci złożyli kwiaty pod popiersiem patrona szkoły mjra Henryka Sucharskiego. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, Ania Lewandowska, przekazała władzę swojej następczyni – Julii Morce. Następnie głos zabrał pan dyrektor Henryk Kudźma, która przywitał zgromadzonych uczniów, rodziców i gości oraz podsumował miniony rok szkolny. Naszą uroczystość zaszczycili  obecnością: p. Bożena Kallaur - radna Rady Miejskiej reprezentująca Burmistrza m. Sławno, p. Anna Panek – przewodnicząca Rady Rodziców,  p. Maria Poprawska – prezes Fundacji Rodzina i radna Rady Miejskiej, p. Kazimierz Olejniczak, p. Robert Jankowski, przedstawiciele ZHP, kombatanci.

Absolwenci wiedzą, że we wrześniu już nie powrócą  do swojej ławki, że pozostawiają to, co znane, lubiane i… wyruszają w dalszą drogę. Ze sobą zabierają nie tylko wspomnienia. Zabierają ogromny bagaż mądrości i wiedzy, szacunku i troski, a także umiejętności, które nabyli w murach szkoły. Wręczamy naszym uczniom dyplomy i nagrody, dziękując za wzorową postawę, wiedzę i za ogrom pracy. Z dumą możemy powiedzieć, że nasi wychowankowie w pełni na nie zasługują. W tym roku 37 uczniów - absolwentów otrzymało świadectwo z wyróżnieniem, osiągając najwyższe wyniki w nauce, zaś w klasach I i II jest takich uczniów 43.  Na ręce rodziców składamy listy gratulacyjne, pamiętając, że  to dzięki ich miłości i wsparciu możemy być dumni z młodych ludzi. Z żalem żegnamy także rodziców o wielkim sercu, składając na ich ręce podziękowania za zaangażowanie i pracę na rzecz szkoły, za bezinteresowną pomoc i życzliwość.

Rada Pedagogiczna przyznała wyróżniającym się uczniom następujące nagrody i tytuły: - trzystopniową nagrodę imienia Patrona Szkoły (kryteria: wzorowe zachowanie, średnia ocen powyżej 5,0 oraz działalność społeczna)otrzymali kolejno:

I stopnia –  Bartosz Olejniczak

II stopnia –  Paulina Szram

III stopnia – Aleksandra Iwanisik

- Nagrodę Dyrektora Szkoły otrzymała absolwentka  Anna Lewandowska – tegoroczna przewodnicząca Szkolnego Samorządu Uczniowskiego

- Tytuł Mistrza Wiedzy zdobyła  Paulina Szram

- Zaszczytne miano Mistrza Przedmiotu otrzymali :

- geografia - Paulina Szram

- wos - Bartosz Olejniczak

- j.angielski - Oliwia Osińska

- Miano Najlepszego Sportowca otrzymali absolwenci:  Marta Rosiak i Kacper Bireta

- Najsympatyczniejsi Absolwenci to: Zuzanna Wenc i Bartosz Duszyński

Najważniejszym wyróżnieniem dla uczniów klas drugich i pierwszych, za najwyższe wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, jest tytuł Primus Inter Pares. W roku szkolnym 2015/16 zdobyli go następujący uczniowie: Julia Santorek  (kl. I) i Michał Wróbel (kl.II)

   Złoty Medal Ucznia otrzymali:

  - Julia Podpłońska - (kl.I)

  - Julia Morka - (kl.II)

Mistrzami Liczydła zostali:

  - Gabriela Leśniewska - ( kl.I)

  - Martyna Lach -(kl.II)

Tytuł Mistrza Ortografii otrzymali:

  - Jakub Łaszkiewicz - (kl II)

   Za godne reprezentowanie szkoły i bardzo dobre wyniki sportowe wyróżnieni zostali:  Karolina Biernat, Anna Lewandowska, Wiktoria Kazusek,  Zuzanna Wenc, Nestor Gabrysiak, Daniel Stasiak, Piotr Miranowicz, Michał Cieplik, Szymon Krzyżaniak.

               Nasi Gimnazjaliści, jak co roku, z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w licznych konkursach. Z wytrwałością próbowali swych sił w rywalizacji z najlepszymi, a w osiągnięciu sukcesu pomogła im zdobyta wiedza i umiejętności.

    Z satysfakcją dzielimy się ich sukcesami.

 

 

 1. W  konkursach organizowanych przez  Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

 

Wojewódzki Konkurs

Imię i nazwisko ucznia

Uzyskany tytuł

Geograficzny

Paulina Szram

finalistka

Języka Angielskiego

Oliwia Osińska

zakwalifikowana, ale nie wzięła udziału w finale woj.

Języka Niemieckiego

Annika Weidemann

finalistka

Wiedzy o Społeczeństwie

Bartosz Olejniczak

finalista

 

 1. Pozostałe sukcesy:

 

 • Klasa 3e- XXI miejsce w polskiej edycji Międzynarodowego Konkursu „Matematiques sans Frontieres” („Matematyka bez Granic”);
 • Gabriela Leśniewska- wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur 2016”;
 • Emil Matusiak-wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur 2016”;
 • Natalia Bartkowiak- laureatka XII edycji Otwartego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży „Mój Kościół na Pomorzu”;
  • Agnieszka Kitowska- laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zachowaj trzeźwy umysł”;
  • Julia Misina- laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zachowaj trzeźwy umysł”;
  • Natalia Hadryś- II miejsce w IV Konkursie Fotograficznym „Wokół nas - ludzie, miejsca, sytuacje…”;
  • Wiktoria Murawiecka- wyróżnienie w konkursie historyczno- literackim „Pamięć miejsc i ludzi”;
  • Julia Kwiatek- wyróżnienie w XIII Powiatowym Konkursie Liryki Morskiej dla Gimnazjalistów Powiatu Sławieńskiego „Złota  Muszla 2016”;
  • Jakub Łaszkiewicz- I miejsce w XVI Ortograficznych Igrzyskach Gimnazjów;
  • Katarzyna Kenig- II miejsce w XVI Ortograficznych Igrzyskach Gimnazjów;
  • Drużynowo- I miejsce w powiatowych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym;
  • Drużynowo- II miejsce w VII Powiatowym Konkursie Matematycznym;
  • Wiktoria Murawiecka- wyróżnienie w konkursie literackim „Moja szkolna wycieczka”;
  • Natalia Bartkowiak- I miejsce w konkursie plastycznym „40 lat Parafii Wniebowzięcia NMP w Sławnie” ;
  • Miłosz Materka- III miejsce w konkursie plastycznym „40 lat Parafii Wniebowzięcia NMP w Sławnie” ;
  • Maja Grzelak- I miejsce w IV edycji konkursu plastycznego pn. „Powiat Sławieński- mój punkt widzenia”;
  • Kinga Majkowicz- III miejsce w IV edycji konkursu plastycznego pn. „Powiat Sławieński- mój punkt widzenia”;
  • Natalia Bartkowiak- I miejsce w  powiatowym etapie XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży „W trosce o nasze bezpieczeństwo”

 

 1. osiągnięcia sportowe- organizator: Szkolny Związek Sportowy

 

 • Kacper Bireta- III miejsce w Mistrzostwach Województwa w Indywidualnych Zawodach w Lekkiej Atletyce w biegu na 2000m ;
 • Karolina Biernat- IV miejsce w Mistrzostwach Województwa w Indywidualnych Biegach przełajowych na dystansie 2000 m;
 • II miejsce w Mistrzostwach Regionu w Piłce Ręcznej Dziewcząt;
 • III miejsce w Mistrzostwach Regionu w Koszykówce Chłopców,
 • IV miejsce w Mistrzostwach Regionu w Tenisie Stołowym Chłopców;
 • IV miejsce w Mistrzostwach Regionu w Koszykówce Dziewcząt;
 • V miejsce w Mistrzostwach Regionu w Piłce Siatkowej Dziewcząt.

 

 • I miejsce w klasyfikacji ogólnej Powiatowej Gimnazjady 2015/2016:

 

 

 • I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Ręcznej Dziewcząt;
 • I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Koszykówce Dziewcząt;
 • I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Siatkowej Dziewcząt;
 • I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Koszykówce Chłopców;
 • I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt;
 • I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych Chłopców;
 • I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Tenisie Stołowym Chłopców;
 • II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Siatkowej Chłopców;
 • II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Unihokeju Chłopców;
 • III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Nożnej Dziewcząt;
 • III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Ręcznej Chłopców;
 • III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Tenisie Stołowym Dziewcząt.

 

 • Mistrzostwa Powiatu w Biegach Rozstawnych:

- I miejsce w sztafecie dziewcząt 4x100 m,

- I miejsce w sztafecie chłopców 4x100 m,

- I miejsce w sztafecie szwedzkiej dziewcząt,

- I miejsce w sztafecie szwedzkiej chłopców.

 

 • Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnej LA:

      - Karolina Biernat- I miejsce w biegu na 1000 m,

            - Karolina Biernat- I miejsce w biegu na 2000 m,

            - Oskar Twarowski- I miejsce w biegu na 100 m,

            - Hubert Płachecki- I miejsce w biegu  na 300 m,

      - Daniel Stasiak- I miejsce w biegu na 1000 m,

            - Oskar Twarowski- I miejsce w biegu na 1500 m,

            - Kacper Bireta- I miejsce w biegu na 2000 m,           

            - Oliwia Borkowicz- I miejsce w skoku wzwyż,

            - Julia Podpłońska- II miejsce w biegu  na 300 m,

            - Oskar Twarowski - II miejsce w skoku w dal, 

            - Szymon Krzyżaniak- II miejsce w skoku w dal, 

            - Dominik Spurek- II miejsce w skoku wzwyż,

            - Julia Podpłońska- III miejsce w skoku w dal,

            - Weronika Zych- III miejsce w biegu na 100 m,

            - Oliwia Pasternacka - III miejsce w biegu na  600 m

       Gimnazjaliści z klas trzecich, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 oraz przynajmniej bardzo dobre zachowanie, zostali wyróżnieni jako Wzorowi Absolwenci.

Są to: Weronika Chromow, Nestor Gabrysiak, Małgorzata Kania, Krystian Ostrowski, Patrycja Czesnowska,  Paulina Idaczyk, Bogumiła Janus, Izabela Sapeta, Paulina Szram, Piotr Laskowski,  Marcelina Litwin,  Aleksandra Pacan,  Alicja Wereszka, Hanna Borkowska, Klaudia Buze, Michał Cieplik, Bartosz Duszyński, Oskar Ginda, Aleksandra Iwanisik, Wiktoria Kazusek, Anna Lewandowska, Bartosz Olejniczak, Oliwia Osińska, Dominik Pakmur, Albert Panek, Wiktoria Paszkiewicz,  Emilia Pilip, Kamila Podpłońska, Marta Rosiak, Wiktoria Sikora, Zuzanna Wenc, Kacper Wiktorowicz, Michalina Witkowska, Monika Zajączkowska, Paula Banasik, Klaudia Gunerka, Paulina Ulatowska.

          Świadectwa z wyróżnieniem w klasach I-II uzyskali uczniowie:

Oliwia Borkowicz,  Patrycja Maciejewska, Mateusz Czerniak, Julia Kwiatek, Karolina Wenc,  Zuzanna Anikiej, Tomasz Bernal, Izabela Cabańska, Oktawian Fenik, Adam Hinc, Paweł Jelonek, Gracja Kadylak, Sara Kosmalska, Gabrysia Leśniewska, Julia Lewicka, Julia Podpłońska, Julia Santorek, Natalia Burda, Ada Kluszczyńska, Martyna Lach, Przemysław Małek, Miłosz Materka, Wiktoria Murawiecka, Agnieszka Olszewska, Marcel Pilarski, Emilia Rogowska, Martyna Skrobek, Michał Wróbel, Andżelika Ciecieląg, Hanna Frankenstein, Maja Grzelak, Adrianna Hadryś, Katarzyna Kenig, Sandra Kruszewska, Jakub Łaszkiewicz, Julia Morka, Hanna Mrowińska, Patrycja Siemińska, Marcelina Święcicka, Kinga Trojnar, Annika Weidemann, Alicja Witkowska.

           Za pracę w Szkolnym Kole CARITAS podziękowania otrzymali: Hanna Borkowska, Klaudia Buze, Michalina Witkowska, Emilia Pilip, Monika Zajączkowska, Kacper Wiktorowicz, Marta Rosiak, Wiktoria Kazusek, Zuzanna Wenc, Paulina Szram, Paulina Idaczyk, Weronika Plechowska, Bartosz Olejniczak, Albert Panek, Paula Banasik, Paulina Ulatowski, Bartosz Duszyński, Michał Cieplik, Oskar Ginda, Anna Lewandowska, Wiktoria Paszkiewicz, Sławomir Wiktorowicz, Klaudia Gunerka, Paulina Kęsik, Bogumiła Janus.

          Skierowano także podziękowania i wyróżnienia dla osób działających w Samorządzie Szkolnym, bez pracy których życie uczniowskie byłoby mniej urozmaicone. Otrzymali je: Anna Lewandowska,  Julia Morka, Wiktoria Sikora, Natalia Cichońska, Marcelina Byszewska,  Bogumiła Janus, Paulina Szram, Natalia Burda, Kinga Trojnar, Annika Weidemann, Paula Banasik.

        W Gimnazjum Miejskim nr 1 działa również 33. Pomorska Drużyna Harcerska. Za kontynuowanie tradycji harcerskich i gotowość do niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują, wyróżnieni zostali:  Paulina Idaczyk, Paulina Szram, Michał Wróbel, Mateusz Jatkowski, Bogumiła Janus, Michał Wróbel, Dawid Rokita, Cyprian Roczeń, Weronika Wojniusz.

          W trakcie uroczystości kończącej rok szkolny 2015/16 tytuł Przyjaciela Szkoły otrzymali p. Robert Jankowski i p. Ryszard Sobczak w podzięce za pomoc, życzliwość i ofiarność okazane naszej szkole.

          Dyplom uznania za stuprocentową frekwencję na lekcjach wręczono: Milenie Krzemińskiej,  Konradowi Hołowience, Michałowi Wróblowi, Dominikowi Łopuszyńskiemu, Oskarowi Stawisińskiemu.

           Wyróżniono również mistrzów zbiórki makulatury: Bartosza Olejniczaka, Monikę Zajączkowską, Agnieszkę Olszewską.

 

Gratulujemy tym, którzy są usatysfakcjonowani owocami swojej pracy, za tych, którym się nie udało, „trzymamy kciuki”.

Wszystkim życzymy słonecznych, pełnych przygód wakacji.

Brązowy medal

27.06.2016

126 czerwca 2016 roku w Łowiczu odbył się XI Międzynarodowy Puchar Lekkoatletyczny, podczas którego młodzi sportowcy zmagali się w 6 konkurencjach - bieg na 60m, 300m, 600m, 1000m, skok wzwyż, skok w dal i rzut piłeczką palantową.

Na zawodach spotkali się reprezentanci kilku krajów Europy - Litwy, Łotwy, Estonii, Węgier, Słowacji i Polski. Gospodarzy reprezentowali zwycięzcy krajowego finału Czwartków Lekkoatletycznych, w tym Maksymilian Karpiński ze Sławna, który zdobył Mistrzostwo Polski w kategorii do lat 11 w Rzucie Piłeczką Palantową.

Na międzynarodowym finale duża część zawodów rozegrana została w strugach deszczu. W tych bardzo ciężkich warunkach zawodnik MKS Święc Sławno wywalczył brązowy medal w  konkurencji rzut piłeczką palantową. Maksymilian Karpiński rzucił piłeczkę na odległość 41,5 metra.  Zwycięzca posłał piłeczkę na odległość 52 metrów. Srebrny medalista na odległość 45 metrów.

Młodemu zawodnikowi ze Sławna gratulujemy kolejnego sportowego osiągnięcia!

Aktywne wejście w wakacje

27.06.2016

125 czerwca 2016r. odbyły się Sławieńskie Letnie Biegi Śniadaniowe - otwarcie sezonu 2016. W pierwszy biegowy poranek biegacze przebiegli łącznie 223,6km.

Co sobotę (razem dziewięć edycji) rankiem o godzinie 8.30, grupa osób lubiących biegać może spotykać się na bieżni stadionu aby potruchtać dla zdrowia. Honorowym starterem I Biegu Śniadaniowego była przewodnicząca Rady Miasta Sławno Edyta Szczygielska. Nieważne są czasy, każdy biegnie taki dystans jaki chce. Organizatorom zależy szczególnie na bieganiu rodzinnym i już w pierwszych biegach śniadaniowych było bardzo rodzinnie. Szczególnie cieszy udział trzy pokoleniowych rodzin. Nagrody dla najlepszych rodzin wręczone zostaną 27 sierpnia podczas pikniku. Za tydzień przerwa w Biegach

Śniadaniowych ze względu na XIV Bieg 12 Mostów.

 Po biegu chętni mogli uczestniczyć w kolejnej formie ruchu w ramach Aktywnego Wejścia w Wakacje przygotowanej przy współpracy Ośrodka Sportu i Rekreacji, Szkoły Tańca Magnetica i Urzędu Miejskiego w Sławnie. Najpierw Oktawia Mikołajczak poprowadziła rodzinną Zumbę. Po Zumbie Paweł Kornet poprowadził trening interwałowy dla kobiet i mężczyzn. Po wyczerpującym treningu wyciszającą jogę prowadziła Grażyna Ludwikowska. Na koniec wśród uczestników zostały rozlosowane darmowe karnety ufundowane przez Szkołę Tańca Magnetica Agaty Ludwikowskiej.


WYNIKI I BIEGÓW ŚNIADANIOWYCH 2016

Lila Biernat (babcia) 1999 i starsi Sławno

4,4 km

Kamil Biernat (syn) 1999 i starsi Sławno

10,0 km

Marcin Biernat (syn) 1999 i starsi Sławno

7,6 km

Karolina Biernat (córka) 2002-2000

Sławno 6,0 km

Katarzyna Olesiak (córka) 1999 i starsi Sławno

5,2 km

Iga Biernat (synowa) 1999 i starsi

Sławno 0,4 km

Michał Olesiak (wnuczek) 2002-2000

Sławno 6,0 km

Dominik Olesiak (wnuczek) 2003 i młodsi Sławno

4,0 km

Michalina Olesiak (wnuczka) 2003 i młodsi

Sławno 0,8 km

Damian Olesiak (wnuczek) 2003 i młodsi Sławno

0,4 km

Maja Biernat (wnuczka) 2003 i młodsi Sławno

0,4 km

Rodzina razem 45,2 km


Krzysztof Kowalczyk (tata) 1999 i starsi Sławno

10,0 km

Edyta Kowalczyk (mama) 1999 i starsi Sławno 4,8 km

Aleksandra Kowalczyk (córka) 2003 i młodsi Sławno

4,0 km

Jan Kowalczyk (syn) 2003i młodsi Sławno

4,0 km

Piotr Kowalczyk (syn) 2003 i młodsi Sławno

4,0 km

Rodzina razem 26,8 km


Dariusz Gałkowski (tata) 1999 i starsi

Sławsko 8,0 km

DanutaGałkowska (mama) 1999 i starsi Sławsko

4,8 km

Dominika Gałkowska (córka) 2002-2000 Sławsko

4,0 km

Patrycja Gałkowska (kuzynka) 2002-2000

Sławsko 6,0 km

Rodzina razem 22,8 km


Ryszard Zieliński (dziadek) 1999 i starsi Sławno

10,0 km

Maria Zielińska (babcia) 1999 i starsi Sławno

4,4 km

Adrian Zieliński (wnuczek) 2003 i młodsi Sławno

4,0 km

Błażej Zieliński (wnuczek) 2003 i młodsi Sławno

4,0 km

Rodzina razem 22,4 km


Piotr Kamelski (tata) 1999 i starsi

Sławno 10,0 km

Monika Miklasińska-Kamelska (mama) 1999 i starsi Sławno

6,8 km

Szymon Kamelski (syn) 2003 i młodsi

Sławno 2,0 km

Rodzina razem 18,8 km


Anna Gostomczyk (szwagierka) 1999 i starsi Sławno

6,0 km

Krzysztof Gostomczyk (szwagier) 1999 i starsi Sławno 10,0

km

Rodzina razem 16,0 km


Monika Nieckarz (mama) 1999 i starsi Sławno 5,6 km

Krystian Nieckarz (syn) 2003 i młodsi

Sławno 4,0 km

Antoni Nieckarz (syn) 2003 i młodsi Sławno

2,0 km

Rodzina razem 11,6 km


Maciej Pominkiewicz (tata) 1999 i starsi

Sławno 2,0 km

Barbara Pominkiewicz (córka) 2003 i młodsi

Sławno 4,0 km

Maria Pominkiewicz (córka) 2003 i młodsi

Sławno 4,0 km

Rodzina razem 10,0 km


Edyta Szczygielska (mama) 1999 i starsi

Sławno 6,0 km

Leon Szczygielski (syn) 2003 i młodsi Sławno

4,0 km

Rodzina razem 10,0 km


Krzysztof Kaczmarek (tata) 1999 i starsi Sławno

3,2 km

Marta Kaczmarek (mama) 1999 i starsi

Sławno 3,2 km

Leon Kaczmarek (syn) 2003 i młodsi Sławno

1,2 km

Liliana Kaczmarek (córka) 2003 i młodsi

Sławno 0,8 km

Rodzina razem 8,4 km


Bożena Paszkiewicz (babcia) 1999 i starsi Sławno

6,0 km

Jakub Kazusek (wnuczek) 2003 i młodsi Sławno

2,0 km

Rodzina razem 8,0 km


Agnieszka Mikołajczak (mama) 1999 i starsi Sławno

4,0 km

Jakub Mikołajczak (syn) 2003 i młodsi Sławno

4,0 km

Rodzina razem 8,0 km


Aleksandra Juda (mama) 1999 i starsi

Sławno 1,6 km

Wojciech Juda (syn) 2003 i młodsi Sławno

2,0 km

Rodzina razem 3,6 km


Agnieszka Bojara (mama) 1999 i starsi Sławno

1,6 km

Wiktoria Bojara (córka) 2003 i młodsi Sławno

1,6 km

Rodzina razem 3,2 km


Kamil Roman 2003 i młodsi

Sławno 4,0 km

Julia Cherbeć 2003 i młodsi Sławno

2,8 km

Leszek Kapała 1999 i starsi Sławno

2,0 km


RODZINY ŁĄCZNIE 223,6 KM !!!

Wakacje w SDK

23.06.2016

wakacje SDKChciałbyś ciekawie spędzić wakacje? By mieć udany wypoczynek nie musisz nigdzie wyjeżdżać! Atrakcje przygotowane przez Sławieński Domu Kultury, pozwolą we wspaniały sposób spędzić lato dzieciom, które w tym czasie zostają w domu. Od 01 lipca w SDK rusza Park Jurajski. Zajęcia wakacyjne przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych: 7-9lat i 10-12 lat. W programie m.in. budowa parku dinozaurów, lepienie z gliny, gry i zabawy sportowe, kino oraz wycieczka. I turnus zaplanowano od 05.07.2016 do 09.07.2016r. II turnus od 12.07.2016 do 16.07.2016r.

Zapisy odbywają się do 01 lipca 2016 roku. Cena jednego turnusu do 60zł. Szczegółowe informacje o programie wakacyjnym, terminach i zapisach na stronie www.sdk.slawno.pl lub pod tel: 598107670. Już dziś zaplanuj wakacje swojego dziecka !

Czesław Mozil w Sławnie

23.06.2016

MozilSławieński Dom Kultury zaprasza 01.08.2016 r. o godz. 19.00 na koncert CZESŁAWA MOZILA .W 2000 roku Czesław Mozil wraz z duńskimi muzykami założył zespół Tesco Value, z którym wydał dwa albumy: "Tesco Value" (2002) oraz "Songs for the Gatekeeper" (2004). Po powrocie do Polski podpisał kontrakt z Mystic Production i wydał album "Debiut" (2008). Hybryda wielu gatunków, w tym rocka, muzyki kabaretowej, szeroko pojętej muzyki alternatywnej zdobyła serca Polaków i miano platynowej płyty. Z "Debiutu" pochodzą takie przeboje, jak: "Maszynka do świerkania", "Ucieczka z wesołego miasteczka", "Mieszko i Dobrawa jako początek Państwa Polskiego". Kolejne albumy Mozila umacniały jego pozycję na rynku i zawsze zaskakiwały słuchaczy. Były to: "Pop" (2010), "Czesław Śpiewa Miłosza" (2011), "Grać nie srać" (2013), "Księga Emigrantów. Tom I." (2014). Pochodziły z nich przeboje: "Kiedy tatuś sypiał z mamą", "Nienawidzę cię Polsko".
W 2011 rokuł został jednym z jurorów w programie typu talent show dla wokalistów "X Factor", emitowanym przez telewizję TVN. W 2015 roku zaczął pracę w Radiu Zet, uprzednio przez cztery miesiące współprowadząc z Kubą Wojewódzkim audycję "Zwolnienie z WF-u" w Esce Rock.
Czesław Mozil udziela się również jako aktor dubbingowy. Użyczył głosu takim postaciom, jak: Zakochany w "Sklep dla samobójców" (2012), Olaf w "Kraina Lodu" (2013), Kakofoniks w "Asterix i Obeliks: Osiedle Bogów" (2014), Śmieszek w "Siedmiu krasnoludków ratuje Śpiącą Królewnę" (2014), Olaf w "Gorączka lodu" (2015).

 

Bilet 27,00 zł w przedsprzedaży, w dniu koncertu 37 zł. Sprzedaż biletów  on-line.

Letni rozruch

23.06.2016

bChcąc zachęcić mieszkańców Sławna do uprawiania sportu, szczególnie polecamy bieganie. Najlepiej uprawiać sport na świeżym powietrzu. Uodparnia to organizm, hartuje go dzięki temu jesteśmy mniej podatni na depresje oraz złe samopoczucie powodowane zmianami pogody. Już 25 czerwca 2016r., przy współpracy Ośrodka Sportu i Rekreacji, Szkoły Tańca Magnetica i Urzędu Miejskiego w Sławnie,  zapraszamy wszystkich chętnych na letni rozruch.  O godz. 8:30 na stadionie miejskim rozpoczną się biegi śniadaniowe. O godz. 9:30 wystartuje rodzinna Zumba dla dzieci i dorosłych. Po Zumbie zapraszamy na trening interwałowy dla kobiet i mężczyzn. Po wyczerpującym treningu odbędzie się potreningowa Joga, prowadzona przez Grażynę Ludwikowską.

Rozbiegane Sławno

23.06.2016

biegi18 czerwca 2016r. w Sławnie odbyło się podsumowanie MARATONÓW NA RATY sezon 2015/2016. W zawodach od września 2015r. biegało w sumie 274! zawodników w kilku kategoriach wiekowych. Maratończycy pokonali łącznie 1.133,3km. Trzech najlepszych zawodników w każdej kategorii wiekowej otrzymało puchary, medale oraz nagrody, miejsca IV i V nagrody. Zawodnicy, którzy uczestniczyli w co najmniej 8 biegach otrzymali pamiątkowe puchary. Natomiast zawodnicy, którzy uczestniczyli we wszystkich 18 biegach otrzymali statuetki SUPER MARATOŃCZYKÓW.

W posumowaniu uwzględnione były wyniki zawodników na dystansach maratońskich:

- w Mini Maratonie na Raty (100m) dystans                        -   1.400m   

- w Mini Maratonie na Raty (200m)  dystans                       -   2.800m   

- w Mini Maratonie na Raty (300m)  dystans                       -   4.200m   

- w Maratonie na Raty (1,5km kobiety) dystans                  - 21 km (półmaraton)  

- w Maratonie na Raty (3,0km mężczyźni) dystans              - 42 km  (maraton)  

Jeżeli zawodnik wystartował w 18 zawodach odjęte zostały dwa najsłabsze wyniki z części Jesień 2015 i dwa najsłabsze wyniki z części Wiosna 2016

Super niespodziankę przygotowała Agnieszka Białosiewicz, która upiekła okolicznościowy tort.

Nagrody wręczali: przewodnicząca Rady Miejskiej w Sławnie Edyta Szczygielska,  radna Rady Miejskiej w Sławnie Kinga Cichawa i przyjaciel sławieńskiego środowiska sportowego prezes firmy P.B.S. Olszewski i Synowie Włodzimierz Olszewski.

Super niespodziankę przygotowała Agnieszka Białosiewicz, która upiekła okolicznościowy tort.

Super Maratończykami w sezonie 2015/2016 zostali:

Rocznik 2013 i młodsi

Amelia Ławniczak    

Rocznik 2009/2010

Lena Gutowska, Martyna Majewska, Piotr Kowalczyk, Michał Rojek

Rocznik 2007/2008

Julia Recka, Błażej Zieliński, Dominik Piela, Mikołaj Cichoński.

Rocznik 2005/2006

Oliwia Recka, Martyna Ramotowska, Natalia Zych, Amelia Szygenda, Anastazja Cichawa,

Jan Kowalczyk, Adrian Zieliński

Rocznik 2003/2004

Zuzanna Pacan.

Rocznik 1999 i starsze/starsi

Anna Gostomczyk, Krzysztof Gostomczyk.

Organizatorzy starali się stworzyć warunki dla wszystkich chętnych, którzy zaplanowali sobie czas na rekreację, odnowę sił psychofizycznych, którzy wiedzą, że bieganie jest najprostszą formą rekreacji fizycznej a ruch to zdrowie!
Miejska Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławnie ufundowała  piękne nagrody i puchary w kategoriach dziecięco-młodzieżowych oraz statuetki SUPER MARATOŃCZYKÓW dla dzieci i młodzieży. Dodatkowe nagrody do losowania ufundowała Kinga Cichawa.

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkich lubiących biegać, już od 25 czerwca, godz. 8.30 na Letnie Biegi Śniadaniowe.

DYSTANSE I CZASY PO XVIII RUNDACH

(po odjęciu czterech nieobecności lub najsłabszych startów)

SUPER MARATOŃCZYK – 18 STARTÓW

UPRAWNIONY DO NAGRÓD – CO NAJMNIEJ 8 STARTÓW

UPRAWNIONY DO PAMIĄTKOWEGO PUCHARU – CO NAJMNIEJ 8 STARTÓW

 

Mini Maraton i Maraton na Raty

Dziewczęta rocznik 2013 i młodsi - 100m

1. Michalina Olesiak               Sławno                       2013    -    1.400m (13.11,67)

2. Martyna Wicens                 Sławno                        2013    -    1.400m (13.27,86)

3. Amelia Ławniczak           Sławno                       2014    -    1.400m (17.51,53)

4. Barbara Antosik                 Masłowice                  2013    -    1.100m (  9.50,41)

5. Maja Biernat                       Sławno                        2014    -       700m (10.29,46)

6. Julia Romanowska             Sławno                       2015    -       600m (11.57,57)

7. Diana Betowska                 Sławno                        2014    -       400m (  3.56,54)

8. Aleksandra Korolczuk       Sławno                        2014    -       300m (  2.08,28)

9. Pola Cukrowska                 Sławno                        2014    -       300m (  3.42,04)

10. Katarzyna Cukrowska     Sławno                        2014    -       300m (  4.10,10)

11. Nina Kitzler                      Sławno                        2013    -       100m (  0.47,82)

12. Amelia Białach                 Sławno                        2014    -       100m (  1.11,97)

13. Julia Cieplik                     Karwice                      2013    -       100m (  1.27,66)

14. Aleksandra Kowalewicz  Sławno                        2013    -       100m (  1.47,98)

Chłopcy rocznik 2013 i młodsi - 100m

1. Albert Laskowski               Sławno                       2014    -       600m (  9.43,65)

2. Antoni Wierzbicki             Warszkowo                2013    -       400m (  4.34,51)

3. Stanisław Falkowski          Sławno                       2014    -       300m (  3.58,87)

4. Aleks Purcha                      Sławno                       2013    -       200m (  2.59,08)

5. Wojciech Kret                    Podgórki                     2013    -       100m (  0.49,12)

6. Aleksander Cak                  Darłowo                     2014    -       100m (  1.29,58)

 

Dziewczęta rocznik 2011/2012 - 100m

1. Julia Faryno                        Sławno                       2013    -    1.400m (  7.10,60)

2. Lena Ludwikowska           Sławno                       2011    -       500m  (  2.10,37)

3. Lena Stachowicz                Sławno                       2011    -       200m (  0.59,46)

4. Maja Taraska                      Bydlino                      2011    -       200m (  1.01,44)

5. Emilia Szymkiewicz           Sławno                       2012    -       200m (  1.05,58)

6. Maja Poborska                    Sławno                       2012    -       200m (  1.15,40)

7. Hanna Śledź                       Sławno                       2011    -       100m (  0.31,95)

8. Julia Kubiaczyk                  Machowino                2012    -       100m (  0.35,78)

9. Marianna Sroka                  Bydgoszcz                  2012    -       100m (  0.36,35)

10. Marta Olejnik                   Sławno                       2012    -       100m (  0.39,41)

Chłopcy rocznik 2011/2012 - 100m

1. Bartosz Wicens                  Boleszewo                  2011    -      1.400m (  6.07,49)

2. Damian Olesiak                  Sławno                       2011    -      1.400m (  8.32,48)

3. Filip Stojewski                   Sławno                       2012    -      1.400m (  9.25,99)

4. Bartłomiej Żydowski         Sławno                       2012    -      1.400m (12.53,57)

5. Szymon Białosiewicz         Sławno                       2011    -      1.300m (  6.32,56)

6. Tymon Warzych                 Sławno                       2012    -      1.200m (  7.30,13)

7. Mikołaj Antosik                 Masłowice                  2011    -     1.100m  (  7.56,04)

8. Antoni Falkowski              Sławno                       2011    -     1.000m  (  5.22,55)

9. Adam Michalak                  Sławno                        2011    -         600m (  2.41,45)

10. Radosław Purcha             Sławno                        2012    -         300m (  2.08,28)

11. Bartosz Kozdra                Sławno                        2011    -         200m (  0.28,42)

12. Marcin Proboszcz             Sławno                        2011    -         200m (  0.51,93)

13. Jakub Stachowicz             Sławno                        2011    -         200m (  0.57,62)

14. Igor Kubik                        Sławno                        2012    -         200m (  1.07,67)

15. Eryk Kos                          Sławno                        2012    -         200m (  2.28,48)

16. Bartosz Radawiec                        Sławno                        2011    -         100m (  0.28,39)

17. Aleksander Hajda                        Sławno                        2012    -         100m (  0.32,74)

 

Dziewczęta rocznik 2009/2010 - 200 m

1. Lena Gutowska                Sławno                       2010           2.800m (11.51,44)

2. Martyna Majewska          Sławno                       2010           2.800m (17.36,46)

3. Liliana Stępień                   Sławno                       2010           2.600m (10.35,98)

4. Alicja Wierzbicka               Sławno                       2010           2.600m (12.42,16)

5. Natalia Majchrzak              Sławno                       2010           1.800m (  9.35,97)

6. Lena Cieśla                         Sławno                        2010           1.600m (  7.31,67)

7. Wiktoria Szczepaniak        Sławno                        2010           1.600m (  8.15,50)

8. Maja Aleksandrowicz        Sławno                        2010           1.400m (  6.27,69)

9. Zofia Szenwald                  Sławno                        2010           1.400m (  8.27,98)

10. Antonina Rogala              Sławno                        2010           1.200m (  5.34,87)

11. Martyna Jabłońska           Sławno                        2009           1.000m (  3.51,66)

12. Alicja Ludwikowska        Sławno                        2010           1.000m (  4.22,43)

13. Dominika Kownacka       Sławno                        2010               600m (  4.05,36)

14. Karolina Ćwik                  Sławsko                      2009               400m (  1.38,78)

15. Dominika Jakimiak          Sławno                        2009               400m (  1.41,90)

16. Nadia Taraska                  Bydlino                       2009               400m (  1.46,13)

17. Roksana Purcha                Sławno                        2009               400m (  1.49,97)

18. Maja Korolczuk                Sławno                        2009               200m (  0.48,17)

19. Klara Białach                    Sławno                        2009               200m (  0.53,18)

20. Lena Płonka                     Sławno                        2010               200m (  0.55,48)

21.Kalina Jezierska                 Gdańsk                       2009               200m (  0.55,77)

22. Laura Żuchowska             Sławno                        2010              200m (  1.00,86)

23. Oliwia Łuczak                  Sławno                        2009               200m (  1.05,31)

Chłopcy rocznik 2009/2010 -200 m

1. Piotr Kowalczyk               Sławno                       2009           2.800m (  9.42,56 )

2. Igor Buze                           Sławno                       2009            2.800m          (10.24,30)

3. Oliwier Stępień                  Sławno                       2009            2.800m          (11.22,82)

4. Szymon Kamelski              Sławno                       2010           2.800m (11.29,27)

5. Adam Stojewski                Sławno                       2009            2.800m          (12.16,52)

6. Michał Rojek                    Sławno                       2010           2.800m (12.29,77)

7. Szymon Stępień                 Sławno                       2010           2.800m (14.30,31)

8. Maksym Materka               Sławno                       2010           2.800m (15.40,00)

9. Filip Matulka                      Sławno                       2010           2.600m (11.43,21)

10. Adam Olszewski              Sławno                       2009            2.600m          (13.54,33)

11. Mikołaj Mączyński           Sławno                       2009            2.000m          (  9.01,81)

12. Adam Antosik                 Sławno                       2010           2.000m (11.22,86)

13. Sebastian Mehring           Sławno                       2009            1.400m          (  5.20,42)

14. Franek Krukowski           Sławno                       2009            1.200m          (  3.41,53)

15. Jakub Mikołajczak           Sławno                       2009            1.200m          (  4.40,02)

16. Wiktor Betowski              Sławno                       2010               800m (  3.47,96)

17. Jakub Kozłowski              Sławno                       2010               400m (  1.55,48)

18. Adrian Niewielski            Sławno                       2009                200m         (  0.50,69)

19. Igor Matuska                    Sławno                       2010               200m (  0.56,01)

20. Aleksander Nowakowski Sławno                       2010               200m (  0.57,37)

21. Cezary Brzezicki              Darłowo                      2010               200m (  0.57,55)

22. Paweł Hadryś                   Sławno                       2009                200m         (  1.03,34)

23. Dawid Szeląg                   Sławno                       2010               200m (  1.18,25)

 

Dziewczęta rocznik 2007/2008 - 200 m

1. Karina Biernat                    Sławno                        2008           2.800m (  8.55,68)

2. Julia Recka                       Sławno                       2008           2.800m (  9.14,55)

3. Amelia Barylak                  Sławno                        2008           2.800m (10.07,21)

4. Wiktoria Bojara                  Sławno                        2008           2.800m (10.59,78)

5. Hanna Idzik                       Sławno                        2008           2.000m (  8.07,58)

6. Hanna Falkowska               Sławno                        2008           1.400m (  5.41,20)

7. Hanna Krukowska             Sławno                        2007           1.000m (  3.42,17)

8. Nadia Rylman                    Sławno                        2007               400m (  2.45,84)

9. Nina Stachowicz                Sławno                        2007               200m (  0.42,18)

10. Gabriela Kaca                   Sławno                        2008               200m (  0.42,75)

11. Michalina Gostomczyk    Sławno                        2008               200m (  0.44,43)

12. Julia Romanowska           Sławno                        2007               200m (  0.47,75)

13. Oksana Motykowska       Sławno                        2008               200m (  0.47,79)

14. Angelika Lacka                Chudaczewo               2007               200m (  0.49,04)

15. Antonina Maj                   Sławno                        2007               200m (  0.49,28)

16. Julia Żuchowska               Sławno                        2007               200m (  0.49,34)

17. Maria Pominkiewicz        Sławno                        2008               200m (  0.54,41)

18. Julia Ginda                       Sławno                        2007               200m (  0.55,33)

19. Amelia Mikinka                Sławno                        2008               200m (  0.56,06)

20. Barbara Pominkiewicz     Sławno                        2008               200m (  0.57,67)

21. Maja Majewska                Sławno                        2008               200m (  1.00,76)

Chłopcy rocznik 2007/2008 - 200 m

1. Michał Kurczyk                 Sławno                       2007           2.800m (  9.06,43)

2. Wiktor Stępień                   Sławno                       2007           2.800m (  9.18,44)

3. Błażej Zieliński                 Sławno                       2007           2.800m (  9.36,24)

4. Mikołaj Cichawa                Sławno                       2008           2.800m (10.00,22)

5. Jakub Żyto                         Sławno                       2007           2.800m (10.41,02)

6. Dominik Piela                   Sławno                       2008           2.800m (12.24,93)

7. Mikołaj Cichoński            Sławno                       2008           2.800m (13.02,08)

8. Hubert Kuśnierek               Sławno                       2008           2.600m (  9.39,23)

9. Jan Falkowski                    Sławno                       2007           2.200m (  7.49,87)

10. Dominik Szymkiewicz     Sławno                       2007           2.000m (  7.01,12)

11. Marcel Piekarski               Sławno                       2008           1.800m (  6.49,31)

12. Oliwier Rękas                  Sławno                       2007           1.200m (  3.37,93)

13. Michał Kitzler                  Sławno                        2007              600m  (  2.03,42)

14. Mateusz Ruciński             Sławno                        2008              400m  (  1.39,76)

15. Kacper Kowalewicz         Sławno                        2008              200m  (  0.43,22)

 

Dziewczęta rocznik 2005/2006 - 300 m

1. Milena Patejuk                   Sławno                        2006           4.200m (13.51,30)

2. Oliwia Recka                     Sławno                       2005           4.200m (14.09,57)

3. Martyna Ramotowska     Sławno                       2005           4.200m (14.10,07)

4. Natalia Zych                      Sławno                       2005           4.200m (15.30,66)

5. Amelia Szygenda              Sławno                       2006           4.200m (16.42,74)

6. Natalia Majewska               Sławno                        2005           4.200m (17.24,75)

7. Anastazja Cichawa          Sławno                       2006           3.900m (17.58,24)

8. Karolina Kęsik                   Sławno                        2006           3.900m (11.29,31)

9. Natalia Kowalska               Sławno                        2005           3.600m (  8.39,76)

10. Daniela Kownacka           Sławno                        2006           3.300m (  4.43,69)

11. Nadia Rominkiewicz       Sławno                        2005           2.700m (  2.17,27)

12. Sonia Rominkiewicz        Sławno                        2006           2.100m (  2.29,64)

13. Zuzanna Stamborska        Sławno                        2006           1.500m (  2.37,01)

14. Barbara Dziekańska         Sławno                        2005               300m (  1.02,82)

15. Oliwia Kulczyk                Sławno                        2005               300m (  1.09,43)

16. Natalia Larwińska            Sławno                        2005               300m (  1.11,22)

17. Lara Domański                 Hambu            rg                     2006               300m (  1.17,59)

Chłopcy rocznik 2005/2006 - 300 m

1. Miłosz Czarnuch                Sławno                        2006           4.200m (13.43,27)

2. Jan Kowalczyk                 Sławno                       2006           4.200m (14.41,56)

3. Karol Stępień                     Sławno                        2006           4.200m (15.02,14)

4. Zbigniew Kurczyk             Sławno                        2006           4.200m (15.31,96)

5. Ernest Laskowski               Sławno                        2006           4.200m (17.39,63)

6. Adrian Zieliński                Sławno                       2005           4.200m (17.45,63)

7. Szymon Biernat                  Sławno                        2005           3.900m (11.41,44)

8. Daniel Andrykowski          Sławno                        2005           3.900m (15.43,60)

9. Jan Gostomczyk                 Sławno                        2005           3.600m (10.20,83)

10. Maksymilan Karpiński     Sławno                        2005           3.300m (10.37,23)

11. Oliwier Karpiński             Sławno                        2005           2.700m (  8.40,29)

12. Oliwier Purcha                 Sławno                        2006           2.100m (  8.22,26)

13. Kamil Roman                   Sławno                        2006           1.500m (  5.47,18)

14. Sebastian Kulczyk           Sławno                        2005               300m (  0.50,88)

15. Alex Trzebiatowski          Sławno                        2005               300m (  1.00,18)

16. Michał Rosiak                  Sławno                        2006               300m (  1.01,08)

17. Bartosz Kupiec                 Sławno                        2006               300m (  1.04,69)

18. Mikołaj Smutek                Warszkowo                 2005               300m (  1.09,38)

19. Michał Proboszcz             Sławno                        2006               300m (  1.10,62)

20. Oskar Piwowarczyk         Sławno                        2006               300m (  2.11,04)

 

Dziewczęta rocznik 2003/2004 - 300 m

1. Michalina Koperska           Sławno                       2003           4.200m (12.47,56)

2. Zuzanna Pacan                 Sławno                       2004           4.200m (13.34,78)

3. Zuzanna Kuśnierek                        Sławno                       2003           4.200m (14.39,56)

4. Agata Romanowska           Sławno                       2004           4.200m (15.00,36)

5. Natalia Patejuk                   Sławno                       2004           3.900m (11.58,01)

6. Amelia Dróżdż                   Sławno                       2004           3.900m (12.12,90)

7. Aleksandra Kowalczyk      Sławno                       2004           3.900m (13.14,08)

8. Monika Andrykowska       Sławno                       2003           3.900m (16.44,43)

9. Oliwia Strzelecka               Malechowo                 2004           3.600m (10.50,04)

10. Anna Opara                      Sławno                       2003           2.700m (  9.41,27)

11. Patrycja Sławska              Sławsko                      2004           2.400m (  8.39,44)

12. Wiktoria Szymkiewicz     Sławno                       2003           2.400m (10.17,66)

13. Ewa Cieślarczyk               Sławno                        2003           1.200m (  3.48,27)

14. Wiktoria Kozdra              Sławno                        2004               300m (  0.59,75)

15. Zofia Płócieniak               Sławno                        2004               300m (  1.04,63)

16. Agnieszka Kenig              Sławsko                      2003               300m (  1.10,15)

Chłopcy rocznik 2003/2004 - 300 m

1. Jakub Gutowski                 Sławno                       2003           4.200m (12.33,89)

2. Dominik Olesiak                Sławno                       2004           4.200m (15.16,50)

3. Gracjan Sroka                    Sławno                       2004           3.900m (12.51,07)

4. Konrad Idzik                     Sławno                       2003           2.700m (  9.17,33)

5. Mikołaj Majchrzak             Sławno                        2003               900m (  3.30,25)

6. Patryk Dogadalski              Bobrowice                  2004               300m (  1.02,47)

7. Jarosław Motykowski        Noskowo                    2004               300m (  1.07,46)

 

Dziewczęta rocznik 2000/2002 - 300 m

1. Weronika Zych                  Sławno                        2002           4.200m (12.13,19)

2. Wiktoria Romanowska      Sławsko                      2001           3.600m (12.17,09)

3. Karolina Biernat                 Sławno                        2000           2.100m (  5.48,58)

4. Weronika Placek                Sławno                        2002           1.800m (  5.12,14)

5. Wiktoria Naczk                  Lębork                                    2002               300m (  0.54,25)

6. Patrycja Larwińska             Sławno                        2000               300m (  0.55,17)

Chłopcy rocznik 2000/2002 - 300 m

1. Michał Olesiak                   Sławno                        2002           4.200m (11.07,60)

2. Michał Nienałtowski          Sławno                        2000           4.200m (11.57,62)

3. Mirosław Nienałtowski      Sławno                       2001           3.600m (  9.35,31)

4. Jakub Wiciński                   Sławno                       2002           2.400m (  6.18,88)

5. Jakub Laska                        Sławno                       2002           1.500m (  5.04,37)

6. Dominik Spurek                 Sławno                       2002           1.200m (  3.12,63)

7. Patryk Placek                     Sławno                       2000           1.200m (  3.34,33)

8. Dominik Kulczyk               Sławno                        2001               600m (  1.32,87)

9. Kacper Stojewski               Sławno                       2002               600m (  1.44,73)

10. Damian Salamon              Domaradz                   2002               300m (  0.51,16)

11. Tomasz Kuśmierkiewicz   Sławno                        2002               300m (  0.59,62)

 

Dziewczęta/Kobiety rocznik 1999 i starsze - 1500 m

1. Sylwia Roman                               Sławno                                   21,0km (1.33,44)

2. Anna Gostomczyk                       Sławno                                   21,0km (1.52,54)

3. Danuta Gałkowska                        Sławno                                   21,0km (2.13,29)

4. Edyta Kowalczyk                          Sławno                                   19,5km (2.03,26)

5. Karolina Stępień                            Sławno                                   16,5km (1.30,24)

6. Kinga Cichawa                              Sławno                                   15,0km (1.29,51)

7. Lila Biernat                                    Sławno                                   15,0km (1.41,55)

8. Małgorzata Buze                            Sławno                                   13,5km (1.07,31)

9. Anna Majewska                             Sławno                                   13,5km (1.25,29)

10. Anita Koperska                            Sławno                                   10,5km (1.05,30)

11. Karolina Biernat                           Sławno                                      9,0km (0.36,19)

12. Agnieszka Maj                             Sławno                                      9,0km (0.54,04)

13. Monika Miklasińska-Kamelska    Sławno                                      9,0km (0.54,43)

14. Elżbieta Kurczyk                          Sławno                                      7,5km (0.38,02)

15. Karolina Korolczuk                      Sławno                                      7,5km (0.39,20)

16. Agnieszka Żyto                            Sławno                                      6,0km (0.37,07)

17. Grażyna Antosik                          Sławno                                      4,5km (0.23,46)

18. Marcelina Koperska                     Sławno                                     4,5km (0.24,12)

19. Agnieszka Laska                          Sławno                                      3,0km (0.12,35)

20. Anna Rucińska                             Sławno                                      3,0km (0.14,41)

21. Katarzyna Olesiak                        Sławno                                      3,0km (0.17,23)

22. Zuzanna Wenelska                       Malechowo                               1,5km (  0.6,18)

23. Paula Roman                                Sławno                                      1,5km (  0.6,30)

24. Agnieszka Peła                             Sławno                                      1,5km (  0.6,33)

25. Magdalena Mikinka                     Sławno                                      1,5km (  0.6,40)

26. Natalia Nowaczyk                       Sławno                                      1,5km (  0.6,42)

27. Karolina Chodań                          Kwasowo                                  1,5km (  0.6,42)

28. Edyta Szczygielska                      Sławno                                      1,5km (  0.7,08)

29. Ilona Krygaska                             Sławno                                      1,5km (  0.7,12)

30. Martyna Manzałek                       Warszkowo                               1,5km (  0.7,14)

31. Agata Czerniawska                      Sławno                                      1,5km (  0.7,17)

32. Iwona Ordak                                Stary Jarosław                                       1,5km (  0.7,34)

33. Agata Ludwikowska                   Sławno                                      1,5km (  0.7,58)

34. Karolina Brugier                           St.Jarosław                                1,5km (  0.7,58)

35. Joanna Pleszyniak                        Sławno                                      1,5km (  0.8,08)

36. Joanna Białkowska-Weidemann   Sławno                                      1,5km (  0.8,10)

37. Joanna Płonka                              Sławno                                      1,5km (  0.8,12)

Chłopcy/Mężczyźni rocznik 1999 i starsi - 3000 m

1. Dariusz Gałkowski                         Sławsko                                  42,0km (2.32,52)

2. Kamil Biernat                                 Sławno                                   42,0km (2.42,56)

3. Piotr Kamelski                               Sławno                                   42,0km (3.02,08)

4. Krzysztof Gostomczyk                Sławno                                   42,0km (3.04,38)

5. Krzysztof Witkowski                    Sławno                                   42,0km (3.04,55)

6. Krzysztof Kowalczyk                    Sławno                                   42,0km (3.06,27)

7. Marcin Biernat                               Sławno                                   36,0km (2.21,51)

8. Marek Gostomczyk                       Sławno                                   33,0km (2.33,00)

9. Krzysztof Biernat                          Sławno                                   33,0km (2.40,06)

10. Grzegorz Antosik                         Masłowice                              21,0km (1.13,59)

11. Adam Malinowski                       Sławno                                   18,0km (1.24,11)

12. Damian Gałkowski                      Sławsko                                  15,0km (0.47,50)

13. Błażej Krukowski                         Sławno                                   15,0km (0.54,09)

14. Arkadiusz Rygielsk                      Noskowo                                15,0km (0.58,58)

15. Henryk Chudy                             Sławno                                   12,0km (0.45,27)

16. Henryk Telesiewicz                      Sławno                                   12,0km (0.52,54)

17. Damian Wenelski                         Malechowo                            12,0km (0.53,34)

18. Jacek Antosik                               Sławno                                   12,0km (0.56,15)

19. Rafał Zagajewski                         Malechowo                               9,0km (0.31,51)

20. Adrian Idzik                                Sławno                                       9,0km (0.39,21)

21. Rafał Roman                                Sławno                                      9,0km (0.41,20)

22. Wojciech Michalak                      Sławno                                      9,0km (0.42,13)

23. Szymon Biegajski                        Sławno                                      6,0km (0.23,09)

24. Łukasz Gliszczyński                    Sławno                                      6,0km (0.26,03)

25. Jarosław Dzięcioł                         Sławno                                      6,0km (0.28,46)

26. Dominik Gałkowski                     Sławsko                                     3,0km (0.10,10)

27. Marcin Bojaryn                            Sławno                                      3,0km (0.12,48)

28. Piotr Spychalski                           Sławno                                      3,0km (0.13,31)

29. Ryszard Norek                             Sławno                                      3,0km (0.14,12)

30. Robert Gostomczyk                     Sławno                                      3,0km (0.18,42)

31. Ryszard Zieliński                         Sławno                                      3,0km (0.18,43)

Przewiń listę aktualności w lewoPrzewiń listę aktualności w prawo

 • Banner gospodarka odpadami - zasady wywozu odpadów, harmonogramy Banner pogotowie oświetlenia ulic Banner system informacji przestrzennej - emapaBanner nieruchomosci gminne na sprzedażBanner galeria - wydarzenia w objektywieBanner mikroporady.pl
 • Banner pytania do burmistrza Banner zobacz filmy ze sławnaBanner katalog firm Banner katalog turystyczny
 • Banner ogłoszenia Banner mapa interaktywna - poznaj swoje okolice Banner WKU w Koszalinie Banner Academia Pomeraniensis Banner Komenda Powiatowa Policji w Sławnie

 

Kalendarz imprez

Kalendarz wydarzeń 2016

czytaj więcej »

Przewijaj sliderZatrzymaj slider

Sport, Kultura, Sztuka - co się wydarzy?

Sport i Kultura

Banner Sławieński Dom Kultury
Banner OSiR Sławno
Banner Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie

Edukacja

Banner Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sławnie
Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie
Banner Przedszkole Jasia i Małgosi w Sławnie
Banner Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 1 w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 3 w Sławnie
Banner Gimnazjum Miejskie nr 1 w Sławnie

Turystyka

Banner Pomorska droga sw Jakuba, Pomeranian Way of St James
Banner Europejski Szklak Gotyku Ceglanego
Banner Darlot

TREŚĆ