Ikonka Bip Ikonka Instagram Ikonka Twitter Ikonka Facebook Ikonka Youtube Ikonka aparatu fotograficznego Ikonka RSS Ikonka drukarki ikonka Mapki Ikonka koperty

Mundurowi dla Natalii

Mundurowi

czytaj więcej »
Ostrzeżenie

1

czytaj więcej »
Strefa Kibica

Strefa Kibica

czytaj więcej »
Ja w internecie

Ja w internecie

czytaj więcej »
Repertuar kina

Kino

czytaj więcej »

 

 

 

Przewiń listę kalendarza do tyłuPrzewiń listę kalendarza do przodu

Urząd Miejski w Sławnie czynny do godz. 14:00

14.06.2019

infoW dniu 14 czerwca 2019 r. (piątek) Urząd Miejski w Sławnie będzie czynny do godz. 14:00.

Urządzenie „Promiler” już dostępne w Komendzie Powiatowej Policji w Sławnie

12.06.2019

1W budynku Komendy Powiatowej Policji w Sławnie, w pomieszczeniu poczekalni, został zamontowany nowy alkomat - Promiler – służący do badania stanu trzeźwości. Każdy zainteresowany kierowca, będzie mógł samodzielnie sprawdzić swój stan trzeźwości, bez angażowania mundurowych.

Komenda Powiatowa Policji w Sławnie wzbogaciła się o nowy, samoobsługowy, profesjonalny alkomat „ Promiler AL 4000V”. Każda osoba, będzie mogła przyjść do sławieńskiej komendy i wykonać samodzielnie badanie stanu trzeźwości. Obsługa alkomatu jest bardzo prosta, nie wymaga udziału policjanta. Wystarczy jedynie z zainstalowanego w alkomacie podajnika wyjąć jednorazową słomkę, rozpakować ją i umieścić w przeznaczonym do tego miejscu. Następnie trzeba postępować zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami i odczytać wynik - dzięki któremu będzie wiadomo, czy możemy już prowadzić pojazd. Urządzenie jest udostępnione w komendzie całodobowo i bezpłatnie. Służyć ma kierowcom zainteresowanym sprawdzeniem stanu trzeźwości zanim wsiądą za kierownicę.

Zakup alkomatu Promiler AL 4000V sfinansował sławieński samorząd ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Kilka dni temu w sławieńskim ratuszu, z rąk Krzysztofa Frankensteina - burmistrza Sławna alkomat odebrał go nadkom. Andrzej Kamoda - Komendant Komendy Powiatowej Policji w Sławnie. W spotkaniu uczestniczyli również członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Olga Sozańska i Łukasz Ochędalski.

Radni udzielili absolutorium za 2018 rok

12.06.2019

112 czerwca 2019 roku w sali konferencyjnej sławieńskiego ratusza odbyła się sesja Rady Miejskiej w Sławnie, podczas której najważniejszym punktem było rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Miasto Sławno za 2018 rok oraz głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sławno za 2018 rok oraz udzielenia z tego tytułu absolutorium Burmistrzowi Miasta Sławno.

Komisja Rewizyjna oceniając całokształt spraw związanych z wykonaniem budżetu, stwierdziła:

•    planowane dochody budżetowe w kwocie 54.872.065,63 zł wykonano w kwocie 54.281.314,53 zł, co stanowi 98,92% planu.

•    planowane wydatki budżetowe w kwocie 56.372.065,63 zł, zrealizowano w kwocie 53.373.767,40 zł, co stanowi 94,68% planu.

W ogólnej kwocie dochodów, udział dochodów własnych stanowił 46,7% (25.357.900,38 zł), dotacji 34,9 % ( 18.956.166,15 zł), subwencji ogólnej 18,4 % ( 9.967.248,00 zł  ). Realizacja wydatków ogółem wyniosła 94,7% w stosunku do kwot planowanych. Wykonanie dochodów i wykonanie wydatków bieżących oraz niższe wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu spowodowało, że wynik budżetu za rok 2018 stanowi nadwyżkę w kwocie 907.547,13 zł. Wskaźnik zadłużenia miasta względem dochodów wynosi aktualnie 30,95%.

Zanim radni zagłosowali nad przyjęciem raportu o stanie gminy, Krzysztof Frankenstein - burmistrz Sławna przedstawił w skrócie finanse miasta oraz największe problemy i zagrożenia z jakim boryka się Sławno.

Dochody podatkowe miasta ogółem w 2018 roku wyniosły 17.714.596,65 zł. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych to kwota 247.384,96 zł, zaś udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych to 9.269.132,00 zł. Wpływy podatkowe od mieszkańców z tytułu m.in. podatku od nieruchomości, podatku leśnego, rolnego czy transportowego łącznie od os. fizycznych wyniosły 3.322.736,20 zł, co daje średnio 272,60 zł na mieszkańca w skali roku, zaś od os. prawnych, w tym działalności gospodarczej  - 4.875.343,49 zł, co daje średnio 399,98 zł na mieszkańca w skali roku. Podsumowując średnio od mieszkańca Sławna do kasy miasta wpływa 1.453,33 zł w skali roku.

Głównymi problemami miasta są m.in. wysokie wydatki bieżące, względem wydatków majątkowych, w tym wysokie koszty systemu oświaty (utrzymanie szkół i przedszkoli) w kwocie 7.194.722,15 zł, wydatki na pomoc społeczną - 3.539.944,30 zł, wydatki na kulturę i sport - 2.479.903,43 zł. Ponadto zaległości podatkowe na koniec 2018 roku wyniosły 1.751.444,45 zł, zaległości za lokalne komunalne - 620.984.16 zł, zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 92.914.92 zł.

W ub. roku realizowano także zadania inwestycyjne na łączną kwotę 5.984.860,84 zł, w tym przebudowa ul. Kopernika wraz ze skrzyżowaniami i częścią ul. Matejki, przebudowa ulicy Mickiewicza, Bankowej oraz części ulicy Basztowej, modernizacja sali kina Sławieńskiego Domu Kultury oraz dotacja celowa na modernizację Kościoła NMP w Sławnie.

"Należy również pamiętać, że w naszym mieście rezygnujemy z różnych opłat i podatków, m.in. brak jest opłaty za parkowanie, brak opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, brak opłat adiacenckich, brak opłat za korzystanie z baz sportowych na terenie miasta, brak opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej, brak opłaty za posiadanie psa czy brak opłaty za sprzątanie i odśnieżanie przyległych do posesji chodników, co stanowi obowiązek właścicieli" - powiedział burmistrz.

Na podstawie przeprowadzonych czynności sprawdzających Komisja Rewizyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok 2018, sprawozdania z wykonanego budżetu za 2018 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej postanowiła pozytywnie zaopiniować wykonanie budżetu Miasta Sławno za rok 2018 i zwróciła się z wnioskiem do Rady Miejskiej w Sławnie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Sławno z tytułu wykonania budżetu Miasta Sławno za ubiegły rok. Następnie Marzena Łużyńska – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sławnie poinformowała, że z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie wpłynęła uchwała pozytywnie opiniująca sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu miasta Sławno za 2018 rok. W wyniku głosowania radni 12 głosami za, przy jednym przeciwnym, podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sławno za 2018 rok oraz udzielili z tego tytułu absolutorium Burmistrzowi Miasta Sławno.

RAPORT O STANIE GMINY

Transmisja

 

Sesja Rady Miejskiej na żywo

12.06.2019

iZawiadamiam, że 12.06.2019 (środa) o godz. 09:00 w sali konferencyjnej (nr  32) Urzędu  Miejskiego  w  Sławnie  odbędzie  się  sesja  Rady  Miejskiej o następującej  tematyce:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Trybuna obywatelska.
 3. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Miasto Sławno za 2018 rok – debata.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sławno wotum zaufania.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sławno za 2018 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.
 7. Wnioski radnych.
 8.  Zamknięcie posiedzenia.

ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY

                           

                        

                                                                                                                       Przewodnicząca   Rady

                                                                                                                  /  -  /    Marzena Łużyńska

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Transmisja

 

Przekazanie alkomatu dla KPP w Sławnie

06.06.2019

1Policjanci ze Sławna otrzymali nowe urządzenie do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.

06 czerwca 2019 r. w sławieńskim ratuszu, z rąk Krzysztofa Frankensteina - burmistrza Sławna alkomat odebrał nadkom. Andrzej Kamoda - Komendant KPP w Sławnie. W spotkaniu uczestniczyli również członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Olga Sozańska i Łukasz Ochędalski.

Zakup alkomatu Promiler AL 4000V sfinansował sławieński samorząd ze środków MKRPA w Sławnie. Podarowane urządzenie zainstalowane zostanie w siedzibie KPP w Sławnie i będzie dostępne dla wszystkich mieszkańców.  Alkomat posiada funkcję automatycznej samokontroli prawidłowości działania. W alkomacie zastosowano „policyjną” technologię czujnika elektrochemicznego, dzięki czemu zarówno precyzja pomiaru, jak i stabilność działania jest gwarantowana. AL 4000 jest uważany za jeden z najlepszych urządzeń tego typu dostępnych na rynku. Renoma firmy PROMILER i zastosowanie czujnika elektrochemicznego jest najlepszą gwarancją poprawności wyników, a zasilanie z sieci energetycznej zapewnia wyższą jakość pomiaru niż w przypadku alkomatów na baterie.

Senior na drodze - pamiętaj o bezpieczeństwie

03.06.2019

1Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej akcji „Senior na drodze - pamiętaj o bezpieczeństwie”. Spotkanie przeznaczone dla seniorów odbędzie się 13 czerwca 2019 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sławnie.

 Akcja organizowana jest przez Ministerstwo Infrastruktury i Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Partnerem strategicznym akcji jest Policja. Celem akcji jest uświadamianie kierowców, rowerzystów i pieszych 60+, jak zgodnie z zasadami - prawidłowo i bezpiecznie poruszać się po drodze, w jaki sposób stosować elementy odblaskowe i dlaczego są one tak ważne oraz jak sprawność psychofizyczna (która z wiekiem jest coraz słabsza), ma wpływ na zdolność kierowania autem, rowerem, ale również na korzystanie z drogi jako pieszego.

Lokalny policjant ruchu drogowego poruszy zagadnienia związane z bezpieczeństwem w danym powiecie. Podpowie na co zwracać szczególną uwagę, by zawsze bezpiecznie dotrzeć do celu. Uczestnicy akcji, którzy przyjadą na rowerach będą mogli zostawić je w serwisie rowerowym. Pracownik do tego wyznaczony wykona podstawowy przegląd techniczny roweru, stwierdzi „co mu dolega”, a także doposaży pojazd w elementy wyposażenia obowiązkowego, związane z bezpieczeństwem. Każdy goszczący na zajęciach senior, będzie mógł zweryfikować stan swojego wzroku i refleks, korzystając z przygotowanych przyrządów..

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji. Udział w całym wydarzeniu jest bezpłatny. W trakcie spotkania zapewniony będzie słodki poczęstunek.

Wszystkie szczegółowe informacje na temat akcji znajdują się na stronie https://seniornadrodze.pl/.

122
Literacko i orientalnie w sławieńskiej bibliotece

03.06.2019

1W ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki realizowanego przez Instytut Książki w którym to Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie bierze aktywny udział do naszego miasta przyjechała pani Tanya Valko – autorka znanej wielu czytelnikom powieści o tematyce orientalnej.

W 2010 roku ukazał się jej debiut powieściowy „Arabska żona”. Książka stała się bestsellerem oraz początkiem orientalnej sagi  m.in. „Arabska córka”, „Arabska krew”. W chwili obecnej na rynku wydawniczym pojawiła się jej dziesiąta część pt. „Arabski raj”. Tanya Valko w swojej  karierze zawodowej pełniła wiele funkcji – miała  własne firmy, była projektantką odzieży, tłumaczyła książki i dokumenty. Przez wiele lat była asystentką ambasadorów RP. W 2018 roku po blisko 25 latach spędzonych za granicą, wróciła do Polski.

Poza pisaniem powieści jest również autorką nietypowej  dla siebie książki pt. „Zrób mnie młodszą, zrób mnie piękną”, w której porusza problemy wieku średniego oraz chęci zatrzymania młodości. W swoich powieściach np. „Arabski syn”, „Arabski mąż” autorka głęboko penetruje świat fundamentalizmu islamskiego i terroryzmu. Akcja książek orientalnej sagi toczy się w Syrii, Arabii Saudyjskiej, Katarze, Libanie czy Jordanii. Mamy w nich obraz niesamowitego bogactwa i władzy, ale również nędzy.  Do pracy na każdą książką autorka zawsze dokładnie się  przygotowuje. Tanya Valko z wykształcenia jest orientalistką, jednakże aby uwiarygodnić swoje opowieści, przebywa z miejscowymi kobietami w kuchni i słucha ich opowieści, które potem wykorzystuje w swoich książkach. W „Arabskiej córce” opisany został tradycyjny ślub arabski. W swoich utworach autorka zawiera wiele własnych doświadczeń i przeżyć, miejsc w których bywała.

Książki Tanyi Valko są dostępne w sławieńskiej bibliotece, a sama autorka spotkała się 3 czerwca  z czytelnikami w Czytelni MBP w Sławnie. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, a osobowość gościa  wzbudziła wiele podziwu.

„Bajkowe” w MBP w Sławnie

03.06.2019

1Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie uwielbia prezentować małe, kameralne wystawy, a w szczególności te, które są dziełem twórców ziemi sławieńskiej.

Stąd też pojawił się pomysł stworzenia w przestrzeni Biblioteki „Zakątka sztuki”. Tak też tu do 20 czerwca 2019 r. można oglądać wystawę fotograficzną Patrycji Pietrasz. Młoda artystka rodem ze Sławna, której pasją jest fotografia, znana jest mieszkańcom miasta. Jej prace można było podziwiać podczas wystawy „Kobiety malują”, która miała miejsce w SDK w Sławnie. Owoce talentu można także na bieżąco obserwować w mediach społecznościowych -  na Facebooku i Instagramie. Zauważana i doceniana jest również w magazynach fotograficznych. Jej zdjęcia wyróżnione zostały m.in. w Międzynarodowym Inspire-Digital or Not Fine Art Photography Magazine, Galery of Refined Art oraz This Magazine. Fotografie ukazują się w lokalnej prasie, a jedna spośród bajkowych prac autorki została wyróżniona i zamieszczona na stronie internetowej włoskiej edycji prestiżowego miesięcznika „Vogue”.

Prace wystawiane w MBP w Sławnie to 10 portretów kobiecych, które cechuje romantyczno-baśniowy charakter. Sama artystka określa je mianem „baśniowych”. Ci, którzy obejrzeli ekspozycję, nie mogą czuć się zawiedzeni. Jest to bowiem uczta dla oka, która zachwyca oryginalnością spojrzenia i subtelnością w ujmowaniu postaci. Przede wszystkim na emocje oddziałowuje magiczno-baśniowy charakter zdjęć. Mamy bowiem  przed sobą malarskie fotografie z tego i jakby nie z tego świata. Dlaczego ta? Otóż artystka kreuje rzeczywistość, a nie tylko przyjmuje  taką, jaka jest. To rodzaj wizji kobiecości, miłości, romantyzmu. Wizji  tego, jak powinien wyglądać świat. Świat zaczarowany, w których mieszkają księżniczki, gdzie można spotkać trujący bluszcz i trwać w zadumie rozstania.

Ten, kto nie widział jeszcze wystawy zdjęć Patrycji Pietrasz,  powinien nadrobić zaległość. Jest bowiem w niej  coś zjawiskowego, obok czego trudno przejść obojętnie.

Posprzątaj po swoim psie

03.06.2019

sprzątajWszyscy mieszkańcy Sławna, którzy są właścicielami zwierząt powinni pamiętać, że oprócz przyjemności związanej z obcowaniem ze zwierzętami, mają również obowiązki, których muszą przestrzegać, by wszystkim żyło się dobrze.

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe powinny zachować bezpieczeństwo i odpowiednie środki ostrożności, by ich zwierzęta nie stanowiły zagrożenia oraz nie były uciążliwe dla innych, jak również by nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego. Na tereny przeznaczone do wspólnego lub publicznego użytku psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad nim.

Wszystkie obowiązki ustalone zostały w uchwale Rady Miejskiej nr XXIX/148/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sławno. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniając ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt. W przypadku nie stosowania się do w/w przepisów na właściciela zwierzęcia może być nałożony mandat w wysokości 100 zł. Policja może też z godnie z art.145 Kodeksu Wykroczeń - Zanieczyszczenie miejsca publicznego – wystawić mandat do 500zł, lub zgodnie z art.77 Kodeksu Wykroczeń - niepanowanie nad zwierzętami - mandat do 250 zł.
Udany, kolorowy, wesoły Sławieński Dzień Dziecka!

03.06.2019

1W sobotę, 01 czerwca 2019 r. obchodzony był Sławieński Dzień Dziecka. Z tej okazji do sławieńskiego amfiteatru przybyło mnóstwo dzieci wraz z rodzicami. Pogoda dopisała, wrażenia były niezapomniane, wszyscy bawili się fantastycznie, a z twarzy dzieci nie znikał uśmiech.

Imprezę rozpoczął Festiwal Piosenki Przedszkolnej, po czym w ramach Festiwalu Artystyczna Stajnia wystąpiły starsze dzieci i młodzież, prezentując swój talent taneczny i muzyczny. W tym samym czasie dzieci wraz z rodzicami przystępowały do zabawy i różnych konkurencji. Gry ruchowe, konkursy i zgadywanki, dmuchańce i trampoliny, bańki mydlane, malowanie buziek, zwierzaki mega-pluszaki, to atrakcje, które czekały na najmłodszych mieszkańcach miasta. Ten dzień można było spędzić na sportowo, kolorowo, kulturalnie i wesoło, zdobywając poszczególne punkty i wypełniając swój kupon konkursowy, dzieci otrzymywały nagrody niespodzianki. Dodatkowo od godz. 10:00 odbywały się seanse kinowe dla dzieci, w ramach Bajkowego Dnia Dziecka.

Zwieńczeniem atrakcji przygotowanych przez organizatorów było rozstrzygnięcie konkursu na nagrody główne m. in. rowery i piłki, które wręczali m.in.  Marzena Łużyńska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sławnie oraz Dominik Margielewski - Wiceprzewodniczacy Rady Miejskiej w Sławnie. Organizatorzy życzyli dzieciom, aby każdy dzień był dla nich taki pogodny, a uśmiech nie znikał im z twarzy. Rozpromienione i podekscytowane całym dniem atrakcji i zabaw dzieci opuściły amfiteatr.

Do zobaczenia w przyszłym roku!

Nocny Turniej Dzikich Drużyn o Puchar Burmistrza Miasta Sławno

03.06.2019

1Łącznie ponad 160 zawodników uczestniczyło w Nocnym Turnieju Dzikich Drużyn o Puchar Burmistrza Miasta Sławno, zorganizowanym z okazji Dnia Dziecka.

Otwarcia turnieju na boisku Orlik przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Sławnie dokonał Krzysztof Frankenstein - burmistrz Sławna. Organizatorami całego przedsięwzięcia byli Adam Poprawski i Marcin Bojaryn - radni Rady Miejskiej w Sławnie oraz Wojciech Michalak - animator sportowy.

W pierwszej części zawodów udział wzięło pięć młodzieżowych zespołów grających w systemie "każdy z każdym". Zwycięzcami okazała się ekipa FC Wojtki. Dla każdego z młodych zawodników organizatorzy przygotowali nagrody w postaci dyplomów, pucharów, voucherów do kina oraz poczęstunku do wykorzystania podczas Sławieńskiego Dnia Dziecka.

O godz. 20:00 rozpoczęły się zawody przeznaczone dla osób dorosłych, w których udział wzięło łącznie udział aż 10 drużyn. Rozgrywane w dwóch grupach zmagania przebiegały w atmosferze ducha fair-play. Po północy w finale zwyciężyła ekipa Baku Baku ze Sławna, pokonując w rzutach karnych reprezentację Poldanu. Trzecie miejsce zajął zespół Grający Wieczorami. Turniej zakończył się wspólnym ogniskiem dla wszystkich uczestników. Dziękujemy i gratulujemy wszystkim zawodnikom udziału w turnieju oraz sędziom za prowadzenie spotkań: Panu Jerzemu Szelągowi, Gabrielowi Pawłowskiemu oraz Tomaszowi Marczyńskiemu.

Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023

31.05.2019

iNabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023.

Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie wystąpił do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Sławnie o dokonanie wyboru ławników na kadencję 2020-2023. Liczba ławników do wybrania wynosi do Sądu Rejonowego w Sławnie - 4 osoby. Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą  lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie. Kandydatów na ławników zgłasza się radom gmin w terminie do dnia 30 czerwca 2019r.

Więcej informacji

Przewiń listę aktualności w lewoPrzewiń listę aktualności w prawo

 • JakośćJa w interneciepitaxBanner zastrzeganie dokumentów tożsamości - co zrobić w sytuacji gdy utracimy dokumentyBanner gospodarka odpadami - zasady wywozu odpadów, harmonogramy Banner pogotowie oświetlenia ulic Banner system informacji przestrzennej - emapa
 • Banner mikroporady.plBanner nieruchomosci gminne na sprzedaż Banner zobacz filmy ze sławna
 •  Banner mapa interaktywna - poznaj swoje okolice Banner WKU w Koszalinie Banner Academia Pomeraniensis Banner Komenda Powiatowa Policji w Sławnie

 

Sport i Kultura

Banner Sławieński Dom Kultury
Banner OSiR Sławno
Banner Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie

Edukacja

Banner Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sławnie
Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie
Banner Przedszkole Jasia i Małgosi w Sławnie
Banner Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 1 w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 3 w Sławnie
Banner Gimnazjum Miejskie nr 1 w Sławnie

Turystyka

Banner Pomorska droga sw Jakuba, Pomeranian Way of St James
Banner Europejski Szklak Gotyku Ceglanego
Banner Darlot

Projekt i wykonanie 2014-2015 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Miasto Sławno (C) Copyright 2015

TREŚĆ