Ikonka Bip Ikonka Instagram Ikonka Twitter Ikonka Facebook Ikonka Youtube Ikonka aparatu fotograficznego Ikonka RSS Ikonka drukarki ikonka Mapki Ikonka koperty

 

Komunikat

komunikat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizacja 27.05.2016 r.

czytaj więcej »
Bądź z nami na bieżąco!

Bądź z nami na bieżąco! www.slawno.pl. https://www.facebook.com/MiastoSlawno, https://twitter.com/MiastoSlawno, https://instagram.com/MiastoSlawno

czytaj więcej »

Ikonka kalendarzykaKalendarz wydarzeń

Przewiń listę kalendarza do tyłuPrzewiń listę kalendarza do przodu

Sesja Rady Miejskiej

24.08.2016

informacjaZawiadamiam, że w dniu 31.08.2016 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej nr 32 Urzędu Miejskiego w Sławnie odbędzie się Sesja Rady Miejskiej o następującej tematyce:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Interpelacje radnych.
 3. Wolna Trybuna.
 4. Informacja Dyrektorów szkół miejskich w Sławnie o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2016/ 2017.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • a/ pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Sławno,
  • b/ utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Sławnie,
  • c/ ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Sławnie,
  • d/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 95 % od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego na wykup w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego Nr 2 stanowiącego własność Gminy Miasto Sławno, usytuowanego przy ulicy Polanowskiej 41 na rzecz najemcy tego lokalu,
  • e/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 97 % od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego na wykup w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego Nr 3 stanowiącego własność Gminy Miasto Sławno, usytuowanego przy ulicy Polanowskiej 3 na rzecz najemcy tego lokalu,
  • f/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 99 % od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego na wykup w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego Nr 4 stanowiącego własność Gminy Miasto Sławno, usytuowanego przy ulicy A. Mickiewicza 1 na rzecz najemcy tego lokalu,
  • g/ zmiany Uchwały Nr XIV/73/2015 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sławieńskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „ Przebudowa ulicy Jagiełły w miejscowości Sławno wraz z budową i przebudową kanalizacji deszczowej oraz przebudową oświetlenia ulicznego”,
  • h/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sławieńskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 3710 Z przez miejscowość Boleszewo”,
  • i/ zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok,
  • j/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sławno na lata 2016 – 2030.
 6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 7. Wnioski i zapytania radnych.

ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY 

Zbieramy krew dla Polski

24.08.2016

honorowe krwiodastwoIX edycja organizowanej przez Grupę Muszkieterów i Polski Czerwony Krzyż kampanii „Zbieramy krew dla Polski” - akcji promującej honorowe krwiodawstwo.

W ramach wspólnych działań Grupy Muszkieterów i PCK, na parkingu pod sklepem  Intermarché przy ulicy  Armii Krajowej 2, dnia 03.09.2016 roku  w godzinach 9-13 odbędzie się pobór krwi , zapraszamy osoby mogące pomóc w tak szczytnym celu.

Do oddawania krwi zapraszamy osoby między 18 a 65 rokiem życia, choć, za zgodą lekarza, Krwiodawcą można być nawet po 65 roku życia. W każdym przypadku trzeba ważyć co najmniej 50 kg.

Potrzebny jest dowód tożsamości i dobre zdrowie.

Patronat Honorowy nad ogólnopolską kampanią objęło Narodowe Centrum Krwi.

IX edycja kampanii „Zbieramy Krew dla Polski” w województwie zachodniopomorskim została objęta Patronatem Honorowym Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego – Pani Anny Mieczkowskiej.

Burmistrz Sławna pan Krzysztof Frankenstein, objął Honorowym patronatem  akcje, która odbędzie się w/w dniu na terenie miasta Sławna, od pana burmistrza osoby biorące udział w konkursie otrzymają drobne upominki. Również podczas akcji odbędzie sie pokaz udzielania pierwszej pomocy, bezpłatny pomiar krwi, konkurs rysunkowy dla dzieci zwiazany tematycznie z honorowym krwiodawstwie i działalnością PCK.

Ponadto osoby, które oddadzą krew wezmą udział w losowaniu apteczek samochodowych .

Dzięki tej akcji krwiodawcy mogą pomóc szpitalom przeprowadzać zabiegi operacyjne, żeby ratować życie ludzkie. Zachęcam mieszkańców Sławna i przyległych miejscowości do naszej akcji i podzielania się bezcennym darem życia, możecie pomóc chorym a niekiedy uratować życie ludzkie.

Zapraszam. Koordynator akcji Teresa Gadalińska

Stypednium szkolne

23.08.2016

informacjaINFORMACJA
dotycząca
STYPENDIUM SZKOLNEGO


Urząd Miejski w Sławnie informuje, zże istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne na podstawie przepisów Rozdziału 8a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz.2156 ze zm.) oraz Uchwały Nr LI/340/2006 r. Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie
uchwalenia Regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Sławna.
Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych (podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych),
 • słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów jyęzyków obcych i kolegiów pracowników slużb społecznych, do czasu ukonczenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne mozże otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie. Miesięczna wysokość dochodu na osoby w rodzinie ucznia (słuchacza) uprawniająca do ubiegania się o
stypendium szkolne nie może przekroczyc 514 zł netto.
Osoby zainteresowane ubieganiem się o wyżej wymienione stypendium szkolne mogą pobierać wnioski od 25 sierpnia 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Sławnie, pokój nr 46 w godzinach pracy Urzędu.
Informacjy moma równiez uzyskac pod nwnerem telefonu 59-810-00-47.
Ostateczny termin składania wniosków o stypendium szkolne upływa z dniem 15 września 2016 roku włącznie.

V Mistrzostwa Miasta Sławno w biegu na 5 km

22.08.2016

V Mistrzostwa Miasta Sławno w biegu na 5 kmREGULAMIN V MISTRZOSTW MIASTA SŁAWNO

W BIEGU NA 5 KM

1. CEL IMPREZY

1. Upowszechnienie biegania - najprostszego sposobu podnoszenia sprawności fizycznej.

2. Promocja zdrowego trybu życia i dbałość o zdrowie.

3. Popularyzacja walorów miasta Sławno.

4. Integracja społeczności lokalnej, samorządu i stowarzyszeń.

2. ORGANIZATORZY

1. MKS Święc Sławno

2. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie, 76-100 Sławno, Plac Sportowy 1,  www.osir@slawno.pl., e-mail: osir@slawno.pl , tel. 603380753

3. Urząd Miejski w Sławnie.

3. TERMIN, MIEJSCE ORAZ TRASA

 1. Zapisy: Stadion miejski, ul. Plac Sportowy.
 2. Dystans: 5.000m.
 3. Trasa biegów: bieżnia żużlowa na stadionie.
 4. Miejsce startu i mety: Stadion miejski, ul. Plac Sportowy
 5. Start od godz. 19.30

4. POMIAR CZASU

 1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu ChampionChip.
 2. Każdy zweryfikowany zawodnik otrzyma zwrotny chip, który winien zostać zamocowany do prawej lub lewej nogi na wysokości górnego otworu sznurowadła buta. Umieszczanie chipów w innych miejscach grozi dyskwalifikacją.
 3. Oficjalnym czasem biegu jest czas brutto.
 4. Organizator określa limit czasu ukończenia biegu na 30 minut.
 5. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie 30 minut (do godz. 20:00) zobowiązani są do zejścia z trasy biegu i zdjęcia numeru startowego.
 6. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu, jak również nie zastosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego.

5. PUNKTY ODŚWIEŻANIA

 1. Organizatorzy nie przewidują punktów odświeżania
 2. Na przygotowanych stołach zawodnicy mogą ustawić swoje odżywki i napoje.

6. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. V Mistrzostwa Miasta Sławno w Biegu na 5km rozegrane zostaną w otwartej formule. Do startu dopuszczeni zostaną zarówno zawodnicy krajowi, jak i zagraniczni.
 2. W biegu mogą uczestniczyć osoby, które w 2016 r. ukończą 16 lat Zawodnicy dokonując rejestracji i biorąc udział w V Mistrzostwa Miasta Sławno w Biegu na 5km przedstawiają zaświadczenie lekarskie lub złożą oświadczenie podpisane własnoręcznie, że startują w biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna Dz. U.  nr 101 poz. 1095 z dn. 12.09.2001). – osobom niepełnoletnim oświadczenia podpisują opiekunowie prawni.
 3. Uczestników V Mistrzostwa Miasta Sławno w Biegu na 5km  obowiązuje ubiór i obuwie sportowe.
 4. Rejestracja uczestnika V Mistrzostwa Miasta Sławno w Biegu na 5km traktowana jest jako przyjęcie warunków niniejszego regulaminu.
 5. Organizator V Mistrzostwa Miasta Sławno w Biegu na 5km nie pobiera żadnych opłat związanych z wpisowym i opłatą startową.
 6. Organizator  zapewnia:
  a) numer startowy + agrafki,
  b) ubezpieczenie uczestników biegu od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  c) puchary dla zwycięzców poszczególnych kategorii,
  d) posiłek po biegu.

7. ZGŁOSZENIE

 1. Biuro zawodów: Stadion miejski przy ul. Plac Sportowy w Sławnie
 2. Zgłoszenia uczestników V Mistrzostwa Miasta Sławno w Biegu na 5km przyjmowane są przy użyciu formularza zgłoszeniowego znajdującego się w biurze zawodów.
 3. Zgłoszenia internetowe przyjmowane będą do godz. 19.15 dnia 24.08.2016r.
 4. Potwierdzenie zgłoszenia oraz odbiór numerów startowych i chipów możliwy będzie w Biurze Zawodów mieszczącym się na Stadionie miejskim przy ul. Plac Sportowy 1 w Sławnie wyłącznie po okazaniu dowodu tożsamości w dniu 24.08.2016 w godz. 18.00-19.15 !
 5. Do uczestnictwa w biegu dopuszczonych będzie 70 zawodników! Decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Podczas weryfikacji zgłoszenia w biurze zawodów wymagany będzie własnoręczny czytelny podpis zawodników wyrażający zgodę na udział w V Mistrzostwa Miasta Sławno w Biegu na 5km na własną odpowiedzialność. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do uczestnictwa           w biegu jest złożenie przez niego pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na uczestnictwo w imprezie sportowej - V Mistrzostwa Miasta Sławno w Biegu na 5km w (na dystansie 5km) i wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji XX Biegu Święców i wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych     i promocyjnych. W przypadku osób niepełnoletnich zgody wyrażają opiekunowie prawni.
 7. Biuro Zawodów czynne będzie:14.07.2015r. w godzinach 18.00-21.00.

8. SZATNIE

Szatnie dla uczestników V Mistrzostwa Miasta Sławno w Biegu na 5km  będą znajdować się                   w wyznaczonych i oznakowanych pomieszczeniach hali sportowej przy ul. Plac Sportowy 1                    w Sławnie, gdzie można również pozostawić rzeczy osobiste w przechowalni.

9. KLASYFIKACJA

 1. Klasyfikacja V Mistrzostw Miasta Sławno w Biegu na 5km  prowadzona będzie w następujących kategoriach:

a) generalna 2000 i starsi: kobiet i mężczyzn,

b) wiekowa  Masters:

- kobiet 1976 i starsze,  

- mężczyzn  1966 i starsi,

c) miasto Sławno,

d) najstarszy mieszkaniec Sławna.

 1. O przynależności do poszczególnych kategorii decyduje rok urodzenia zawodnika.

3.   Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.

10. NAGRODY

 1. Nagród nie dublujemy (kategoria generalna i kategorie wiekowe)
 2. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu oraz osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia nagród.
 3. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w dniu zawodów o godzinie 20.30.
 4. Zwycięzcy w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn (miejsca I-III), otrzymują puchary.  
 5. Zwycięzcy w kategorii wiekowej kobiet i mężczyzn (miejsca I-III) - otrzymują puchary.
 6. Zwycięzcy w kategorii miasto     Sławno - kobiet i mężczyzn (miejsca I-III) - otrzymują nagrody rzeczowe.

9.   Nagrody przyznane zawodnikom (kat. generalna i kat. wiekowe) nie dublują się.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. V Mistrzostwa Miasta Sławno w Biegu na 5km  odbędą się bez względu na pogodę.
 2. Przy opadach deszczu trasa biegu zostanie wytyczona na asfaltowych ścieżkach rowerowych.
 3. Wszyscy uczestnicy V Mistrzostw Miasta Sławno w Biegu na 5km  zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 4. Podczas trwania biegu wszyscy uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, sędziów i osób działających w imieniu organizatora.
 5. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów.
 6. Każdy zawodnik jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 7. Numer startowy zawodnika winien być przypięty na klatce piersiowej pod rygorem dyskwalifikacji.
 8. Zasłanianie numeru startowego grozi dyskwalifikacją.
 9. Nieprzestrzeganie zasad określonych w niniejszym regulaminie może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
 10. Organizator V Mistrzostw Miasta Sławno w Biegu na 5km  uznaje, że zgłaszający zapoznał się                z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 11. Zgłaszający wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji V Mistrzostw Miasta Sławno w Biegu na 5km, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku      w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

12. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów V Mistrzostw Miasta Sławno.

12. DYREKTOR BIEGU.

Dyrektorem biegu jest Wojciech Michalak – MKS Święc Sławno.

Bezpieczne lato – podsumowanie

16.08.2016

bezpieczne lato11 sierpnia br. w Stanicy Harcerskiej „Leśna Polana” w Jarosławcu podsumowano cykl spotkań poświęconych bezpiecznemu spędzaniu wolnego czasu, szczególnie w okresie letnim. Partnerami i inicjatorami realizowanego przez Komendę Hufca ZHP Sławno programu była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sławnie oraz Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie. Akcje edukacyjne pn.: „Bezpieczny pobyt nad Bałtykiem”, „Bezpieczne wakacje” oraz „Bezpieczne lato” zainaugurowano już w maju podczas IX Zlotu Hufca ZHP noszącego nazwę „Na zdrowo”, na którym zuchy i harcerze spotkali się z pracownikami ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia sławieńskiej PSSE – p. Magdaleną Skrzeczkowską i p. Sławomirem Jelonkiem. Kolejnym etapem, oprócz przeprowadzanych tematycznych prelekcji i pokazów, był konkurs plastyczny „Bezpieczny pobyt nad Bałtykiem” – propozycja skierowana do najmłodszych uczestników zgrupowania obozów w Jarosławcu. Wypoczywająca w „Leśnej Polanie” młodzież mogła nie tylko wykazać się zdolnościami plastycznymi, ale przede wszystkim poszerzyć swoją wiedzę z zakresu bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych. Projekt „Bezpieczne wakacje” był cyklem pogadanek i zajęć praktycznych, skierowanym do wychowawców drużyn obozowych i poprowadzonym przez p. Magdalenę Skrzeczkowską. Uczestnicy programu mogli zapoznać się z podstawowymi zasadami opieki nad dziećmi w czasie wypoczynku, profilaktyką zdrowotną oraz sposobami udzielania pierwszej pomocy. Trzecim i ostatnim elementem było spotkanie z p. Mieczysławem Tomaszewskim z koszalińskiego oddziału Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie oraz pracownikiem „Sanepidu” – p. Magdaleną Skrzeczkowską. W czasie „Bezpiecznego lata”, po zajęciach teoretycznych, odbył się kolejny konkurs plastyczny. Udział w nim wzięli przedstawiciele grup obozowych, których zadaniem było przedstawienie w formie plastycznej szeroko rozumianego bezpieczeństwa podczas wakacji. Również i tym razem dla uczestników przygotowano dyplomy oraz nagrody rzeczowe, których fundatorem była Państwowa Inspekcja Pracy. Do zakończenia tegorocznych letnich ferii pozostało już niewiele dni, jednak warto ciągle przypominać o zasadach bezpieczeństwa i o zdrowym rozsądku – rozsądku w każdej sytuacji. Komendanci Hufca ZHP im. WOP oraz Stanicy Harcerskiej „Leśna Polana” pragną serdecznie podziękować przedstawicielom obu instytucji za przygotowanie i przeprowadzenie niezwykle ważnych zajęć, a biorącym w nich udział życzyć, aby zdobyta wiedza nigdy nie musiała być wykorzystana w praktyce. (hm. Jacek Błaszczyk Szef Biura KH ZHP Sławno)

Konkurs na nazwę aplikacji mobilnej

12.08.2016

KonkursNadleśnictwo Trzebielino, jako Partner wiodący projektu stworzenia aplikacji mobilnej, ogłosiło konkurs pn. Nadaj nazwę aplikacji mobilnej.

Konkurs polega na stworzeniu nazwy aplikacji mobilnej łączącej funkcje przewodnika turystycznego i nawigacji dla wszystkich typów szlaków. Krótka charakterystyka aplikacji:

- aplikacja obejmie zasięgiem teren administracyjny:

Nadleśnictwa: Trzebielino, Dretyń, Miastko, Warcino, Osusznica, Sławno, Bytów

Gminy: Trzebielino, Kępice, Sławno, Malechowo, Postomino, Darłowo, Lipnica, Studzienice, Tuchomie, Parchowo, Bytów, Polanów, Czarna Dąbrówka

Miasta: Sławno, Darłowo.

- mapa zasięgu dostępna pod adresem: https://goo.gl/Vy2RtM

- w aplikacji znajdą się wszystkie typy szlaków oraz atrakcje turystyczne

- do każdego ze szlaków znajdujących się w aplikacji przypisane będą miejsca znajdujące się w jego pobliżu. Będzie można także zobaczyć profil wysokościowy szlaku, kolor oznakowania w terenie, a także przejrzeć dane o długości szlaku oraz odległości innych szlaków lub obiektów od aktualnego położenia użytkownika. Aplikacja będzie dawać możliwość nie tylko nawigowania po wybranym szlaku, ale także opcję wskazania dojazdu do wybranego punktu oraz wyszukania ciekawych miejsc w pobliżu.

Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi łącznie spełnić następujące warunki:

a) wypełnić formularz Konkursowy dostępny pod adresem: https://goo.gl/forms/P5rxaSVDZicANX3Y2,

b) zapoznać się z Regulaminem i przed wysłaniem formularza zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie kwadratu (checkbox) przy napisie „Akceptuję Regulamin Konkursu" oraz „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niniejszego Konkursu"; „Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o konkursie drogą elektroniczną".

Szczegóły pod adresem http://www.trzebielino.szczecinek.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/nadaj-nazwe-aplikacji-mobilnej-i-wygraj-tablet#.V62BJhKmvIW

Parafiada 2016

09.08.2016

Parafiada 2016Parafiada 2016 PROGRAM

12.00 - Uroczysta Msza św.

13.00 - Oficjalne otwarcie Parafiady

13.10 - 13.10 - Gry i zabawy ruchowe prowadzone przez kleryków.

13.40 - I Losowanie nagród

13.45 - Licytacja: Tort (W. T. Jakubowscy) Wino (ks. Proboszcz)

13.50 - Występ zespołu WIAS

14.30 - Występ: Daria Korowajczyk

14.50 - II Losowanie nagród

15.00 - "Nasza mowa śpiewna”

Prezes R. Liminowicz z Towarzystwa Miłośników Wilna. Poprowadzi wspólne śpiewanie z gośćmi z Poznania i Wilna .                                                                                       

15.30 - Zapisy do IV Biegu Odpustowego

15.30 - Występ zespołu tańca „Kwieciste gwiazdy” z Ukrainy

16.00 - IV Biegu Odpustowego

16.05 - III Losowanie nagród

16.10 - Występ zespołu tańca „Kwieciste gwiazdy” z Ukrainy

16.40 - Występ zespołu WIAS

17.20 - Występ zespołu Sławnianki

18.00 - Losowanie nagród głównych.

Dodatkowe atrakcje: dobre jadło, pyszne ciasta, dmuchańce oraz atrakcyjne nagrody do wygrania   

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 15 SIERPNIA A.D. 2016

Złote Gody – jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

09.08.2016

1Ponad pół wieku temu przyrzekali sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską.

Przede wszystkim jednak obiecali darzyć się uczuciem, które – co było widać – mimo wielu lat nie wygasło.We wtorek, 09 sierpnia 2016 roku, w Urzędzie Miejskim w Sławnie Państwo Janina i Alfred Marciniakowie obchodzili zaszczytne Złote Gody pożycia małżeńskiego. Dostojni Jubilaci związek małżeński zawarli 30 lipca 1966 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sławnie.

Podczas uroczystego spotkania Jubilaci otrzymali z rąk burmistrza Sławna Krzysztofa Frankensteina list gratulacyjny oraz medale, przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Podczas wręczania dyplomów i kwiatów bliscy jubilatów nie kryli wzruszenia. Następnie zaproszono wszystkich wyróżnionych do wspólnego pamiątkowego zdjęcia.

Trwa przebudowa żłobka

08.08.2016

1Trwają prace w budynku przedszkola nr 4 im. Krasnala Hałabały przy ul. Cieszkowskiego w Sławnie.

Przypomnijmy, że w tym budynku funkcjonować będzie miejski żłobek. Projekt przebudowy pozwoli dostosować obecne pomieszczenia do przepisów i standardów jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek. Powstaną nowe pomieszczenia: kuchnia mleczna, kuchnia główna, sypialnie dla dzieci, łazienka oraz pokój opiekunek dziecięcych. Nowopowstały żłobek przystosowany będzie do przyjęcia 32 dzieci, w systemie ośmiogodzinnym.

W chwili obecnej trwają prace przy tynkowaniu ścian, wymianie stolarki drzwiowej, demontażu i montażu okien i parapetów. Powstała już instalacja wody zimnej i ciepłej, instalacja elektryczna, a przebudowie poddany zostanie jeszcze teren ogródka oraz plac zabaw.

Łączny koszt inwestycji wyniesie 1 199 708,36zł, z czego dofinansowanie projektu wynosi 618.959,00zł. (Rafał Szymczewski)
 

Awans zawodowy nauczycieli

05.08.2016

awans05 sierpnia 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Sławnie odbyło się uroczyste wręczenie aktów awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla Pani Emilii Rakowskiej z Przedszkola nr 3 im. Jasia i Małgosi w Sławnie i Pani Joannie Radziwon z Gimnazjum Miejskiego nr 1 w Sławnie, które  pozytywnie zakończyły postępowanie egzaminacyjne.

Po odebraniu akt mianowania z rąk Krzysztofa Frankensteina - burmistrza miasta, Panie złożyły uroczyste ślubowanie. Awansowanym nauczycielom serdecznie gratulujemy i życzymy satysfakcji i powodzenia w dalszej pracy w zaszczytnym zawodzie nauczyciela.

Sesja Rady Miejskiej

03.08.2016

zawiadomienieZawiadamiam, że w dniu 11.08.2016 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej nr 32 Urzędu Miejskiego w Sławnie odbędzie się Sesja Rady Miejskiej o następującej tematyce:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Interpelacje radnych.
 3. Wolna Trybuna.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie :
  • a/ przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Sławno,
  • b/zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Sławno a Miastem Darłowo w sprawie powierzenia Miastu Sławno realizacji zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie pomocy społecznej, polegającego na kierowaniu mieszkańców Miasta Darłowo do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie,
  • c/ wyznaczenia inkasenta opłaty targowej,
  • d/ przyjęcia zasad używania herbu Miasta Sławno.
 5. Informacja o działalności Komisji Rady Miejskiej w Sławnie za II kw. 2016r.
 6. Informacja o realizacji Uchwał Rady Miejskiej w Sławnie za II kw. 2016r.     
 7. Informacja o pracy Burmistrza Miasta za II kw. 2016 r.
 8. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 9. Wnioski i zapytania radnych.

ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY

Rzeźbiarze promowali Sławno

03.08.2016

1Bogusław Migel i Zenon Stańko promowali Miasto Sławno podczas międzynarodowego pleneru rzeźbiarskiego organizowanego przez partnerskie miasto Cles.

Na zaproszenie burmistrza Cles – Ruggero Mucchi, rzeźbiarze przebywali we Włoszech od 25 do 31 lipca 2016 roku.
W tym czasie wykonali kilkanaście prac – m.in. plenerowe ławki i postacie zwierząt. Ich prace przyciągały zainteresowanie mieszkańców oraz przebywających turystów, którzy licznie gromadzili się podczas pleneru. Stworzone rzeźby mają być ustawione w parku miejskim w centrum Cles.

 

Przewiń listę aktualności w lewoPrzewiń listę aktualności w prawo

 • Banner gospodarka odpadami - zasady wywozu odpadów, harmonogramy Banner pogotowie oświetlenia ulic Banner system informacji przestrzennej - emapaBanner nieruchomosci gminne na sprzedażBanner galeria - wydarzenia w objektywieBanner mikroporady.pl
 • Banner pytania do burmistrza Banner zobacz filmy ze sławnaBanner katalog firm Banner katalog turystyczny
 • Banner ogłoszenia Banner mapa interaktywna - poznaj swoje okolice Banner WKU w Koszalinie Banner Academia Pomeraniensis Banner Komenda Powiatowa Policji w Sławnie

 

Kalendarz imprez

Kalendarz wydarzeń 2016

czytaj więcej »

Przewijaj sliderZatrzymaj slider

Sport, Kultura, Sztuka - co się wydarzy?

Sport i Kultura

Banner Sławieński Dom Kultury
Banner OSiR Sławno
Banner Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie

Edukacja

Banner Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sławnie
Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie
Banner Przedszkole Jasia i Małgosi w Sławnie
Banner Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 1 w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 3 w Sławnie
Banner Gimnazjum Miejskie nr 1 w Sławnie

Turystyka

Banner Pomorska droga sw Jakuba, Pomeranian Way of St James
Banner Europejski Szklak Gotyku Ceglanego
Banner Darlot

TREŚĆ