Ikonka Bip Ikonka Instagram Ikonka Twitter Ikonka Facebook Ikonka Youtube Ikonka aparatu fotograficznego Ikonka RSS Ikonka drukarki ikonka Mapki Ikonka koperty

 

Żłobek Miejski

Żłobek Miejski

czytaj więcej »
Lider

Lider

Komunikat

komunikat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizacja 27.05.2016 r.

czytaj więcej »

Ikonka kalendarzykaKalendarz wydarzeń

Przewiń listę kalendarza do tyłuPrzewiń listę kalendarza do przodu

Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Samorządowego S6

25.10.2016

S625 października br. podczas posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Samorządowego S6 w Koszalinie jego uczestnicy podjęli uchwałę w sprawie wystąpienia do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Andrzeja Adamczyka, w którym poruszona została kwestia ewentualnych opóźnień dotyczących budowy drogi S6.

Powodem powstania stosownej uchwały był wywiad, którego Głosowi Koszalińskiemu udzielił wiceminister infrastruktury Jerzy Szmit. Przypomnijmy, że w skład Zarządu Stowarzyszenia Samorządowego S6 wchodzą:
 1. Piotr Jedliński – prezydent Koszalina, prezes Zarządu.
 2. Barbara Dykier – wójt gminy Słupsk, skarbnik.
 3. Marek Biernacki – pierwszy zastępca prezydenta Słupska, członek Zarządu.
 4. Krzysztof Frankenstein – burmistrz Sławna, członek Zarządu.
 5. Rafał Konon – wicestarosta słupski, członek Zarządu.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście, m.in.:

 1. Tomasz Banach - zastępca burmistrza gminy i miasta Goleniów – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Samorządowego S6.
 2. Tadeusz Rajkiewicz – dyrektor GDDKiA O. Szczecin.
 3. Karol Markowski – p. o.  dyrektora GDDKiA O. Gdańsk.
 4. Zbigniew Konwiński – poseł na Sejm RP.
 5. Stanisław Gawłowski – poseł na Sejm RP.
 6. Piotr Zientarski – senator RP.
 7. Paweł Szefernaker – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, poseł na Sejm RP.
 8. Krzysztof Nałęcz – redaktor naczelny „Głosu Koszalińskiego/Pomorza”, akcja „Chcemy drogi S6”.
 9. Urszula Miller–Grzybowska – dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

Poniżej przedstawiamy treść wspomnianej uchwały.

Uchwała nr 8/2016

Zarządu Stowarzyszenia Samorządowego S6

z dnia 25 października 2016 r.

w sprawie wystąpienia

do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Andrzeja Adamczyka

 

Na podstawie § 18 ust. 1 i 2 Statutu Stowarzyszenia Samorządowego S6, uchwala się co następuje: 

§1. Przyjmuje się wystąpienie Zarządu Stowarzyszenia Samorządowego S6 do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Andrzeja Adamczyka, stanowiące Załącznik do niniejszej Uchwały.

§2. Upoważnia się Prezesa Zarządu do przekazania wystąpienia, o którym mowa w §1 Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa Panu Andrzejowi Adamczykowi oraz do wiadomości parlamentarzystom województw zachodniopomorskiego i pomorskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

do Uchwały nr 8/2016

Zarządu Stowarzyszenia Samorządowego S6

z dnia 25 października 2016 r.

 

Uchwałą nr 3/2016 z dnia 1 marca 2016 r. Zarząd Stowarzyszenia wystąpił do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie przyspieszenia przeciągających się rozstrzygnięć ogłoszonych przez GDDKiA O. Gdańsk we wrześniu i październiku 2015 r. przetargów na projektowanie i budowę trasy ekspresowej S6 w województwie pomorskim.

Na ww. Uchwałę odpowiedział Zastępca Dyrektora GDDKiA O. Gdańsk Pan Waldemar Chejmanowski pismem z dn. 30.03.2016 r. informując, że przygotowanie inwestycji do realizacji przebiega zgodnie z założonym planem i harmonogram oddania do użytku trasy ekspresowej S6 nie jest zagrożony.

Z uwagi na fakt, iż do połowy maja 2016 r. nie nastąpił istotny postęp w przetargach, Walne Zebranie Stowarzyszenia podjęło Uchwałę nr 6/2016 z dnia 16 maja 2016 r. dotyczącą wystąpienia w przedmiotowej sprawie z prośbą o interwencję do Prezes Rady Ministrów Pani Beaty Szydło.

W odpowiedzi z dn. 30 czerwca 2016 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odpowiedzialny za drogi Pan Jerzy Szmit z up. Ministra Infrastruktury i Budownictwa poinformował, że prace związane z realizacją odcinków trasy ekspresowej S6 odbywają się zgodnie z założonymi harmonogramami oraz z poszanowaniem zasad prowadzonego procesu inwestycyjnego.

Jednak z opublikowanego w „Głosie Koszalińskim Dzienniku Pomorza” w dniu 18.10.2016 r. wywiadu z wiceministrem Panem Jerzym Szmitem wynika, że realizacja trasy ekspresowej S6 w województwie pomorskim w zakładanym pierwotnie terminie nie jest pewna i decyzja o realizacji przedmiotowej inwestycji jeszcze nie zapadła.

Wobec powyższego i przy dalszym braku jakiegokolwiek postępu we wspomnianych na wstępie przetargach, zasadne jest skierowanie przez Zarząd Stowarzyszenia Samorządowego S6 wystąpienia do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Andrzeja Adamczyka z apelem o nie wycofywanie się i nie odkładanie w czasie realizacji pomorskich odcinków trasy ekspresowej S6.

Przedstawiając powyższe wnoszę o przyjęcie przez Zarząd Stowarzyszenia przedmiotowej Uchwały.

 

Wystąpienie Zarządu Stowarzyszenia Samorządowego S6

do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Andrzeja Adamczyka

 

Zarząd Stowarzyszenia Samorządowego S6 apeluje do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Andrzeja Adamczyka o nie wycofywanie się i nie odkładanie w czasie realizacji pomorskich odcinków trasy ekspresowej S6, na projektowanie i wykonawstwo których Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetargi jesienią 2015 r.

W ogłoszonych w ubiegłym roku we wrześniu i październiku przetargach na realizację odcinków trasy ekspresowej S6 z Koszalina do Słupska, drugiej nitki obwodnicy Słupska, odcinka Słupsk – Lębork, Trasy Kaszubskiej i Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej do dzisiaj procedura nie wykroczyła poza wstępny etap postępowania polegający na weryfikacji potencjału zainteresowanych wykonawców.

Interweniujące w maju 2016 r. o przyspieszenie opóźniającej się realizacji inwestycji w województwie pomorskim Walne Zebranie Stowarzyszenia Samorządowego S6, z upoważnienia Ministra Infrastruktury i Budownictwa od Podsekretarza Stanu Pana Jerzego Szmita otrzymało zapewnienie (pismo nr DDP.2.453.3.2016.mz.1 z dn. 30 czerwca 2016 r.), że prace związane z budową ww. odcinków planowanej trasy ekspresowej S6 odbywają się zgodnie z założonymi harmonogramami oraz z poszanowaniem zasad prowadzonego procesu inwestycyjnego.

Tymczasem Pan Minister Jerzy Szmit w wywiadzie dla „Głosu Koszalińskiego Dziennika Pomorza” z dnia 18.10.2016 r. stwierdził publicznie, że w sprawie budowy pomorskich odcinków trasy ekspresowej S6 decyzja jeszcze nie zapadła i nie wiadomo kiedy przedmiotowa inwestycja miałaby być zrealizowana.

Zarząd Stowarzyszenia Samorządowego S6 zwraca się z gorącym apelem do Pana Ministra o pilne rozstrzygnięcie opóźniających się przetargów i niezwłoczną realizację pomorskich odcinków trasy ekspresowej S6, na które od lat czekają mieszkańcy i samorządy Pomorza.

Odłożenie w bliżej nieokreśloną przyszłość realizacji trasy ekspresowej S6 w województwie pomorskim będzie oznaczało dalsze pogłębianie różnic w rozwoju kraju i wewnątrz regionu. To zmniejszenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej nisko uprzemysłowionych obszarów Pomorza, wysokie koszty społeczne związane z częstymi śmiertelnymi wypadkami na drodze krajowej nr 6, liczne problemy komunikacyjne i środowiskowe.

Rezygnacja z pierwotnie planowanych terminów zakończenia przedmiotowej inwestycji byłaby także ogromnym marnotrawstwem środków publicznych, gdyż z czasem wygasną wydane decyzje środowiskowe i zdezaktualizują się posiadane przez GDDKiA koncepcje programowe trasy ekspresowej, na pozyskanie których wydatkowano znaczące środki z budżetu Państwa. 

Dlatego jeszcze raz zwracamy się z prośbą do Pana Ministra by Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa nie rezygnowało z planowanych pierwotnie terminów oddania do użytku trasy ekspresowej S6 i aby postęp w budowie trasy ekspresowej S6 dotyczył w równym stopniu województwa pomorskiego jak województwa zachodniopomorskiego i droga została zrealizowana w możliwie najkrótszym czasie przynosząc korzyści regionowi i krajowi. (fot. UM Koszalin)

Uroczyste wręczenie nagród

24.10.2016

konkursDnia 21. 10. 2016 w Koszalinie, w parafii pw. Ducha Świętego odbyło się uroczyste wręczenie nagród Laureatom, konkursu "Mój Kościół na Pomorzu".

Wśród  nagrodzonych znalazła się  uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 w Sławnie

Martyna Ramotowska, opiekunem uczennicy była p. katechetka Jadwiga Choroś. Martyna została laureatką w kategorii   zdjęcie. Na konkurs wpłynęło 760 prac z całego Pomorza. Gratulujemy sukcesu.

„Przewrotność losu”

24.10.2016

przewrotność losu„Przewrotność losu” – jest napisaną przez Krzysztofa Miklasa – gościa MBP w Sławnie opowieścią o wielkiej studenckiej miłości, osadzoną w realiach drugiej połowy lat sześćdziesiątych XX w.

Ona – słuchaczka studium bibliotekarskiego w Jarocinie (Mekkce bibliotekarstwa polskiego). On – wyrzucony z wydziału prawa Uniwersytetu Warszawskiego, wcielony do wojska w Zegrzu. Ich losy wplatają się w ważkie wydarzenia historyczne tamtych czasów. Sporo miejsca na kartach tej powieści zajmuje epistolografia, bowiem w nie tak odległych przecież czasach listy były dominującą, a często jedyną formą międzyludzkich kontaktów „na odległość”. Zapraszamy do lektury.

Projekt „Bakcyl Kultury- Moje Miasto w Małej Formie"

24.10.2016

bakcylProjekt „Bakcyl Kultury- Moje Miasto w Małej Formie” trwa w najlepsze.

Sławieńska ekipa filmowa przystąpiła do realizacji scenariusza z zapałem, energią i co najważniejsze pewnością sukcesu. Aktorzy bardzo szybko opanowali swoje role, oświetleniowcy, dźwiękowcy i operatorzy kamer dwoją się i troją, żeby ze swoich telefonów wyciągnąć jak najwięcej, nawet reżyser przestał się martwić, że nie zdążą na czas. Udało się już nakręcić wszystkie sceny, których akcja dzieje się w pomieszczeniach i wnętrzach, pozostał tylko plener, montaż całości oraz ustalenie daty wielkiej premiery. Do ekipy filmowej Sławieńskiego Domu Kultury należą uczniowie Gimnazjum Miejskiego nr 1 w Sławnie oraz Zespołu Szkół Agrotechnicznych. Program dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2016 - 2018.

Spotkanie z Krzysztofem Miklasem

21.10.2016

spotkanie„Leć, Adam leć! Jak najdalej!” To kultowe zawołanie mogli usłyszeć czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie z ust jego autora – Krzysztofa Miklasa.

Znany dziennikarz i komentator sportowy dziesięciu olimpiad – pięciu letnich i pięciu zimowych przez trzy godziny bawił słuchaczy wspomnieniami i refleksjami z trzydziestu pięciu lat pracy dziennikarskiej. Można było pooddychać wielkim sportem i wspomnieć mistrzów sportu różnych dyscyplin.

Mistrzostwa Powiatu w Drużynowych Biegach Przełajowych

21.10.2016

Biegi Na boisku bocznym w Gimnazjum Miejskim nr 1 w Sławnie odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Drużynowych Biegach Przełajowych.

Drużyna składała się z czterech osób na każdym dystansie. Dziewczęta  biegały na dystansie 1500m i 2000m, a chłopcy mieli do pokonania dystans 2000m i 2500m. Drużyna dziewcząt na dystansie 1500m biegła w składzie: Julia Morka, Ada Hadryś, Weronika Zych i Julia Podpłońska. Dziewczęta zajęły IV miejsce. Na dystansie 2000m pobiegły: Anna Opara, Ewa Cieślarczyk, Wiktoria Jachna i Oliwia Pasternacka. Dziewczęta zdecydowanie zajęły I miejsce. W klasyfikacji  końcowej reprezentacja szkoły dziewcząt uplasowała się na II miejscu.  Ze względów zdrowotnych mogliśmy wystawić tylko jedną drużynę chłopców. Na dystansie 2000m wystartowali: Michał Urbanowicz, Eryk Myśliński, Oskar Twarowski, Jakub Wiciński i Hubert Płachecki. Tylko  czterej pierwsi zawodnicy zdobywali punkty dla szkoły.  Chłopcy wywalczyli III miejsce, ale w klasyfikacji końcowej spadli na  IV pozycję. Opiekunem uczniów była pani Bożena Paszkiewicz.                                                          

Mistrzostwa Powiatu w Koszykówkę Dziewcząt

21.10.2016

   Koszykówka    19 października 2016 roku w Gimnazjum Miejskim nr 1 w Sławnie rozegrano mecze  w ramach Mistrzostw Powiatu w Koszykówkę Dziewcząt. Do rywalizacji przystąpiło pięć szkół powiatu sławieńskiego.

Mecze rozegrano w dwóch grupach: Grupa A: Gimnazjum Sławno i Gimnazjum Pieszcz, Grupa B: Gimnazjum Malechowo, Gimnazjum Postomino i  Gimnazjum Wrześnica. Mecze zostały rozegrane systemem „Każdy z Każdym”, następnie zwycięzcy grup zagrali finał. W meczu o I miejsce na parkiecie spotkały się reprezentantki Gimnazjum Miejskiego nr 1 w Sławnie z reprezentacją Gimnazjum w Postominie. Mecz zdecydowanie wygrały uczennice ze sławieńskiego gimnazjum. O III miejsce walczyły dziewczęta z Gimnazjum w Pieszczu  i Gimnazjum we Wrześnicy, lepsze okazały się reprezentantki z Gimnazjum we Wrześnicy.Klasyfikacja końcowa wygląda następująco:                                                                              

 • I miejsce - Gimnazjum Miejskie nr 1 w Sławnie,
 • II miejsce- Gimnazjum w Postominie,
 • III miejsce- Gimnazjum we Wrześnicy,
 • IV miejsce-  Gimnazjum w Pieszczu,
 • V miejsce-  Gimnazjum w Malechowie.                                                                

     Mistrzostwo Powiatu wywalczyły: Oliwia Borkowicz, Weronika Zych, Weronika Wojniusz, Aleksandra Skoczylas, Hanna Mrowińska, Wiktoria Iciachowska, Patrycja Maciejewska, Paulina Domżał, Julia Morka, Adrianna Hadryś, Wiktoria Cieśla i Patrycja Suchanowska. Drużynę przygotowała pani Bożena Paszkiewicz.                                       

                                                      Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Zawiadominie o sesji

20.10.2016

infoZawiadamiam, że w dniu  28  października  2016 r. o godz. 9:00  w  sali  nr 30 Urzędu Miejskiego w Sławnie odbędzie się Sesja  Rady Miejskiej.

II Przegląd Piosenki Religijnej

19.10.2016

II Przegląd18 października 2016 r. w Domu Harcerza w Sławnie po raz drugi zorganizowano Przegląd Piosenki Religijnej, który oprócz konkursu plastycznego, był formą złożenia hołdu wielkiemu Polakowi – Janowi Pawłowi II i uświetnieniem obchodzonego pod hasłem „Bądźcie świadkami miłosierdzia” XVI Dnia Papieskiego. Spotkanie z piosenką religijną rozpoczęto od wspólnego wykonania „Barki” – ulubionej pieśni polskiego papieża, do której słowa w 1974 r. napisał ks. Stanisław Szmidt. Po tym pełnym wzruszenia i przywołującym wiele wspomnień o Karolu Wojtyle momencie, uczestnicy w trzech kategoriach wiekowych przystąpili do prezentacji utworów. Zuchy, harcerze i harcerze starsi wykonali aż trzydzieści dwa pieśni, które z uznaniem i uwagą wysłuchało jury w składzie: ks. dr Leszek Szurek – proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sławnie, pan Bogumił Płachecki – nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej w Sławnie oraz hm. Maria Szewczyk – instruktor sławieńskiego Hufca ZHP im. WOP. W oparciu o regulamin przeglądu, komisja wyłoniła zwycięzców, którzy zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami. Laureatką II Powiatowego Przeglądu Piosenki Religijnej Hufca ZHP Sławno w kategorii solistów gromad zuchowych została Karolina Jarosz z 7. GZ „Kosmiczna Gromada” w Ostrowcu, miejsce drugie zajęła Klaudia Padewska z Próbnej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Promyki” w Pieszczu. Najmłodsze uczestniczki zaśpiewały utwory: „Zuch kocha Boga”, „Świeć gwiazdeczko, świeć” oraz „Sie je, je” i „Jezus siłą mą”. W kategorii solistów drużyn harcerskich I miejsce zdobyła Patrycja Pawłowska z Próbnej WDH „Promyki” w Pieszczu („Wciąż mnie zadziwiasz Panie” i „Bądź jak ptak”), kolejne: Julia Janicka z 50. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. Władysława Sikorskiego z Kopnicy („Dzielmy się wiarą”, „Jest tylko jeden Pan”) i Laura Subicka z 27. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. Jerzego Kukuczki w Ostrowcu („List do Boga” i „Chwała Tobie Panie”). Zwycięstwo w kategorii solistów drużyn harcerskich odniosła Nikola Fornal z 50. WDH im. Władysława Sikorskiego w Kopnicy („List do Boga” i „Ty tylko mnie prowadź”), pokonując reprezentantkę 25. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. ppor. Emilii Gierczak w Postominie druhnę Dominikę Wielińską, która zaśpiewała „Byłem sam” oraz „Ty tylko mnie prowadź”. Pieśni „Dotknij Panie moich oczu” i „Bóg tak umiłował świat” pozwoliły odnieść sukces zuchom z 50. WDH im. Władysława Sikorskiego w Kopnicy w kategorii zespołów. Tuż za nimi uplasowali się członkowie 7. GZ „Kosmiczna Gromada” w Ostrowcu („Tyle dobrego”, „Tato, nie boje się, gdy jest ciemno”) oraz Próbnej WDH „Promyki” z Pieszcza. „Promyki” wykonały utwory: „Na drugi brzeg” i „Moje oczy to widziały”. W zespołach drużyn młodszoharcerskich triumfowała sławieńska 6. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Dzieci Neptuna” („Ty tylko mnie prowadź” i „Gonię Ciebie Panie”), wyprzedzając 27. WDH im. Jerzego Kukuczki z Ostrowca, której reprezentantki zaśpiewały „Hymn o Krzyżu” i „Uczniowie Pana” oraz „Promyki” z Pieszcza wykonujące „Uwielbiam imię Twoje Panie” i Dotknij Panie moich oczu”. W pionie zespołów drużyn starszoharcerskich laureatami przeglądu zostały harcerki z drużyny im. Jerzego Kukuczki w Ostrowcu, które zachwyciły interpretacją utworów „Matko o twarzy jak ziemia czarna” i „Ruszaj, ruszaj”. Drugie miejsce zajęła drużyna z Postomina - 25. WDH im. ppor. Emilii Gierczak, prezentując „Nadejdzie dzień” i „Matka, która pod krzyżem stała”.

Przewodniczący składu sędziowskiego ks. Leszek Szurek wręczając wyróżnienia, podkreślił wysoki poziom zaprezentowanego dorobku artystycznego wykonawców i podziękował drużynowym za przygotowanie uczestników do udziału w przeglądzie. Wyraził także swoją radość z zainteresowania postacią Świętego Jana Pawła II. Zachęcał również do szukania Jego nauk w każdym aspekcie własnego życia i do bycia miłosiernym.

hm. Jacek Błaszczyk

Szef Biura KH ZHP Sławno

Próbny alarm

19.10.2016

ewakuacjaW trosce o bezpieczeństwo wszystkich dzieci w siedzibie Przedszkola nr 4 im. Krasnala Hałabały i Żłobka Miejskiego w Sławnie,  w dniu 19 października 2016 roku został przeprowadzony próbny alarm przeciwpożarowy. Dzieci usłyszały  sygnał,  po którym niezwłocznie przystąpiono do ewakuacji. Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie stopnia opanowania umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia pożarem przez dzieci i pracowników oraz zasadami postępowania na wypadek pożaru, poruszania się w budynku zgodnie z drogami ewakuacji i przejścia na wyznaczony teren zbiórki. Cieszymy się, że akcja ewakuacji przebiegła bardzo sprawnie, ale jednocześnie mamy nadzieję, że umiejętność szybkiego opuszczania zagrożonego budynku nigdy nam sięnie przyda.

Informacja

19.10.2016

sgdSzanowni mieszkańcy,

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców oraz partnerów społeczno-gospodarczych do udziału w spotkaniu informacyjno – promocyjnym dotyczącym zasad udzielania wsparcia w ramach realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020. Spotkanie odbędzie się w dniu 28.10.216 2016r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sławnie.

Serdecznie zapraszamy

Z wizytą u przedszkolaków

17.10.2016

Wizyta14 października 2016 roku dzieci z niepublicznego przedszkola „Radosny Maluch” w Sławnie zaprosiły do siebie Krzysztofa Frankensteina – burmistrza Sławna. Spotkanie otworzyła Pani Joanna Marcinkowska, prowadząca Niepubliczne Przedszkole "Radosny Maluch". Następnie przedszkolaki ze wszystkich grup zaprezentowały krótki występ artystyczny, wręczając na koniec burmistrzowi podziękowania i okolicznościowy prezent. Burmistrz dla najmłodszych przygotował niespodzianki w postaci zabawek i gier. Spotkanie było również doskonałą okazją do wręczenia podziękowań dla wszystkich pracowników przedszkola.

Przewiń listę aktualności w lewoPrzewiń listę aktualności w prawo

 • Banner gospodarka odpadami - zasady wywozu odpadów, harmonogramy Banner pogotowie oświetlenia ulic Banner system informacji przestrzennej - emapaBanner nieruchomosci gminne na sprzedażBanner galeria - wydarzenia w objektywieBanner mikroporady.pl
 • Banner pytania do burmistrza Banner zobacz filmy ze sławnaBanner katalog firm Banner katalog turystyczny
 • Banner ogłoszenia Banner mapa interaktywna - poznaj swoje okolice Banner WKU w Koszalinie Banner Academia Pomeraniensis Banner Komenda Powiatowa Policji w Sławnie

 

Kalendarz imprez

Kalendarz wydarzeń 2016

czytaj więcej »

Przewijaj sliderZatrzymaj slider

Sport, Kultura, Sztuka - co się wydarzy?

Sport i Kultura

Banner Sławieński Dom Kultury
Banner OSiR Sławno
Banner Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie

Edukacja

Banner Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sławnie
Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie
Banner Przedszkole Jasia i Małgosi w Sławnie
Banner Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 1 w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 3 w Sławnie
Banner Gimnazjum Miejskie nr 1 w Sławnie

Turystyka

Banner Pomorska droga sw Jakuba, Pomeranian Way of St James
Banner Europejski Szklak Gotyku Ceglanego
Banner Darlot

TREŚĆ